Ὁ κλέψας τοῦ κλέψαντος!

  Ἐκπληκτικά ὅσα ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας μέ τήν ἔκθεση τῆς ἐπιτρο­πῆς τῶν εἰδικῶν γιά τίς κλοπές ἀρχαιο­τήτων ἀπό τό Βρετανικό Μουσεῖο, ἑνός ἀπό τά μεγαλύτερα μουσεῖα τοῦ κόσμου πού φιλοξενεῖ πλῆθος ἀρ­χαιοτήτων. Σύμ­φωνα μέ τό πόρισμα ἔ­χουν κλαπεῖ περίπου 2.000 ἀντικεί­μενα πού χρονολο­γοῦνται ἀπό τό 1500 π.Χ. μέχρι τόν 19ο αἰ. μ.Χ. Τό ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι οἱ κλο­πές ἀφοροῦν τά... κλο­πιμαῖα τῆς ἀρ­χαι­οελληνικῆς καί ρω­μαϊ­κῆς συλλο­γῆς τοῦ μουσείου, τό ὁποῖο μέχρι σήμε­ρα ἀρ­νεῖ­ται σθεναρά νά ἐπιστρέψει τά κλεμμένα γλυπτά τοῦ Παρθενώνα στόν τόπο τους! Ἀνεμομαζώματα -διαβολοσκορπίσματα-, λέει ὁ θυμόσοφος ἑλληνικός λαός! Καί τό ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι κάποια στιγμή οἱ Βρετανοί προφασίστηκαν ὅτι ἡ Ἑλ­λά­δα δέν θά μπορέ­σει νά ἀσφαλίσει ἐ­παρ­κῶς τά πολύτιμα ἐκθέματα!!! Ἐξ ἀντι­θέ­του: Μήπως γιά νά τά ἀσφαλίσουμε πρέ­πει τό γρηγορό­τε­ρο νά ἔρθουν πίσω, πρίν κά­νουν κι αὐ­τά «φτερά»;

  Ἡ δουλειά εἶναι χαρά!

  Τά ἰατρικά προγνωστικά ἔλεγαν γιά τόν Γιάννη Χατζηαργυρίου ὅτι δέν θά μπορεῖ νά κάνει καμία ἐργασία λόγῳ τῆς νοητικῆς του καθυστέρησης. Οἱ γονεῖς του ὅμως εἶχαν βάλει σκοπό τῆς ζωῆς τους «νά εἶναι χαρούμενος ὁ Γιάννης». Γι’ αὐτό παρά τίς δυσκολίες ἐπέμειναν στήν ἐκπαίδευσή του καί σήμερα ὁ Γιάν­νης ἐργάζεται σέ μία Κοινωνική Συνεται­ρι­στική Ἐπιχείρηση. Σφραγίζει μπάρες δη­μητριακῶν, τυλίγει καί κουβαλάει πακέ­τα... καί «εἶναι χαρούμενος» (βλ. www. kathimerini.gr). Ξεκινάει τό πρωί γιά τή δουλειά του μέ χαρά καί ἱκανο­ποί­ηση, πού μπορεῖ κι αὐτός νά προσφέρει κάτι! Εἶναι μιά καλή ἀφορμή ὁ Γιάννης νά σκεφτοῦμε πῶς ξεκινοῦμε ἐμεῖς γιά τή δουλειά μας... καί νά πα­ραδειγματιστοῦμε. Ἡ δουλειά, ἡ τίμια δουλειά, εἶναι χαρά!

  Μνημεῖο ἀθανάτων!

