Καί σέ ἀνώτερα!


Μία ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση ἔλα­βε χώρα στό Πεκίνο στίς ἀρχές τοῦ πε­ρασμένου Νοεμβρίου. Ἦταν ἡ 12η Διε­θνής Ὀλυμπιάδα Ἀστρονομίας-Ἀστροφυ­σικῆς, ὅπου συμμετεῖχαν περίπου δια­κό­σιοι μα­θητές Λυκείου ἀπό τριαν­ταο­χτώ χῶ­ρες τῆς Εὐρώπης, Ἀσίας καί Ἀ­με­ρι­κῆς.
Μᾶς συγκίνησε ἰδιαίτερα τό γεγονός ὅτι ἡ ἑλληνική ἀποστολή, τήν ὁποία ἐκ­παίδευσαν ἐθελοντικά ἀστρονόμοι καί ἀ­στροφυσικοί, κατέκτησε δύο χάλκινα με­τάλλια καί τρεῖς τιμητικές διακρίσεις. Μέ μετάλλια τιμήθηκαν οἱ Θέμης Πουλτουρ­τζίδης (1ο Λύκειο Κιλκίς) καί Ἀγ­γελική Μπανιά (1ο Λύκειο Ναυπάκτου), ἐνῶ τι­μητικές διακρίσεις δόθηκαν στούς: Χρῆ­στο Κακογιάννη (Ἑλληνικό Κολλέ­γιο), Ἀργύρη Γιαννίτση-Μανέ (Μου­σικό Λύ­κειο Βόλου) καί Διονύσιο Γάκη (Πειραματικό Λύκειο Πατρῶν). Συγχαίρουμε καί εὐχόμαστε «καί σέ ἀνώτερα»!

Κορυφαῖοι


Σύμφωνα μέ σχετική ἔρευνα τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ Thomson Reuters, ἀπό τά ἐννέα ἑκατομμύρια ἐ­ρευνητῶν πού δρα­στη­ριοποιοῦνται παγ­κοσμίως, ἕξι χιλιάδες παρουσιάζουν τό πιό σημαντικό ἔργο• οἱ δημοσιεύσεις καί οἱ ἐρευνητικές ἐρ­γα­σίες τους ἔχουν τόν ὑψηλότερο δείκτη βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν καί τή μεγαλύτερη ἐπισκεψιμότητα κατά τά τε­λευταῖα 11 χρόνια. Ἀ­νάμεσα σ᾽ αὐ­τούς οἱ δεκατέσσερις εἶναι Ἕλληνες παν­ε­πι­στη­μιακοί, πού δραστηριοποιοῦν­ται σέ ἑλληνικά Πανεπιστήμια. Αὐτό ἀ­ποτε­λεῖ, πρά­γματι, τιμή καί ἐλπίδα γιά τήν πα­τρί­δα μας.

Μαθητική Ἀντίσταση


Ἡ ἀντίσταση τῆς νεολαίας στήν ἐ­παί­σχυντη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γι­γαν­τώ­θηκε τούς τελευταίους δύο μῆνες. Ἔτσι εἴδαμε οἱ μαθητές πολλῶν σχολεί­ων στήν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου νά τραγουδοῦν τό «Μακεδονία Ξακουστή» καί νά φωνάζουν συνθήματα γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Μάλιστα σέ σχο­λεῖο τῆς Ἀτικῆς οἱ μαθητές πού τό τραγούδησαν τι­μωρήθηκαν μέ ἀποβολή, ἐνῶ σέ ἄλλα σχο­λεῖα οἱ μαθητές ἀπειλήθηκαν μέ ἀποβολές καί στέρηση ἐκ­δρο­μῶν. Τό ἀ­ποτέλεσμα ἦταν οἱ μαθητές νά ἀντιδράσουν μέ ἀποχές, καταλήψεις καί πορεῖες γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας. Σύντομα μέ ἐπίκεντρο τήν Κεντρική Μακεδονία οἱ ἀντιδράσεις ἐξαπλώθηκαν σέ πολλά σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας, ἀκόμη καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Αὐθόρμητα καί μέ ἐν­θου­σιασμό χιλιάδες μαθητές βγῆ­καν μέ ση­μαῖ­ες καί πανό στούς δρόμους, δεί­χνον­τας ὅτι παρόλη τήν προσ­πάθεια ἀ­φελ­λη­νισμοῦ τῆς Παιδείας, οἱ μαθητές κρατοῦν ψηλά τά λάβαρα...

