Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τέσσερις γυναῖκες πρότυπα (Λκ 10,38-42· 11,27-28)

 Christ Martha Maria Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καί διαβάζεται στίς γιορτές τῆς Παναγίας μας. Πα­ρουσιάζονται σ᾽ αὐτή τήν πε­ρι­κοπή τέσ­σερις γυναῖκες. Ἡ κάθε μιά εἶ­ναι ἕνα μάθημα γιά ὅλους μας.
  Ἡ μία γυναίκα εἶναι ἡ Μαρία, ἡ μι­κρή ἀδελφή τῆς Μάρθας, στό σπίτι τῆς ὁποί­ας φιλοξενοῦνταν ὁ Κύριος πολ­λές φο­ρές. Ἡ Μαρία εἶναι πρότυπο μαθητείας. Ἀγαπάει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Κά­θεται στά πόδια τοῦ Χριστοῦ σάν τό ἀρ­νάκι στά πόδια τοῦ βοσκοῦ, ἀκούει τή διδα­σκαλία καί ξεδιψάει. Πόσο εὐχα­ρι­στιέται! Καί αὐτό εἶναι τό πρῶτο πρῶτο βῆμα γιά τή σωτηρία μας: νά μαθητεύ­σουμε. Μι­κροί καί μεγάλοι νά γίνουμε μαθητές στό σχολεῖο τοῦ Χρι­στοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκ­κλη­σία. Ἡ Ἐκ­κλη­σία εἶναι τό στράτευμα τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό ὀνομάζεται στρατευομένη Ἐκ­κλη­σία, εἶναι ἡ οἰ­κο­γένεια τοῦ Θεοῦ -ὅλοι ἐδῶ τελοῦμε τά μυστήριά μας ἀ­δελ­φωμένοι σάν μιά οἰκο­γένεια-, ἀλλά ἡ Ἐκ­κλησία εἶναι καί τό σχολεῖο τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ διδάσκαλος, τά βιβλία τῆς ἁγίας Γρα­φῆς εἶναι τά βι­βλία μας καί ἐμεῖς ὅλοι μαθη­τές καί μα­θήτριες. Γιά νά κερ­δί­σου­με τήν αἰώνια ζωή καί νά γίνουμε μέλη στή βασι­λεία τοῦ Θεοῦ, πρέ­πει νά μαθη­τεύσουμε: νά παρα­κο­λουθοῦμε κη­ρύ­γμα­τα, μαθήματα καί νά ἔ­χουμε ὅ­λοι στό σπίτι μας τήν ἁγία Γρα­φή. «Ἀδύ­να­τον σω­θῆ­ναι τὸν ἄνθρω­πον», διδάσκει ὁ ἅ­γιος Χρυ­σόστο­μος, «ἄνευ τῆς τῶν γρα­φῶν ἀνα­γνώ­σε­ως». Χωρίς τή μελέ­τη τῆς ἁγίας Γρα­φῆς δέν μπορεῖ νά σω­θεῖ ὁ ἄν­θρω­πος. Νά γιατί ἔχουμε αἱ­ρέσεις, νά γιατί ἔ­χουμε ἀναρχικά στοι­χεῖα, νά γιατί ἔ­χου­με κακο­ποιούς, νά γιατί ἡ ζωή μας γέμισε ἀπό πολλούς κινδύνους πού μᾶς ἀπει­λοῦν. Διότι δέν μελετοῦμε, δέν δια­­βάζουμε τήν ἁγία Γραφή. Δέν ἔ­χου­με θεϊκό ζῆλο, ἐν­δια­φέρον νά μαθητεύσουμε στά ἱερά γράμ­ματα. Δέν ἔχουμε δίψα. Ἡ Μαρία κάθισε στά πόδια τοῦ Χριστοῦ καί ἄ­κου­σε μέ δίψα καί λα­χτά­ρα τά λόγια πού δίδαξε ὁ θεῖος διδά­σκαλος.
  Τό δεύτερο πρόσωπο εἶναι ἡ Μάρ­θα, ὁ τύπος τῆς θυσίας. Πολύ θά ἤθελε νά καθίσει δίπλα στήν ἀδελφή της Μα­ρία καί νά ἀκούει τόν διδάσκαλο. Δέν τό κά­νει ὅμως, γιατί εἶναι ἡ ὑπεύθυνη τοῦ σπι­τιοῦ καί πρέπει νά περιποιηθεῖ τόν διδάσκαλο καί τούς μαθητές του. Δέν φθάνει μόνο νά μαθητεύσουμε, χρειά­ζεται καί ἡ θυσία. Νά θυσιάζουμε τό συμ­φέρον μας γιά τούς ἄλλους, ὅ­πως ἔκανε καί ὁ Χρι­στός. Ἔγινε ἄν­θρωπος, ταπει­νώθηκε γιά τή δική μας σωτηρία.