  Ἄνοιξε γιά τό κοινό (13/1/24) τό νέο Μνημεῖο τῶν Ἀθανάτων τοῦ Ἔθνους, στό Στρα­τόπεδο Παπάγου, στήν Ἀθήνα. Κα­τά τά ἐγκαίνια τοῦ Μνημείου (29/11/ 23) ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. στρατηγός Κων/ νος Φλῶρος τόνισε ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ Μνημείου «συνιστᾶ τήν ἐλάχιστη ἔκφραση εὐγνωμοσύνης μας πρός τίς γενιές τῶν Ἡρώων τῆς πατρίδος, πού πότισαν τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας ὅλων ἡμῶν». Σέ περίοπτες ἐπιτύμβιες στῆλες εἶναι χαραγμένα τά ὀνοματεπώνυμα τῶν 121. 692 πεσόντων στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔ­θνους. Τό Μνημεῖο ἔγινε μέ δωρεά τοῦ γνωστοῦ πλέον εὐεργέτη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μακαριστοῦ Ἰακώβου Τσούνη, ἡ ὁποία ἀρχικά προοριζόταν γιά τήν ἀ­νακαίνιση τοῦ γραφείου τοῦ ἀρχηγοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ὁ ἴδιος ὅ­μως ὁ στρατηγός ζή­τησε ἀπό τούς δωρητές νά ἀλλάξουν τή δωρεά καί νά τή διαθέσουν γιά τήν κα­τασκευή ἑνός Μνη­μείου πού θά τιμᾶ ὅ­λους ὅσοι -ἄ­γνωστοι μέχρι σήμερα ἀλ­λά καταγραμμένοι στά ἀρχεῖα τῶν Ἐνόπλων Δυνά­μεων- θυσιάστηκαν διαχρο­νικά γιά τήν Ἑλλάδα. Ἕνα μνημεῖο πού, μετά ἀ­πό τό ἱ­στορικό μνημεῖο τοῦ Ἀ­γνώ­στου Στρατι­ώτου, συμπληρώνει τήν ὀ­φειλόμε­νη τιμή σέ κείνους οἱ ὁποῖοι ἤξεραν νά βάζουν τά ἰδα­νικά πάνω ἀπό τόν ἀ­τομισμό καί τό προσωπικό βόλεμα.

  Τολμηρή ἀπόφαση

  Ἀπό τήν Ἰατρική Ἰωαννίνων ἔφθα­σε στήν Πανεπιστημιακή Κλινική τῆς Βόν­νης. Ἀξιοποίησε τίς εὐκαιρίες πού τοῦ δόθηκαν καί μέ σκληρή δουλειά στό ἀ­ντικείμενό του κατέλαβε πολύ γρήγορα καθηγητικές καί διευθυντικές θέσεις σέ Πανεπιστημιακά Νοσοκομεῖα τῆς Γερ­μα­νίας. Ἔχει ἐφεύρει πρωτο­ποριακές καί ἀποτελεσματικές μεθό­δους κατά τοῦ καρκίνου τοῦ ἐγκε­φάλου. Μετά ἀπό τήν ἐπιτυχῆ αὐτή πο­ρεία, σήμερα ὁ 45χρο­νος ἕλληνας νευ­ροχειρουργός Κ. Γού­σιας παίρνει ἕνα μεγάλο ρίσκο: «Σπού­δασα στήν Ἑλλάδα μαζί μέ τή γυ­ναίκα μου καί θά ἐπιστρέψουμε στή χώ­ρα πού μᾶς σπού­δασε. Ἐλπίζω, ἐφαρμό­ζοντας τίς θερα­πεῖες μου, νά προ­σφέ­­ρω τό πο­λύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί νά ἐπω­φε­λη­θοῦ­με κι ἐμεῖς ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κό­σμου καί τή ζεστασιά τῆς χώρας, καί δέν ἐν­νοῶ τό κλίμα. Θέλω ὁ γιός μου νά με­γαλώσει ὅπως κι ἐγώ, κοντά στούς συγ­γενεῖς». Ὄντως τολ­μη­ρή ἡ ἀπόφα­σή του... Εὐχόμαστε οἱ προσδοκίες του νά ἐκπληρωθοῦν γιά τό καλό τῆς οