Ἀπορίες καί ἐρωτήματα


 Προβληματίζει ἡ σύσταση καί προτροπή πού καταφτάνει ἐπανειλημμένα στά σχολεῖα Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ἐδῶ καί μῆνες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων  προκειμένου νά πραγματοποιη­θοῦν ἐκ­παιδευτικές ἐπισκέψεις ἑλλήνων μαθη­τῶν στό Μουσεῖο τοῦ Ἄουσ­βιτς στήν Πολωνία. Τό Ὑπουργεῖο ἔ­χει ὑπογράψει μνημόνιο συνεργασίας μέ τό Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ἑλλάδας γιά τό 2017. Ἡ χρηματοδότηση ὁρίζεται μέχρι καί 20.000 εὐρώ ἀπό τό Ἵδρυμα Νεολαίας καί Διά Βίου Μά­θησης. Εὔλογο εἶναι τό ἐρώτημα: Γιά ποιό λόγο τονίζεται τόσο πολύ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων στήν ἑλληνική ἐκπαίδευση; Καί δικαιολογημένη ἡ ἀπορία: Γιατί δέν προωθοῦνται μέ τήν ἴδια ἐπιμονή ἀπό τό ἐν λόγῳ Ἵδρυμα δράσεις κι ἐπισκέψεις πού θά φέρουν τά Ἑλληνόπουλα σέ ἐπαφή μέ τή γενοκτονία τῶν Ποντίων καί τοῦ μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόν μακεδονικό ἀγώνα, τή γερ­μανική κατοχή στήν Ἑλλάδα, τά δεινά του ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ;

Συγκρίσεις καί διακρίσεις


 Ἄλλη μία κίνηση πού ὁδηγεῖ σέ συγκρίσεις εἶναι ἡ ἐντολή πού εἶχε σταλεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ὅτι ὑποχρεωτικά στά σχολεῖα θά ἀφιερωθοῦν στίς 27 Ἰανουαρίου τουλάχιστον δύο ὧρες στή διεθνῆ ἡμέρα μνήμης τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος μέ προβολή ἀνάλογων ταινιῶν καί παρουσιάσεων, ἐνῶ γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱε­ραρχῶν, τρεῖς μέρες ἀργότερα, ἀνακοινώθηκε ὅτι μπο­ροῦν νά πρα­γματοποιηθοῦν κάποιες ἐκδηλώσεις τίς τελευταῖες ὧρες… Συγκρίνουμε καί ἀ­ναρωτιόμαστε: Τόσο καταφανής περιφρόνηση σέ ἐκείνους πού δημιούργησαν ἕναν πολιτισμό ψυ­χῆς καί ἔδωσαν στό ἀνθρώπινο πρόσ­­ωπο τήν ἀληθινή του ἀξία;

Μία... χαμένη ἐπένδυση;


 Μπορεῖ οἱ ἐξαγωγές νά συμβάλλουν θετικά στήν ἐγχώρια οἰκονομία, ἀλλά ὄ­χι ἡ συγκεκριμένη. Ὀνομάζεται brain drain (διαρροή ἐγκεφάλων) καί κοστίζει μερικά δίς εὐρώ τόν χρόνο στό ἑλληνικό κράτος. Πρόκειται γιά τούς χιλιάδες νέ­ους ἐπιστήμονες πού ἀναζητοῦν ἐπαγγελματική διέξοδο στό ἐξωτερικό. Ἡ Ἑλ­λάδα ἐπένδυσε στή μόρ­φωσή τους τουλάχιστον 8 δίς εὐρώ, ἀλ­λά μέ τίς γνώσεις καί τά ταλέντα τους ἐνισχύουν πολλαπλάσια τίς οἰκονομίες καί τά ἔσοδα τῶν χωρῶν ὑποδοχῆς. Οἱ ἴδιοι διαπρέπουν στόν τομέα τους καί προβάλλουν τή γενέτειρά τους. Ἄν ὅμως ὑπῆρχε ἡ πρόβλεψη, οἱ κατάλληλες δομές καί ὁ σω­στός σχεδιασμός, ὥστε ὅλοι αὐτοί νά ἔ­χουν εὐκαιρίες καί νά ἀξιοποιηθοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα, στήν Ἑλλάδα καί γιά τήν Ἑλλάδα, τότε ἡ πατρίδα μας ἴσως νά μεγαλουργοῦσε ξανά. Καί σίγουρα δέν θά κινδύνευε μέ συρρίκνωση, ἀφοῦ θά ζοῦ­σε καί θά ἐρ­γαζόταν σέ αὐτή τό καλύτερο παραγω­γι­κό της κομμάτι, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά μία χώρα. Ὅμως, ποτέ δέν εἶ­ναι ἀργά γιά νά γίνει ἡ ἀρχή!

