Χωρίς ἐμᾶς ...ἀλλά γιά ποιούς;


«Στήν ἀνακοίνωση τῆς Μεικτῆς Διεπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπει­ρογνωμόνων, πού θά ἔχει τήν εὐ­θύ­νη συζήτησης γιά ἱστορικά, ἀρχαιολο­γι­κά καί ἐκπαιδευτικά θέματα, προ­χώ­ρησαν χθές ἡ Ἀθήνα καί τά Σκόπια, ὅπως προβλέπεται καί ἀπό τή συμ­φω­νία τῶν Πρεσπῶν. Σκοπός εἶναι, μετα­ξύ ἄλλων, “κανένα σχο­λικό ἐγχει­­ρί­διο ἤ βοηθητικό σχολικό ὑλικό σέ χρή­­ση τή χρονιά μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας νά μήν περιέχει ἀ­λυ­τρω­τικές / ἀναθεωρη­τι­κές ἀναφο­ρές”» («Ἡ Καθημερινή», 11/9/2018).
 Εἴμαστε πανέτοιμοι γιά τήν ἑπό­μενη μέρα! Ὅλα εἶναι προ-ἀπο­φασι­σμένα καί προ-διαγεγραμμένα. Τόν ἑλληνικό λαό καί δή τούς Μακε­δό­νες κανείς δέν τούς λογαριάζει πού δια­μαρτύρονται γι’ αὐτή τή συμφω­νία. Γιατί αὐτοί δέν ξέρουν ἀπό δι­πλω­μα­τικά παιχνίδια, διαμεσολα­βητές, συμ­φωνίες καί ἀνταλλάγματα, ἀπό οἰκο­­νομικά ὠφέλη καί ἄλλα ξε­πουλήματα. Ξέρουν ἀπό πατρίδα ὅ­μως καί ἱστορία. Καί ἡ ἱστορία τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας καί τῆς Βο­ρείου Ἠπείρου, πού ξεπουλήθηκαν στά χαρτιά καί τώρα τίς κλαῖμε γιά χαμένες πατρίδες, εἶ­ναι ἀρκετή γιά νά δημιουργεῖ ἀνη­συχίες καί φόβους γιά τή Μακε­δονία καί ὅλη τή Βόρεια Ἑλλάδα. Ἄς θυμη­θοῦν -ὅσοι στηρίζονται στίς ὑ­πο­σχέ­σεις καί τά δελεάσματα τῶν ἰσχυρῶν- τόν ἀ­μόρφωτο ἀλλά σοφό καί ντό­μπρο Ρω­μηό, τόν Μακρυγιάν­νη: «Ἀπό αὐτά ὅλα ἡ πατρίδα κλονίζεται, ἀπό τίς ὁ­δηγίες τίς... πα­τρικές τῶν Πρέ­σβεων καί δικῶν μας ξενολάτρων».

Τά ἀποτελέσματα


 Εἶναι περισσότερο ἀπό ὁρατά τά δυσμενῆ ἀποτελέσματα τῆς συμφω­νίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀρκεῖ νά ἀκούσει κανείς τήν ἀγόρευση τοῦ πρωθ. Ζά­εφ στό Εὐρωκοινοβούλιο (13/9/2018). Κατ’ ἀρχάς μίλησε ἐπισήμως «στή δι­­κή του μητρική μακεδονική γλῶσ­σα», ὅπως μέ καύχηση ὑπογράμμισε. Ἀ­πεύφευγε νά κατονομάσει τή χώρα του γιά εὐνόητους λόγους (ἄν ἔλεγε Μακεδονία δέν θά ἦταν συνεπής στόν βασικό ὅρο τῆς συμφωνίας, ἄν ἔλεγε Βόρεια Μακεδονία θά ἀντι­με­τώπιζε τή λαϊκή ἀντίδραση τῶν Σκοπίων). Θριαμβολόγησε ὅτι πλέον μετά τήν «ἀξιοπρεπῆ συμφωνία» ἡ χώρα του εἶναι μία κανονική χώρα  μέ ἀναγνωρισμένη «μακεδονική» γλῶσ­σα καί ταυτότητα... Οἱ... ἀστε­ρίσκοι πού διευκρινίζουν ὅτι πρό­κει­ται γιά γλῶσ­σα καί ἐθνότητα σλα­βι­κῆς προέ­λευ­σης φυσικά δέν βάζουν φρένο που­θενά.
 Ἄλλωστε αὐτά δέν ἐνδιαφέρουν τό Εὐρωκοινοβούλιο. Αὐτό πού ἤ­θε­λαν οἱ ἰσχυροί ἑταῖροι τό πέτυχαν. Τά ὑπόλοιπα εἶναι «ψιλά γράμματα». Μπρο­στά στά οἰκονομικά ὠφέλη -ἀ­λήθεια ποιῶν;- ἡ ἱστορία καί ἡ βού­λη­ση τῶν λαῶν εἶναι ἐνοχλητικές λε­­πτομέρειες.

