Σοκαριστική ἄποψη


 Μέσα σ’ ἕνα χρόνο στήν Ἑλλάδα ἔ­χου­­­με ἕναν θλιβερό ἀπολογισμό πού φτά­νει τούς 5.000 ἀναπήρους ἀπό τρο­χαῖ­α. Αὐτό ἀναλύεται σέ: 5 νεκρούς, 25 ἀναπήρους, 60 τραυματίες, τίς περισσότερες φορές σέ ἡλικίες 15-29 ἐτῶν, κάθε μέρα. Γιά τήν ἀποτροπή αὐτῆς τῆς «σφα­γῆς» πολλοί προτείνουν νά προβάλλονται συχνά οἱ ζωντανές σκηνές ἀπό δυ­σ­τυχήματα ὅπως τίς καταγράφουν οἱ εἰ­δικές κάμερες, ὥστε νά ἀντιληφθοῦν οἱ νέοι τούς κινδύ­νους τῆς ὁδήγησης. Ὁ κ. Τάσος Μαρ­κουΐζος, ὡστόσο, ἐκπαιδευ­τής ὁδικῆς συμπε­ριφορᾶς, γνωστός ὡς Ἰαβέρης, ἔχει μία σοκαριστική ἀλλά κατοχυρωμένη ἄποψη ἐπί τοῦ θέματος. Ὑπο­στηρίζει -ὄχι χωρίς λόγο- ὅτι τά παιδιά παρακολουθοῦν αὐ­τές τίς σκηνές σάν νά πρόκειται γιά ταινία ἤ βιντεοπαιχνίδι. Γι’ αὐτό προτείνει νά προβάλλουν στά παιδιά τήν ἐκφορά τοῦ νεκροῦ, τόν θρῆνο τῶν οἰ­κείων ἤ τά θύματα καθηλωμένα σέ ἀναπηρικά ἁμαξίδια ἤ κρεβάτια. Μόνο οἱ συν­έπειες τῶν δυστυχημάτων, κατά τόν κ. Μαρκουΐζο, μποροῦν νά προβληματίσουν, νά παραδειγματίσουν καί νά ἀποτρέψουν ἀπό τήν ἐπικίνδυνη ὁδήγη­ση. Δυστυχῶς αὐτή ἡ «σκληρή» πλευρά τῆς ζωῆς εἶναι ἀ­κρι­βῶς αὐτή πού θέλου­με νά κρύψουμε ἀπό τά παιδιά μας. Ἔτσι ὅμως τά ἀπομακρύνουμε ἀπό ἕναν σπουδαῖο καί ἀναντικατάστατο δάσκαλο.

Ράπισμα γιά τόν φεμινισμό


 Ἐρευνητές τῆς Liverpool Victoria ἀνακάλυψαν ὅτι οἱ νοικοκυρές εἶναι πολύ πιό εὐτυχισμένες, σέ ποσοστό 87,2%, ἀπό ὅ,τι οἱ «ἰσχυρές, ἀνεξάρτητες γυναῖκες» μέ βαρύγδουπες ἐκπαιδεύσεις καί ἐπαγγελματικές σταδιοδρομίες, πού τίς ἔχουν μετατρέψει σέ σκλάβες χρέους, ἐ­πιχειρηματικά γρανάζια καί φορολογούμενες δοῦλες.
 Ἡ ἴδια μελέτη ἀνέφερε ὅτι τά κορί­τσια καριέρας εἶναι συνήθως πολύ λιγό­τερο εὐτυχισμένα ἀπό τίς γυναῖκες σέ παραδοσιακά γυναικείους τομεῖς. Πολλές θά ἤθελαν νά ἐπιστρέ­ψουν στό σπίτι ὡς σύζυγοι καί μητέρες. Οἱ λιγότερο ἱκανο­ποιημένες ἐργάζονταν στό μάρκετινγκ, τή διαφήμιση καί τίς δημόσιες σχέσεις, μέ βαθμολογία εὐτυχίας 53,8%. Ἐπίσης κρατικές ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι περισ­σότερο ἀπό τό ἕνα τρίτο τῶν ἐργαζομένων μητέρων θά ἤθελαν νά μένουν στό σπίτι μέ τά παιδιά τους.
 Τά δεδομένα αὐτά ἀποτελοῦν γροθιά στό πρόσωπο τῆς 50ετοῦς φεμινιστικῆς προπαγάνδας, πού χλευάζει τό πρότυπο τῆς νοικοκυρᾶς γυ­ναίκας. «Τό νά εἶσαι νοικοκυρά δέν εἶναι δουλειά ἢ εἶναι κάτι τό “καταπιεστικό” καί οἱ νοικοκυρές εἶ­ναι “δοῦλες”», διακή­ρυτταν οἱ φεμινί­στρι­ες, παρά τό γεγονός ὅτι αὐτό εἶναι ρατσισμός γιά τίς γυναῖ­κες πού βλέπουν θετικά τούς παραδο­σιακούς ρόλους τῶν δύο φύλων.
 Ὁ φεμινισμός ἀποτελεῖ ἕνα ὄργανο, ἕναν δούρειο ἵππο, γιά νά διαλυθεῖ τό κύτ­ταρο τῆς κοινωνίας, ἡ οἰκογένεια, καί νά ἐγ­καθιδρυθεῖ ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων. Μα­­­κάρι, ἔστω καί τώρα, νά τό καταλά­βουμε.

