Ἡ πιό πολύτιμη παρακαταθήκη


 Τιμᾶ φέτος τό γένος μας τή συμπλήρωση διακοσίων χρόνων ἀπό τήν κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ὁ τό­πος αὐτός καί ὁ λαός του, πού περιβάλλονται ἀπό «θηρία», πέρασαν πολ­λά σ’ αὐτά τά διακόσια χρόνια. Νίκες καί καταστροφές, κορυφώσεις καί τέλματα. Ὅμως, κάθε φο­ρά πού φτάνει ἡ 25η Μαρτίου, λές καί ἀντλεῖ ἀπό τήν ἐπέτειο νέα ὁρμή καί ἡ «μαγιά» τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη ἐνεργοποιεῖ­ται ξα­νά. Ὄχι ὅτι εἴ­μαστε ξεχωριστοί ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ἔθνη. Αὐτό πού ἔδινε δύναμη στόν Ἕλ­ληνα νά μπορεῖ νά ξεπερνᾶ κά­θε δοκιμασία δέν εἶναι κάποιο εἶδος φυλετικῆς ἀνωτερότητας. Εἶναι ἡ Ὀρ­θό­δοξη Πί­στη καί ὁ πλοῦτος τῆς γενναιότητας, πού βρῆκαν στή γῆ μας πλῆθος τίμια στήθη νά θησαυριστοῦν. Νά μήν τό λησμονήσουμε ποτέ αὐτό! Εἶναι ἡ πιό πολύτιμη παρακαταθήκη τῶν πατέρων μας. Πάντα λεύτεροι, ἀδέλφια!

Ὅλα γιά τήν πατρίδα!


«Οἱ ὀλιγότεροι ἄς ξεκινήσουμε γιά μιά νέα πατρίδα. Ἑνωμένοι μποροῦ­με!». Δέν πρόκειται γιά πολεμικό σάλπισμα κάποιου ὁπλαρχηγοῦ τοῦ 1821, ἀλλά γιά τό ὅραμα καί τό ὄνειρο ἑνός 97χρονου μέ καρδιά καί ἐνθουσιασμό 17χρονου ἐφήβου, στό 2021. Ἀπό τά 16 του (τό 1940) μέχρι τώρα πού κοντεύει τόν αἰώνα, ὁ κ. Ἰάκωβος Τσούνης πολεμᾶ γιά τήν πατρίδα, γιά τήν Ἑλ­λάδα. Σέ και­ρό πολέμου ἔδωσε τίς δυνάμεις του καί τήν ἀντοχή του. Πολέμησε, ἀντιστάθηκε στούς κατακτητές, συνελήφθη, φυλακίστηκε, ἀλλά δραπέτευσε καί ἔζησε. Ἔ­ζησε γιά νά τῆς προσφέρει καί στόν καιρό τῆς εἰρήνης ὅ,τι περισσότερο μπο­­­ροῦσε. Δηλαδή 23.000.000 εὐρώ καί 60 ἀποβατικά σκάφη. Καί ὄχι μόνο. Μέ τή συνδρομή του ἔγιναν μεγάλες ἀ­γορές πολεμικοῦ ἐξοπλισμοῦ καί ἀ­ναγ­καῖες ἀνακαινίσεις σέ στρατιωτικά νο­σοκομεῖ­α. Ἀκόμη, στή διαθή­κη του ἀφήνει ὅλη τήν ὑπόλοιπη περιουσία του στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς πατρίδας.
«Ἀπό τά πρῶτα μου βήματα», καταθέτει, «ὅ,τι κέρδιζα τό ἀφιέρωνα στίς Ἔν­ω ­οπλες Δυνάμεις καί σέ κείνους πού δέν εἶχαν νά φᾶνε ψωμάκι». Μέ τήν τεράστια πείρα τῶν 97 χρόνων του δηλώνει ξεκάθαρα πρός ὅλους τούς ἐθνο­μη­­­δε­νιστές: «Δίχως πατρίδα, οὔτε ὁ πλοῦ­τος οὔτε ἡ δόξα οὔτε οἱ χαρές ὑ­πάρ­χουν». Γι᾽ αὐτό μέ λαχτάρα καί ἐν­­θου­σιασμό καλεῖ σέ συστράτευση γιά μιά νέα πατρίδα μέ ἰδανικά καί ἀξίες, μέ ὅραμα καί ὄνειρο. Γιά μιά πατρίδα ὅ­πως τήν ὀ­νειρεύτηκαν ὅσοι στήν Ἐθνεγερσία ἔδωσαν τά πάντα γιά τήν Ἑλ­λάδα. Εἴθε!