Ἡ αὐθεντία τῆς Βίβλου


Τά πρῶτα εὑρήματα, πού ἐπιβεβαιώνουν τήν καταστροφή τῆς Ἰερουσαλήμ ἀπό τούς Βαβυλώνιους καί συγκεκριμένα ἀπό τά στρατεύματα τοῦ Ναβουχοδονόσορα Β´, ἡ ὁποία περιγράφεται στήν Παλαιά Διαθήκη (Δ´ Βα 25,8-10), ἐ­ντό­πι­σε  ὁμάδα ἀρχαιολόγων ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Βόρειας Καρολίνας στό ὄρος τῆς Σιών.
Ἐντοπίστηκαν σέ συγκε­κριμένο σημεῖο στρώματα στάχτης στό ἔδα­φος, κεφαλές ἀπό βέλη συθικῆς κατα­σκευ­ῆς, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βα­βυλώνιοι, θραύσματα ἀπό πήλινα δοχεῖα καί λάμπες, ἀλλά καί ἕνα κομμάτι ἀ­πό χρυσό κόσμημα. Τά εὑρήματα ἀποκα­λύπτουν ὅτι πρόκειται οἰ­κιστική περιοχή πού δέχθηκε εἰσβο­λή, οἱ κάτοικοι δολοφονήθηκαν, τά σπίτια τους λεηλατήθηκαν καί παραδό­θηκαν στίς φλόγες.
Σέ δηλώσεις του σέ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης ἕνας ἐκ τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν ἐρευνῶν, ὁ Σιμόν Γκίμπσον ἀνέφερε: «Τά εὑρήματα αὐτά μποροῦν νά συνδεθοῦν ἀποκλειστικά μέ τήν ἱστορική κατάκτηση τῆς πόλης ἀπό τούς Βαβυλώνιους, γιατί εἶναι ἡ μοναδική μεγάλης ἔκτασης καταστροφή πού ἔχουμε στήν Ἰε­ρουσαλήμ τήν περίοδο αὐτή, τοῦ 587- 586 π.Χ.».
Γιά μία ἀκόμη φορά ἀποδεικνύεται μέσα ἀπό τήν ἀρχαιολογική σκαπάνη ἡ αὐθεντία τῆς Βίβλου. Πράγματι, «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται».

Ἠθική καί ἱστορική ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας

Σύμφωνα μέ τό ἤδη ἐγκεκριμένο νομοσχέδιο H.566/S.327 τῆς Μασαχουσέτης, στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα τῶν σχολείων της θά ἐνταχθοῦν μαθήματα πού ἀναφέρονται, μεταξύ ἄλλων, στή Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ποντίων. Οἱ εἰσηγητές θεωροῦν πώς ἡ διδασκαλία τῶν συγκεκριμένων μαθημάτων θά βοηθήσει τούς μαθητές νά κατανοήσουν τίς συνέπειες τοῦ ἀνεξέλεγκτου μίσους καί τῆς μισαλλοδοξίας, ὥστε στό μέλλον νά εἶναι ἱκανοί νά ἀποτρέψουν ἀνάλογες καταστάσεις. Ὅπως ἐπισήμανε ὁ τοῦρ­κος καθηγητής τοῦ Πανεπιστήμιου Κλάρκ τῆς πολιτείας, Τανέρ Ἀκτσάμ, ἡ μή ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ἐπέτρεψε τή συνέχιση τῶν ἐγκλημάτων ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας.
Εἶναι ἠθική καί ἱστορική ὑποχρέωση ἡ ἀλλαγή τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, μέ τήν ἐνσωμάτωση σέ αὐτή τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού μαρτυροῦν τούς ἀγῶνες καί τά μαρτύρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὥστε νά παραμείνουν οἱ μνῆμες ζωντανές καί ἡ ἱστορία ἀπαρα­χά­ρακτη. Γιατί «λαός πού δέν γνωρίζει τήν ἱστορία του εἶναι καταδικασμένος νά τή ζήσει ξανά»…


