Τό ἀκατόρθωτο


Στό 6ο Οἰκονομκό Φόρουμ τῶν Δελφῶν ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Δη­μο­κρατίας Πρ. Παυλόπουλος ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ πρώ­του Κυβερνήτη. «Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἦταν ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ νά ἔχει ἡ Ἑλ­­λάδα», εἶπε. Καί ἐπισήμανε ὅτι «κατάφε­ρε σέ 3,5 χρόνια τό ἀκατόρθωτο», ἀναφερόμενος στό διοικητικό του ἔργο. Καί ἦταν ἀκατόρθωτο γιά τίς συνθῆκες στίς ὁποῖες κυ­βέρνησε. Ὅμως ὁ Καπο­δί­στρι­­­ας δέν ἦ­ταν ἁπλῶς ἕνας χαρι­σμα­τι­κός ἄνθρωπος, ἦταν ἕνας πιστός χρι­­στιανός. Σ᾽ ἕνα γράμμα του πρός τόν Ἀν­δρέα Μουστοξύδη στίς 8 Μαΐου 1828 ἀ­ποκαλύπτει ἀ­πό ποῦ ἀντλοῦσε τή δύ­να­­μη ὥστε νά κάνει τά ἀδύνατα δυνατά: «...Ὁποία ζωή, ἀγαπητέ μου, ἡ ἐμή! Καί ὁποῖαι δυσκολίαι αἱ πανταχόθεν περιβάλλουσαι καί πιέζουσαί με! Μακράν ὅ­μως, πολύ μακράν, εἶμαι τοῦ ἀθυμῆσαι. Ὁ Θεός εἶναι μετά τῆς Ἑλ­λάδος καί ὑ­πέρ τῆς Ἑλλά­δος καί αὕτη σωθήσεται. Ἐκ ταύτης τῆς πεποιθήσεως ἀντλῶ πά­σας μου τάς δυνάμεις καί πάντας τούς πόρους».

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση


Ἰδιαίτερη ἔμφαση δόθηκε ἀπό τά ΜΜΕ στίς φοβερές ἀποκαλύψεις σε­ξου­αλικῆς κακοποίησης σέ χώρους τοῦ... πολιτισμοῦ καί τῆς τέχνης. Πιό ἐν­τυπωσιακό καί ἀπό τίς πράξεις πού καταγγέλλονται εἶναι ἡ ἔκπληξη ὅσων, ἐνῶ βρί­σκονται σ᾽ αὐτόν τόν χῶρο, δείχνουν νά μή γνωρίζουν οὔτε καί νά φαντάζον­ται τίποτα!!! Μάλιστα προσπαθοῦν νά ὑ­πογραμμίσουν μέ τά πιό μελανά χρώ­­ματα πράγματα πού «αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν».
Δέν εἶναι καί πολύ δύσκολο νά ἀντι­ληφθοῦμε τό γιατί. Ἀπό ὅλες τίς συζη­τή­σεις, τίς ἀναλύσεις, τίς ἔρευνες, τίς με­λέτες τῶν περιστατικῶν οἱ εἰδικοί ἐξάγουν τό συμπέρασμα ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώ­γηση στό σχολεῖο. Ἔτσι εὔκολα, χω­ρίς ἀντιρρήσεις καί ἀντιδράσεις, ἀπό τόν Σεπτέμβριο θά διδάσκεται αὐτό τό μάθημα σέ ὅλες τίς σχολικές μονάδες, ἀπό τά Νηπιαγωγεῖα ὥς τά Λύκεια!
Τά ἐρωτήματα πολλά: Ἀπό ποιούς θά διδάσκεται; Καί πῶς; Μέσα σέ μιά αἴ­θου­σα μέ 20-25 παιδιά ποικίλου ἐπιπέ­δου καί μέ ποικίλες ἐμπειρίες; Καί πῶς θά μπορεῖ τό ὑπουργεῖο νά ἐλέγχει τό ἦθος καί τήν ὑπευθυνότητα τῶν διδα­σκόντων, ὥστε νά μή γελοιοποιηθεῖ καί εὐτελιστεῖ ἕνα ἀπό τά πιό ἱερά πράγμα­τα στήν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου; Γιατί δέν προτιμήθηκε ἡ σω­στή ἐνη­μέ­ρωση τῶν γονιῶν, ὥστε τά παιδιά νά διδαχθοῦν ἀπό τούς κυρίως καί φυσιολογικά ἁρμόδιους γι᾽ αὐτά τά θέματα;