Ἑλληνικό φιλότιμο


 Κινέζος ἐπιχειρηματίας ξέχασε τόν χαρτοφύλακά του σέ ταξί στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Ὁ ταξιτζής, ὅταν τό ἀντι­λήφθη­κε, διέσχισε ὅλη τήν πόλη καί τόν παρέδωσε στή γραμματεία τῆς ἑταιρείας ὅπου εἶχε μεταφέρει τόν πελάτη του, χωρίς ὅμως νά ἀφήσει τά στοιχεῖα του. Ἐντυπωσιασμένος ἀπό τή συμπεριφορά τοῦ Ἕλληνα, ὁ Κινέζος ἔψαξε καί τόν βρῆκε γιά νά τόν εὐχαριστή­σει προσωπικά. Ὁ κρητικός αὐτοκινητιστής κ. Γιάννης Μπαν­τουράκης δήλωσε πώς ἁπλά ἔκανε τή δουλειά του κι ἄν χρειαζόταν θά ἔκα­νε ἄλλα τόσα χιλιόμετρα γιά νά παραδώσει τά πρά­γματα στόν ἰδιοκτήτη τους.
 Εὐτυχῶς, τό ἑλληνικό φιλότιμο ἀ­κό­μα δέν χρεωκόπησε καί μποροῦμε νά ἐλπίζουμε πολλά σέ αὐτό. Ἄραγε, ὑ­πάρ­χει καλύτερη προβολή γιά μία χώ­ρα ἀπό τίς ὄμορφες πράξεις τῶν πολιτῶν της;

Πολυέξοδη ἡ διατροφή τῆς κρίσης...


 Στήν Ἑλλάδα τῆς φτώχιας, μέ τήν αὐξημένη ἀνεργία, μέ τήν ὁλοένα κι αὐ­ξανόμενη προσέλευση στά συσσίτια, οἱ Ἕλληνες ξοδεύουν 6,5 ἑκ. εὐρώ (!) ἐτησί­ως σέ ἕτοιμο, πρόχειρο φαγητό (fast food), ὅπως καταγράφει ἡ ἐτήσια ἔρευνα τοῦ ΙΕΛΚΑ (Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικῶν Ἀ­γαθῶν). Κι ἐνῶ ἡ εὐρέως διαδεδομένη «μεσογειακή διατροφή» ἀποτελεῖ παγκόσμιο διατροφικό πρότυπο, οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό αὐτή, αὐ­ξάνοντας, στόν και­ρό τῆς κρίσης, τήν κατανάλωση τοῦ fast food κατά 260%, δίνοντας στή χώρα τήν παγκόσμια πρω­τιά στήν παιδική παχυσαρκία καί ὄχι μόνο. Μία ἐπιστροφή στήν παραδοσιακή μας διατροφή καί τήν ὑγεία μας θά θωρακίσει καί τήν... πολυ­τά­ραχη τσέπη μας. Καί, μα­κά­ρι, τό ποσό πού θά ἐξοικονομηθεῖ, νά διατεθεῖ ὥστε νά γεμίσει τό ἄδειο τραπέζι τοῦ γείτονα.