Χρυσή συμπαράσταση!


Βγαίνοντας ἀπό τό σπίτι του, στή Θεσσαλονίκη, πέταξε τά σκουπίδια στόν κάδο ἀπορριμμάτων καί ἔφυγε γιά τή δουλειά του. Ἀνοί­γο­ντας ὅμως τό χρυσοχοεῖο συνειδη­τοποί­ησε ὅτι δέν κρατοῦσε τή μικρή σακου­λίτσα μέ τά χρυσαφικά. Ἡ «χρυσή» σακ­κου­λί­τσα ἦταν ἀξίας μερικῶν χιλιάδων εὐ­ρώ. Σκέφτηκε ὅτι θά τήν εἶχε πετάξει μέ τά σκουπίδια στόν κάδο καί πανικοβλήθηκε. Ἀπευθύνθηκε στούς ὑπευ­θύ­νους καθαριότητας τῆς πόλης. Ἀπό κεῖ καί πέρα ξεκίνησε μία ἄμεση κινητοποίηση ὅλων τῶν ἐργαζομένων πού ἐμπλέκο­νταν, μέ ἀποτέλεσμα μέ­σα σέ 45 λεπτά ἡ περιβόητη πολύτιμη σακου­λίτσα νά ἔχει παραδοθεῖ στόν σοκαρι­σμένο ἰ­διο­κτήτη της. Ἔκπληκτος ἀπό τήν ἄμεση κινητοποίηση ὅλων, εὐ­χα­ρί­στησε, ἄφη­σε τό φιλοδώρημά του καί πῆ­γε ἥσυχος στή δουλειά του.
Ὄ­ντως ἀ­ξιοθαύμαστη καί χρυσή ἡ συμπα­ράστα­­ση τῶν ὑπαλλήλων καθαριότητας καί πολλά συγχαρητήρια τούς ἀξίζουν! Κι­νοῦνται δίπλα μας καί ἀνάμεσά μας κα­θημερινά, φροντίζο­ντας τήν ὑγιεινή τῆς πόλης, τοῦ Δήμου, τῆς γειτονιᾶς μας. Ὅποτε μᾶς δίνεται εὐ­καιρία, ἀξίζει νά τούς λέμε κι ἐμεῖς ἕνα «εὐχαρι­στῶ».

Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας καί… «γάμος» ὁμοφυλοφίλων.


Σύμφωνα μέ πληροφορίες, τό ἑ­πό­μενο διάστημα θά κατατεθεῖ νομοσχέδιο πού θά προβλέπει τόν «γάμο» ὁ­μο­φυλοφίλων, ὅπως εἶχε προαναγγείλει τόν Ἰ­ού­λιο ὁ πρωθυπουργός. Εἶ­ναι χαρακτηριστικό ὅτι πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰουνίου δέν εἶχε γίνει ἡ παραμικρή κουβέντα ἀπό τό κυβερ­νῶν κόμ­μα γιά τό ζήτημα. Ἤξεραν προφα­νῶς ὅτι τόσο ὁ «γάμος» ὅσο καί ἡ «τεκνοθεσία» ἀπό ὁμοφυλόφιλους θά προ­κα­λέσουν ἀντιδράσεις ἀπό μεγάλη μερίδα τοῦ ἑλλη­νικοῦ λαοῦ.
Τό τραγικότερο ὅμως εἶναι ὅτι τό νομοσχέδιο θά κατατεθεῖ ἀπό τό νεο­σύ­στα­το Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας (σέ συ­νερ­γασία μέ τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης). Μᾶλλον Ὑπουργεῖο «διάλυσης τῆς οἰκογένειας» θά ἔπρεπε νά ὀνομαστεῖ…

Εἴθε!


