Τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» … καί τό τζαμί στό Βοτανικό


 Μία πραγματικά ἀξιέπαινη πρωτοβουλία πῆραν πρόσφατα 16 βουλευτές ἀπό δύο κόμματα, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν κοινή ἐρώτηση στή Βουλή σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔ­θνους». Πρίν 188 χρόνια, τό 1829, ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση στό Ἄργος ὑποσχέθη­κε ὅτι θά ἀνεγείρει ναό πρός τιμήν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιά τή βοήθειά του στήν ἐπιτυχία τῆς Ἐπανάστασης. Ἀπό τότε δυ­στυχῶς τό ἑλληνικό κράτος δέν ἔχει ἀκόμη ὑλοποιήσει τήν ὑπόσχεσή του.
 Τό τραγικό τῆς ὑπόθεσης ὅμως εἶ­ναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς βουλευτές ὑποχρεώθηκαν ἀπό τόν ἀρχηγό τοῦ κόμματός τους νά ἀποσύρουν τίς ὑπογραφές τους, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι δέν ἔπρεπε νά συμπλεύσουν μέ τούς βουλευτές τοῦ ἄλλου κόμματος. Ὅταν ψήφισαν ὁμό­φω­να ὅμως μαζί μέ τούς πολιτικούς ἐ­χθρούς τους τήν ἀνέγερση τεμένους στό Βοτανικό μέ χρηματοδότηση -ἐν καιρῷ ἀκραίας οἰκονομικῆς κρίσης- τοῦ κράτους, δέν φαίνεται νά εἶχαν τέτοιες εὐαισθησίες. Μᾶλλον σ᾽ ἐκείνη τήν περί­πτωση πῆραν κοινές ἐντολές ἀπό ἔξωθεν κέν­τρα. Κρίμα…

Ἡ Ἕνωση Ἀθέων στό…Πανεπιστήμιο


 Ἡμερίδα μέ θέμα «Κράτος καί Ἐκ­κλησία: Προσεγγίσεις (Ἀνθρώπινα Δι­και­ώματα, Οἰκονομία, Πολιτική)» δι­ογανώθηκε τό Σάββατο 11/3 στό Πάντειο Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας. Συν­διοργανωτής μάλιστα ἐκτός ἀπό τό τμῆμα Κοινωνιολογίας ἦταν καί… ἡ Ἕνωση Ἀ­θέων. Ὡστόσο, παρόλο πού τό θέμα ἀφοροῦσε τίς σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας, κανένας ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας δέν ἦταν ἀνά­μεσα στούς ὁ­μιλητές. Προβληματίζει καί τό γεγονός ὅτι ἡ διοίκηση τοῦ Πανεπιστημίου παραχώρησε τίς ἐγκαταστάσεις του κι ἔ­κανε θεσμικό συνο­μι­λητή αὐ­τήν τή μικρή ὁμάδα πού κύ­ρια ἐν­α­σχόλησή της ἔχει τίς ἐπιθέσεις κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀποκορύφωμα τῆς ἀ­πέλπιδος προσπά­θει­άς της νά κερδίσει δημοσιότητα ἦ­ταν καί ἡ διοργάνωση «πάρτι κρε­ο­φαγίας» τήν περσινή Μεγάλη Πα­ρα­σκευ­ή, τό ὁ­ποῖο μά­λιστα εἶχε τήν ὀνομασία «Φανερός Δεῖ­πνος». Φαίνεται ὅτι στίς μέρες μας ὅ­ποιος προσ­βάλλει τήν Ἐκκλησία ἀποκτᾶ κύρος καί λόγο στήν κοινωνία μας…

Τό … «Πολύχρωμο Σχολεῖο»


 Κυκλοφορεῖ τόν τελευταῖο καιρό μία ΜΚΟ μέ τό εὐ­φάνταστο ὄνομα «Πολύχρωμο Σχολεῖο». Ὅπως ἀναφέρει στήν ἱστοσελίδα της, «εἶχε ὡς ἀρ­χικό σκοπό νά σπάσει τή σιωπή στόν ἐκπαιδευτικό χῶρο καί νά ἀναδείξει τό θέμα τῶν διακρίσεων γύρω ἀπό ζη­τή­μα­τα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας φύλου καί χαρακτηριστι­κῶν φύ­λου. Αὐτό ἔχει πλέον ἐπιτευ­χθεῖ καί τώρα διανύ­ου­με περίοδο συν­εργασίας μέ σχετικούς φορεῖς σέ πιό οὐσιαστικές δράσεις, ὅπως ... ἡ ἐπιμόρφωση ἐκπαιδευτι­κῶν καί ἡ παραγωγή ἐκπαιδευτικοῦ ὑ­λικοῦ(!)». Πρόσ­φα­τα μάλιστα διοργάνωσε διήμερο συνέ­δριο γιά δασκάλους καί καθηγητές γιά νά προωθήσει τίς θέσεις της πάνω σ᾽ αὐτά τά θέματα, μέ τίς «εὐλογίες» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό ὁποῖο μέ ἔγ­γραφό του ἐνημέρωσε τούς ἐκπαιδευτικούς. Τό ἐν­τυπωσιακό εἶναι ὅτι ἀ­νάμεσα στούς ὁμι­λη­τές ἦταν καί μία θεολόγος, ἡ ὁποία μίλησε γιά «τό πρό­βλη­μα τῆς ἑρμηνείας καί τό ζήτημα τῆς συμπερίληψης ἀπελευθερωτικῶν θεολογικῶν προσεγγίσε­ων στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν». Τά σχόλια περιττεύουν…


Πρώτη θέση...


 Τό 22% τῶν Ἑλληνίδων ἔχουν κά­νει τουλάχιστον μία ἔκτρωση, καί τό 10% ἀπό αὐτές εἶναι στήν ἐφηβική ἡλικία. Τό ποσοστό αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο στήν Εὐρώπη καί κατατάσσει τή χώρα μας στήν πρώτη θέση. Θλιβερό τό γεγονός μέ πολυεπίπεδες διαστάσεις καί σοβαρές ἐ­πιπτώσεις στήν ψυχή καί στό σῶμα τῶν ἔφηβων κοριτσιῶν μας (βλ. pronews.gr).
 Οἱ σύγχρονες «παιδαγωγικές» περί «ἀλλαγῆς ἀντιλήψεων καί συμπεριφο­ρῶν» καί ἀσύδοτης «ἐλευθερίας» ἔ­χουν τό τίμημά τους. Καί δυστυχῶς γιά τή  θεραπεία τῆς κατάστασης αὐτῆς οἱ ἰθύνοντες ἐθελοτυφλοῦν καί ἐπιμένουν στίς ἀντίθεες ἐμμονές τους. Σερβίρουν ὡς φάρμακο στούς ἐφήβους θε­ωρίες «ἀ­ποδόμησης στερεοτύπων», σεξουαλική ἀγωγή (γράφε προαγω­γή) καί μεθόδους προφύλαξης. Ἀνίσχυρα δεκανίκια! Αἰώνιος ὁ θεϊκός λόγος: «τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ».
Πότε ἐπιτέλους θά παραδεχτοῦμε ὅτι μόνον ὁ πνευματικός ὁπλισμός μπο­ρεῖ νά κρατήσει ὄρ­θιες καί ἐλεύθερες τίς ψυ­χές τῶν παι­διῶν μας;