Ἀξιέπαινη ἐκδήλωση

  Σέ μία ἐποχή πού ἰδανικά καί ἀξίες αἰώνων ἰσοπεδώνονται, εὐχάριστη ἔκ­πλη­ξη καί θαυμασμό προκαλεῖ ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σταυρούπολης Θεσ­σαλονίκης. Στίς 23 Μαρτίου σέ μία σεμνή ἀλλά πολύ συγκινητική τελετή ὀνόμασαν τή βιβλιοθήκη τοῦ σχολείου τους «ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΕΣΑΠΙΔΟΥ», εἰς μνήμην τῆς ἀγαπημένης τους δασκάλας.
  Ἡ κ. Σεβαστή ἦταν ἄνθρωπος πού πίστευε στόν Θεό καί τόν ἔβλεπε στό πρόσωπο τοῦ κάθε παιδιοῦ, ἀλλά καί τοῦ γο­νέα καί τοῦ συναδέλφου της. Βο­ηθοῦ­σε διακριτικά ὅπου χρειαζόταν. Τά μάτια ὅ­λων τήν ἀναζητοῦν ἀκόμη στόν χῶρο τοῦ σχολείου.
  Ἐκπρόσωπος τῶν γονέων μέ συγκίνη­ση ἀναφέρει: «Μᾶς θεωροῦσε οἰκογένειά της... Δίδασκε τά παιδιά μας ὄχι μό­νο γράμματα, ἀλλά καί ἰδανικά. Τούς γνώρισε τόν Χριστό, τήν Παναγία, τούς Ἁγίους μέ­σα ἀπό διάφορες δραστηριότητες. Μᾶς καλοῦσε στήν Ἐκκλησία, προέτρεπε τά παιδιά νά παρακολουθοῦν τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί ἐμᾶς τούς γονεῖς τούς κύκλους μελέτης ἁγίας Γρα­φῆς. Ἦταν ὁ συνδετικός μας κρίκος μέ τόν γειτονικό ναό τοῦ σχολείου μας, τοῦ Προφήτη Ἠλία».
  Συνάδελφός της μιλάει, ἐπίσης, μέ συγκίνηση γιά τό εὖρος τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης της, τῆς ὑπομονῆς της καί φιλανθρωπίας της: «Τό ζεστό της χαμόγελο μαλάκωνε τίς καρδιές μας... Ζοῦσε τήν αἰ­ω­­νιότητα στήν καθημερινότητα τῆς πρό­σκαιρης ζωῆς μας».
  Ἄλλη μητέρα καταθέτει: «Ἦταν ἕνας τόσο σπουδαῖος καί ἁγνός ἄνθρωπος ἡ κ. Σεβαστή, ἡ δασκάλα τῆς καρδιᾶς μας… Ἄφησε τό ἀποτύπωμά της στίς ζωές μας, μέ τό ἔργο καί τήν ἀγάπη της. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι πῆγε στόν προορισμό ὅλων μας, πού, ὅπως μᾶς ἔλεγε συχνά ἡ ἴδια, εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ!».

 

Χρειαζόμαστε Γονεῖς

 «Ἡ συνεργασία οἰκογένειας, σχολείου καί εἰδικῶν εἶναι τό κλειδί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φαινομένων τοῦ σχολικοῦ ἐκ­φοβισμοῦ», ὑποστηρίζουν ἐδῶ καί χρόνια οἱ εἰδικοί. Καί δέν χρειάζεται νά εἶσαι εἰδικός, γιά νά ἀντιληφθεῖς ὅτι οἱ γονεῖς καί τό οἰκογενειακό περιβάλλον ἔχουν τήν πρώτη εὐθύνη γιά τήν ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ. Ὅμως, ὅπως δείχνουν τά γεγονότα, δέν εἶναι αὐτονόητο ὄχι μόνο γιά ὁρισμένους γονεῖς ἀλλά καί γιά ὁλόκληρους φορεῖς. Διαβάσαμε πρό καιροῦ (βλ. gazzetta.gr) ὅτι Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων στήν Πάτρα ὀρ­γάνωσε πάρτι γιά τούς μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ὅπου σέ στύλ δια­γωνισμοῦ ἔβαζαν τά παιδάκια νά τραγουδοῦν τραγούδια τράπ. Εἶναι γνωστό τό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν τραγουδιῶν, πού εἶναι ἕνα ἀσυνάρτητο συνον­θύλευ­μα ὑ­βρι­στικῶν ἐκφράσεων, ἐρωτισμοῦ, ἀγριότητας καί πολλῶν ἄλλων ἄκρως ἀντιπαιδαγωγικῶν. Εἶναι ἐπίσης γνωστή -καί  πολ­λάκις ἀπασχόλησε τήν ἐπικαιρότητα- ἡ βί­αιη συμπεριφορά τῶν ἴδιων τῶν συνθετῶν καί τραγουδιστῶν «μουσι­κῆς» αὐ­τοῦ τοῦ εἴ­δους. Μᾶλλον πρίν τή συνεργασία μέ τούς γονεῖς χρειάζεται ἐργασία καί καλλιέργεια ὅσων γίνονται γονεῖς, ὥστε νά ἐννοήσουν τί ἀ­ποτυπώματα ἀ­φήνουν στίς παιδικές ψυ­χές καί οἱ πιό ἁ­πλές ἀπό τίς προσωπικές τους ἐπιλογές. Γιά νά ἔχουμε παιδιά χω­ρίς βίαιες συμπεριφορές καί σχο­λεῖα χω­ρίς ἐκφοβισμούς, χρειαζόμαστε πάνω ἀπό ὅλα Γονεῖς πού νά γνωρίζουν τήν ἀποστολή τους.