  Ἡ ἄλλη γυναίκα εἶναι μιά ἄγνωστη, ἀνώνυμη γυναίκα μέσα ἀπό τό πλῆθος. Καθώς ἄκουγε τή διδασκαλία τοῦ Χρι­στοῦ, ἐνθουσιάστηκε καί φώναξε: «μα­κα­ρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μα­στοὶ οὓς ἐθήλασας». Ἐδῶ ἔχουμε τόν τύπο τοῦ ἐνθουσιασμοῦ. Καί ὁ ἐν­θου­σι­ασμός εἶναι ἡ προϋπόθεση πού μᾶς χρει­­­άζεται γιά ὅλα τά προηγούμενα. Γιά νά μα­θητεύσω, νά διαβάσω τή Γραφή, ἀλλά καί γιά νά τήν ἐφαρ­­μόσω μέ θυ­σία, χρειάζεται πρῶτα πρῶτα νά ἀνάψει φωτιά μέσα μου, ἡ φωτιά τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου παίρνουν φρύγανα, ἀνάβουν μιά φλόγα καί μετά βάζουν κορμούς καί κού­τσουρα, γιά νά κάνουν κάρ­βουνα. Τό πρῶ­το πού χρει­ά­ζεται εἶναι ἡ φλό­γα, εἶναι ὁ ἐν­θου­σιασμός, ὁ θαυμα­σμός. Ἀπό ἐκεῖ ξε­κι­νάει ἡ σωτη­ρία μας, νά θαυμά­ζου­με τά με­γαλεῖα τοῦ Θε­οῦ, νά θαυμά­ζουμε τά θεῖα πράγματα, νά θαυμάζουμε καί νά λαχ­τα­­ροῦμε τόν οὐ­ρα­νό. Ἔχοντας αὐτό τόν θαυ­μασμό, γινό­μαστε ἐπιμελεῖς μα­θητές καί αὐ­τά πού δια­βά­ζου­με τά ἐφαρ­μόζουμε καί τά ζοῦμε μέ θυσία.
  Σήμερα ἰδίως οἱ νέοι μας θαυμάζουν τά πιό εὐτελῆ καί προ­σω­ρινά πράγματα καί περιφρονοῦν τά ἀληθινά διαμάντια. Θαυ­μά­ζουν τίς φλοῦδες καί πε­ρι­φρονοῦν τά ἐκλεκτά καί ἄφθαρτα ἀγαθά. Πίνουν ἀκά­θαρτα νερά καί περι­φρονοῦν τό ὕδωρ τό ζῶν, δέν ἐνθουσιάζονται ἀπό τό εὐαγγέλιο. Κρατοῦν ὧ­ρες τό κι­νητό καί ἐ­πικοινωνοῦν μέ ὕποπτα πρόσωπα καί βλέπουν θα­να­τηφόρα πρά­γματα, ἀλλά δέν θέλουν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν Θεό πατέρα καί νά ἀκούσουν τή στορ­γική φωνή του.
  Τό τέταρτο πρόσωπο - πρότυπο εἶναι ἡ Παναγία πού γιορτάζουμε σήμερα. Αὐ­τήν μακαρίζει ἡ ἀνώνυμη γυναίκα. Κι εἶναι ὄντως μακαρία, εὐλογημένη. Εἶναι ὁ πρῶ­τος ἀνθρωπόθεος, ἡ μία μετά τόν Ἕνα, «ἡ ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν καί καθα­ρο­τέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν». Ἡ Παναγία μας πράγματι εἶχε ἅγιο καί μεγάλο θαυ­μα­σμό πρός τά θεϊκά πράγματα. Φαίνεται ἀπό τόν ὕμνο της: «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον...» (Λκ 1,46-55). Ἀλλά εἶχε καί μαθητεία. Σ’ ὅλη τή ζωή της μελετοῦσε τίς ἅγιες γραφές. Φαίνεται κι αὐτό ἀπό τόν ὕμνο της, ὅπου ἀναφέρει περιστατικά καί χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τέλος, εἶχε καί θυσία. Ἡ μεγάλη της θυσία λάμπει στήν ὑπακοή της. Προσφέρει τόν ἑαυτό της ἀπόλυτα στά χέρια τοῦ Θεοῦ μέ τά λό­για: «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου» (Λκ 1,38). Ὅταν κι ἐ­μεῖς μοιάζουμε μέ τήν Παναγία καί ἀκοῦμε τά λόγια τοῦ Θεοῦ καί τά ἐφαρμόζουμε, τότε εἴμαστε καί ἐμεῖς μακάριοι.
  Ἀδέλφια μου, τελείωσα. Εὔχομαι καί παρακαλῶ τόν Κύριο καί ὅλοι νά τόν πα­ρακαλέσουμε νά θερμάνει τήν ἀγάπη μας, νά μᾶς δώσει ἐνθουσιασμό, ἐνδιαφέρον καί θαυμασμό γιά τά αἰώνια πράγματα, γιά τά ἀληθινά. Μέ ἐνθουσιασμό καί θαυ­μα­σμό νά μελετοῦμε καθημερινά τήν ἁγία Γραφή, νά μαθητεύουμε, νά καλλιερ­γού­μα­στε, νά τρεφόμαστε, γιά νά δυναμώνουμε καί νά ζοῦμε ἔμπρακτα τό εὐαγγέλιο μέ τή θυσία. Νά ἔχουμε πρότυπο τήν Παναγία Μητέρα μας καί νά τή μα­κα­ρίζουμε, νά τή δο­ξάζουμε καί νά ζητοῦμε τήν εὐλογία καί τή βοήθειά της γιά μᾶς καί γιά τά παιδιά μας!

Στέργιος Ν. Σάκκος
Τετάρτη 15-8-2007, Καστανοῦσα