Μήνυμα ἐλήφθη;


 Σύμφωνα μέ τά ἀποτελέσματα τοῦ διεθνοῦς προγράμματος PISA 2015 γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν μαθητῶν σέ ἀνά­γνω­ση, μαθηματικά καί θετικές ἐπιστῆ­μες, οἱ ἐπιδόσεις τῶν δεκαπεντάχρονων ἑλλήνων μαθητῶν σημειώνουν πτωτική πορεία καί βρίσκονται κάτω τοῦ μέσου ὅρου τῶν 72 χωρῶν πού συμμετεῖχαν στό πρόγραμ­μα (βλ. www. oecd.org/pisa/). Ἡ ἐν λόγῳ ἀξιολόγηση δέν ἀντιμετωπίζεται ὡς συγκριτική τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων τῶν χωρῶν, ὡστόσο εἶ­ναι ἐνδει­κτική τῆς παρεχόμενης παιδείας τους. Ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή κάνει λόγο γιά ἀ­πογοητευτικές ἐπιδόσεις τῶν Ἑλληνόπου­­λων. Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα κατέχει τό 3% τῆς παγκόσμιας ἐπιστημονικῆς κοι­νότητας, ποσοστό πολύ ὑψηλό γιά τόν πληθυσμό της, τό ἐκπαιδευτικό σύ­στη­μα πλέ­ον ἐκ­πέμπει SOS. Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀκατανόητα τά μέτρα πού λαμβάνονται ἀπό τό Ὑπουρ­γεῖ­ο Παιδείας ὅπως κατάργηση ἐξετάσε­ων, ἀφαίρεση μαθημάτων, ὑποβίβαση τοῦ τρόπου διδασκαλίας, μείωση τῆς βά­σης ὥστε νά περνοῦν τίς τάξεις μέ 9,5 κ.τ.ὅ.

Ἑστιατόριο γιά ἀστέγους


 Μέχρι καί τό μεσημέρι δέχεται τούς πελάτες του καί «ὑπακούει» στίς γαστρονομικές ἐπιθυμίες τους. Τό βράδυ ὅμως τό σκηνικό ἀλλάζει. Τό ἑστιατόριο δέχεται μόνο ἀστέγους στούς ὁποίους παρέχει δεῖπνο δωρεάν.
 Ὁ λόγος γιά ἕνα ἑστιατόριο στή Μαδρίτη, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ὁποίου σιτίζουν καθημερινά πάνω ἀπό 100 ἀστέγους τῆς περιοχῆς. Ὁ ὑπεύθυνος τῆς τοπικῆς φιλανθρωπικῆς ὀργάνωσης πού συντονίζει τό ἔργο τονίζει τή σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς πράξης, καθώς οἱ ἄστεγοι παίρνουν τό δεῖπνο τους ἀξιοπρεπῶς σέ ἕνα φιλικό περιβάλλον, σάν κανονικοί πελάτες τοῦ ἑστιατορίου. Τά ἔξοδα τοῦ δείπνου καλύπτονται ἀπό τίς εἰσπράξεις τῆς ἡμέρας, ἐνῶ τό ἑστιατόριο προσελκύει πολύ κό­σμο. «Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, δανείζει Θεῷ»... Καί ὁ Θεός εἶναι πολύ «συνεπής» στίς... συναλλαγές του.