 

Γάμος καί «τεκνοθεσία» γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ…

  Δέν ἦταν ἀρκετό τό σύμφωνο συμβίωσης πού δίνει στούς ΛΟΑΤΚΙ ἴδια ἀ­στικά καί περιουσιακά δικαιώματα μέ τά ἑτεροφυλόφιλα ζευγάρια. Ἐδῶ καί χρόνια ἡ καμπάνια τους περιλαμβάνει δύο στόχους: τόν γάμο καί τήν «τεκνοθεσία» (ἡ τόσο πλούσια σέ νοήματα λέξη «υἱο­θεσία» δέν τούς ἀρέσει, ἀφοῦ περιέχει τό «υἱός»).
  Ἦταν θέμα χρόνου μάλιστα νά βροῦν εὐήκοα ὦτα στό πολιτικό σύστη­μα, κα­θώς ἕνα ἀπό τά κόμματα πού διεκ­δι­κοῦν τήν ἐξουσία στίς ἐπικείμενες ἐ­κλογές προα­νήγγειλε μέ μία ἐλαφρό­τητα ἄνευ προη­γουμένου ὅτι θά παραχωρήσει αὐτά τά προνόμια στούς ΛΟΑΤΚΙ. Γιά νά δείξει ἐ­πί­σης ὅτι εἶναι «προχωρημένο» καί ἀναγνωρίζει καί τά 64 φύλα πού συνιστοῦν τούς ΛΟΑΤΚΙ, συχνά ἀντί νά χρησιμοποιήσει τό ὅλοι/ες βάζει τό ολ@, ὥστε νά περιλάβει καί τά οὐδέτερα.
  Θά ἦταν ἀστεῖα ὅλα αὐτά, ἄν δέν ἦ­ταν τραγικά γιά πολλές ταλαίπωρες ψυ­χές…

 

Κάποιοι ἀντιστέκονται ἀκόμη…

  Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς παράνομης τουρ­κικῆς κατοχικῆς κυβέρνησης στήν Κύ­προ διοργάνωσαν ἐκδήλωση στό King’s College στό Λονδίνο, ὅπου ὁμιλητής θά ἦταν ὁ παράνομος ἡγέτης Ἐρσίν Τατάρ. Τούς χάλασαν ὅμως τή φιέστα δεκάδες γενναῖ­οι ἑλληνοκύπριοι φοιτητές, πού διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα κατά τήν ἄφι­ξη τοῦ Τα­τάρ. Ἔδειξαν ὅτι ὑπάρχουν ἀ­κόμη ἀ­πό­γονοι τῶν μαχητῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α., τοῦ Αὐ­ξεντίου καί τοῦ Εὐαγόρα, πού δέν ξεπου­λᾶνε τήν πατρίδα τους, ἀλλά θά συνεχίσουν νά φωνάζουν ἐνάντια στήν παράνο­μη κατοχή τῆς Κύπρου.
  Τό τραγικό ὅμως εἶναι ὅτι μαζί μέ τούς Τούρκους ἐνοχλήθηκαν καί κάποιοι «ἑλ­ληνόφωνοι» Κύπριοι, πού θεώρησαν ὅτι αὐτές οἱ διαμαρτυρίες δημιουργοῦν πρόβλημα στίς συζητήσεις γιά ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Μᾶλλον ἐννοοῦν στό ξεπούλημα τῆς Κύπρου…
Ὑπάρχουν ὅμως ἄγρυπνοι φύλακες. Μπράβο στά παιδιά!