Τά «καλά»...

 
Ὑπάρχουν ὅμως καί τά «καλά» τῆς συμφωνίας! Καί εἶναι πράγματι θετικό τό ὅτι ξύπνησε ὄχι μόνο ὁ λα­ός καί σηκώθηκε ἀπό τούς κανα­πέ­δες, ἀλλά καί ὁ πολιτικός κόσμος. Ξύπνησε καί τολμᾶ νά ὑψώνει τό ἀ­νά­στημά του καί στό Εὐρωκοι­νοβού­λιο. Ἔτσι, στήν Ὁλομέλεια τῆς 13/9 ὅπου εἶχε προγραμματιστεῖ νά πα­ρου­σια­στεῖ ὁ κ. Ζάεφ, πρωθυ­πουρ­γός τῶν Σκοπίων, δύο Ἕλληνες εὐ­­­ρω­βου­λευ­τές ἀποχώρησαν ἀπό τή συνε­δρία. Ὁ ἕνας μάλιστα τόλμησε καί νά τοπο­θετηθεῖ ἀπευθυνόμενος στήν Ὁλο­μέλεια: «Καταγγέλλω τήν παρου­σία Ζάεφ στήν Εὐρωβουλή καί δέν πρόκειται μέ τήν παρουσία μου νά νομι­μοποιήσω τίς σπονδές στόν Ζά­εφ καί στήν κατάπτυστη συμφω­νία τῶν Πρεσπῶν».
Τό ...καλό νά λέγεται!

Στούς δρόμους βέλγοι μαθητές γιά τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά


Στούς δρόμους τῆς βελγικῆς πό­λης Γάνδη βγῆκαν περίπου 1.000 μα­­θητές καί πάνω ἀπό 100 καθη­γη­τές, γιά νά δείξουν τήν ἀντίθεσή τους στό ἐνδεχόμενο νά σταματήσει ἡ διδα­σκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνι­κῶν καί τῶν Λατινικῶν στή Δευτε­ρο­βάθμια Ἐκπαίδευση. Ἡ ὀλλανδό­φωνη βελ­γι­κή ἐφημερίδα «De Standa­ard» ἐπισή­μανε σέ δημοσίευμά της, μέ ἀφορμή τίς κινητοποιήσεις, πώς «μία γλῶσσα μπορεῖ νά εἶναι πολύ ὡραία, ἀκόμα κι ἄν εἶναι νεκρή». «Οἱ ὑπερασπιστές τῶν κλασικῶν γλωσ­σῶν -ἑλληνικῶν καί λατινικῶν- ζώ­στηκαν τ’ ἄρματα» ἀναφέρει ἀκόμα τό δημοσίευμα.
Στήν Ἑλλάδα ὅλες τίς μεταρ­ρυ­θμίσεις τίς δεχόμαστε σχε­δόν ἀδια­μαρτύρητα. Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρ­χαίων Ἑλ­λη­νικῶν περιορίστηκε καί τό μάθημα ἐξαιρέθηκε ἀπό τά ἐξε­τα­ζό­μενα μα­θήματα στό Γυμνάσιο, συζη­τιέται καί ὁ ἐξοβελισμός τῶν Λα­τινι­κῶν ἀπό τίς Πανελλήνιες Ἐξε­τάσεις. Καί ἡ συνέχεια ἕπεται...