Ἀγωνία γιά ἀθανασία


Τό διαβάσαμε κι αὐτό: «Ἡ Life Extension Society διαθέτει ἐγκαταστάσεις καί μπορεῖ νά καταψύξει, νά διατηρήσει καί νά προστατέψει ἕναν “ὁμοθερμικό” ἄν­θρωπο... καλώντας οὐσιαστικά ὅποιον θέ­λει νά γίνει πειραματόζωο στήν προσ­πάθειά της νά ἐπεκτείνει τή ζωή τῶν ἀν­θρώπων...».
Μέ ἁπλά λόγια ὁ ἄνθρωπος ἀγωνιᾶ, ἀνησυχεῖ γιά τήν πέραν τοῦ τάφου ζωή. Θέ­λει νά ζήσει τήν ἐπίγεια ζωή ὅσο τό δυνατόν περισσότερο γιατί «γλυκειά ἡ ζω­ή κι ὁ θάνατος μαυρίλα». Καί ὑπάρχουν ἀρ­κετοί ἐπιτήδειοι πού προσφέρονται νά ἱκανοποιήσουν αὐτήν τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου: ἄλλοτε μέ πειράματα, ἄλ­λοτε μέ φάρμακα, ἄλλοτε μέ ἐναλλακτικές θεραπεῖες καί τώρα μέ... τήν κατάψυξη.
Τί κρίμα νά εἶναι ἡ πηγή τῆς αἰω­νι­ό­τη­τος δίπλα καί μέσα στόν ἄνθρωπο καί αὐ­τός νά ζητᾶ θολά νερά καί θολές κα­τα­στάσεις; Ἡ αἰωνιότητα πηγάζει ἀπό τόν ἄδειο τάφο Ἐκείνου πού νίκησε τόν θάνατο καί διακύρυξε πώς εἶναι ἡ ὀ­δός καί ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή. Φαίνεται ὅμως 2020 χρόνια μ.Χ. ἡ ἀνθρωπότητα τό ἀ­γνοεῖ ἀκόμη... Ὁ Ἰησοῦς στόν χριστιανικό δυτικό κόσμο παραμένει ὁ πιό γνω­στός.

Νά ἀνησυχοῦμε;


Τά ἄσχημα νέα ἔρχονται ἀπό τή Σου­ηδία, τήν ὁποία κάποιοι δικοί μας τήν ἐξυμνοῦσαν ὡς ἐπίγειο παράδεισο, ὡς χώρα μέ αὐξημένο ΑΕΠ, μέ τέλειο σύ­στη­μα ὑ­γείας καί μέ ἄλλες πολλές ἐπιτυχίες. Ἦ­ταν ἡ ἐποχή, πρίν ἀπό 40-50 χρόνια, ὅταν ὁ πληθυσμός τῆς βορειο­ευρωπαϊ­κῆς αὐ­τῆς χώρας ἦταν συμπαγής. Σήμε­ρα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει ἄρδην. Διαβάζουμε στό βιβλίο «Νέοι ὁλοκληρωτισμοί», τοῦ Ronald Hutford: «... Ἡ κάποτε ὁμοιο­γενής, οὐσιαστικά χωρίς ἐγκληματικότητα Σουηδία, στήν ὁποία ἡ κυβέρνηση φρόνιζε τούς πολίτες της μέ ἀπο­τέλεσμα νά χαρακτηρίζεται ἀπό πολλούς ὡς “σκανδι­ναυ­ικός παρά­δει­σος” ἔχει μετατραπεῖ σέ κόλα­ση... Ὑ­πάρ­χουν γειτονιές στή Στοκχόλ­μη, ὅπου ἡ ἀστυνομία δέν τολμᾶ νά εἰσέλθει -ἐνῶ Σουηδοί τίς ἀποφεύγουν μέ κάθε κόστος. Τό Malmoe ἔχει χαθεῖ ἀφοῦ οἱ μεταναστευτικές συμμορίες κυριαχοῦν στούς δρόμους τῆς πό­λης. Τά σουηδικά μέσα ἐνη­μέρωσης δέν ἀποκαλύπτουν τήν ἔκταση τῆς ἐπιδημίας βιασμοῦ στή χώ­ρα...».
Ἐδῶ στήν πατρίδα μας, πού τόσο τήν ἐποφθαλμιοῦν πολλοί γείτονές μας, μέ ποιό ἐχέγγυο ἔσωθεν καί ἔξωθεν δημαγωγοί μᾶς συνιστοῦν νά μήν ἀνησυχοῦμε μέ τίς εἰσ­ρο­ές ἀμέτρητων πλέον καί ἀνεξέλεγκτων μεταναστῶν, κατηγορώντας μας γιά ἀφιλάνθρωπα καί μισαλλόδοξα αἰ­σθή­μα­τα;