Ἀπό τό Καλπάκι Ἰωαννίνων ὥς τά σύνορα μέ τήν Ἀλβανία τά περισσότερα σχολεῖα ἔχουν κλείσει ἀπό τήν πρώτη 10ετία τοῦ 21ου αἰώνα. Τό φετινό σχο­λι­κό ἔτος ‘’κλείνουν’’ ἄλλες 26 σχολικές μονάδες στό ἐσωτερικό τῆς Ἠπείρου, ὄχι λόγῳ ἔλλειψης διδακτι­κοῦ προσωπικοῦ, οἰκονομικῶν πόρων ἤ κτηριακῶν ὑποδομῶν, ἀλλά λόγῳ ἔλλειψης μαθη­τῶν!!! Λείπουν τά παιδιά καί ὄχι μόνο ἀπό τήν Ἤπειρο. Ἡ ὑπογεν­νητι­κότητα στήν Ἑλλάδα εἶναι τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα. Ἀλλά καί ἡ ἐγκατάλειψη τῶν παραμεθόριων περιοχῶν δέν εἶναι μικρότερο καί λιγότερο σοβαρό. Καί τά δύο ἀπαιτοῦν μία ὑπεύθυνη ἀντιμετώ­πι­ση ἀπό τό ἑλληνικό κράτος. Εἴθε τό νεο­σύστατο Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας νά ἀ­σχοληθεῖ σο­βαρά! Θά εἶχε πολλά νά σκεφτεῖ καί νά δρομολογήσει γιά τό δη­μογραφικό, ἀντί νά σπεύδει νά νομιμο­ποίησει τόν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφί­λων, πού ἐπί τοῦ θέματος ἀναμφίβολα χει­ροτε­ρεύει τά πράγματα!!


 
Ἡ καταπίεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου συνεχίζεται…


Ξεπερνάει πλέον τούς τρεῖς μῆνες ἡ παράνομη προφυλάκιση τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη. Οἱ ἀρ­χές τῆς Ἀλβανίας μάλιστα ἀρνοῦνται νά τοῦ δώσουν ἄδεια νά ὁρ­κι­στεῖ Δήμαρχος, μέχρι νά γίνει ἡ δίκη, μέ ἀποτέλεσμα νά κινδυνεύει νά ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός του.
Ὁ λόγος γιά ὅλα αὐτά, βέβαια, εἶναι ἡ παραχώρηση τῶν παραθαλάσσιων ἐ­κτάσεων τῆς Χειμάρρας σέ "ἡμετέρους" τοῦ καθεστῶτος Ράμα, μέ ἀστεῖο ἀντίτιμο, ἀντί νά ἐπιστραφοῦν στούς Ἕλληνες γηγενεῖς, πού εἶναι οἱ νόμιμοι ἰδιοκτῆτες τους. Ὁ δήμαρχος Χειμάρρας θά μποροῦσε νά μπλο­κάρει αὐτές τίς «ἐπενδύσεις» καί νά ἀποκαταστήσει τήν ἀδικία.
Ἄς ἐλπίσουμε νά ἐνταθοῦν οἱ πιέσεις καί ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὥστε αὐτή ἡ περιπέτεια νά ἔχει αἴσιο τέ­λος!

Ἡ πίστη κοστίζει


Σάν νά μήν πέρασαν ἑκατοντάδες χρόνια ἀπό ἐκείνους τούς ἔνδοξους πρώ­τους αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἱ­στορία ἐπαναλαμβάνεται σέ διαφορετικούς τόπους καί μέ διαφορε­τικούς τρό­πους μέχρι καί σήμερα, στόν 21ο αἰ­ώνα μ.Χ.. Ὁ Χριστός διώκεται! Ἡ πί­στη σ΄ Αὐ­τόν κοστίζει ἀκόμη καί τή ζωή τῶν πι­στῶν του. Κι αὐτό δέν ἔχει πά­­ψει ἀπό τήν ἐποχή τῶν κατακομ­βῶν καί τῶν ἀμ­φιθεάτρων μέχρι τή σημερινή τῶν ἐξ­τρεμιστικῶν ἐπιθέσεων. Ἔτσι χαρακτη­ρίστηκε καί ἡ νέα ἐπίθε­ση (16/8) μουσουλμάνων τοῦ Πακιστάν, κα­τά τήν ὁ­ποία φανατικές ὁμάδες βεβήλωσαν καί κατέστρεψαν γιά ἄλλη μιά φορά χριστιανικούς ναούς, ἐνῶ ἔκα­ψαν δεκάδες σπίτια χριστιανῶν.