Ἐθνομηδενισμός


Κι ἐνῶ γεμίσαμε μέ ἐλπίδα ἀπό αὐ­τήν τήν ἀντίδραση τῆς νεολαίας μας, ἀπογοητευτήκαμε ἀπό τίς συνδικαλιστικές ἑνώσεις τῶν καθηγητῶν, μέ λιγοστές ἐξ­αιρέ­σεις. Ἀντί νά συμπαρασταθοῦν στόν δίκαιο ἀγώνα τῶν μαθητῶν, μέ ἐμ­πρηστι­κές ἀνακοινώσεις κατηγόρησαν τίς μαθητικές ἀντιδράσεις ὡς ἐκδηλώσεις μίσους, καί μέ ἀπίστευτο μένος ἀναζήτησαν ἀ­κραίους ὑποκινητές πίσω ἀπ᾽ αὐ­τές. Τό ἐκπληκτι­κό εἶναι ὅτι οἱ συνδικα­λιστές αὐ­τοί εἶναι οἱ ἴδιοι πού στέκονταν στό πλευ­ρό τῶν μαθητῶν ὅταν ἔκαναν κατάληψη μέ γελοῖα πολλές φορές αἰ­τήματα, ὅπως τό σχῆ­μα τῆς τυρόπιτας κτλ. Τότε οἱ μαθητές ἦταν «ὑπεύθυνοι» καί «συνειδητοποιημένοι» πολίτες μέ «ἀ­γωνιστικό» φρό­νη­μα, ἐνῶ τώρα γίνονται ἕρμαια πατριδοκάπηλων φασιστῶν. Ἡ λυσσαλέα αὐτή ἀντίδρασή τους δείχνει ὅτι ἀντιλαμβά­νον­ται πώς μάταια ὅλοι αὐτοί οἱ ἐθνομηδενιστές πού ἔχουν διεισδύσει στόν εὐ­αίσθητο χῶ­ρο τῆς παιδείας μας προσπαθοῦν νά ξεθεμελιώσουν τίς ἀξίες τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδας ἀπό τή νεολαία μας...

Οἱ καλύτεροί μας σύμμαχοι


Τό βασικό ἐπιχείρημα ὅσων μέχρι πρόσφατα ὑπερασπίζονταν τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἦταν ὅτι οἱ Σκοπιανοί ἐγ­κατέλειψαν ὅλες τίς ἀλυτρωτικές διεκδικήσεις τους καί συνεπῶς ξεκινάει μία πε­ρίοδος εἰρηνικῶν σχέσεων μέ τή γειτονική χώρα. Ἦρθε ὅμως ὁ ἴδιος ὁ «με­τρι­οπα­θής» πρωθυπουργός τῆς ΠΓΔΜ νά τούς διαψεύσει πανηγυρικά, λέγοντας ὅτι πλέ­ον μέ τή Συμφωνία αὐτή θά μπορεῖ νά διδάσκεται ἡ «μακεδονική» γλῶσ­σα στήν Ἑλλάδα. Ἐπιβεβαίωσε ἔτσι αὐ­τό πού ἀν­τιλαμβανόταν καί ὁ πιό ἁ­πλός ἄνθρωπος γιά τήν κατ᾽ εὐφημισμόν «Συμ­φωνί­α», πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ξεπού­λη­μα τῆς ἱστορίας μας. Εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικό νά τά ὑποστηρίζει αὐτά ὁ σκο­πιανός πρωθυπουργός, κα­θώς ἡ Συμφω­νία τῶν Πρεσπῶν μιλάει ξεκάθαρα γιά «μακεδονική» γλῶσσα καί ἐθνότητα. Εὐ­τυχῶς πού στή βιασύνη του νά πανηγυρίσει γιά τήν ἐπιτυχία του, ἀποκάλυψε τό πραγματικό διακύβευμα ἀφαιρώντας καί τήν παραμικρή δικαιολογία ἀπό ὅποιον ὑποστήριζε μέχρι τώ­ρα τή Συμφωνία ἀπό ἄγνοια ἤ ἀδιαφο­ρία.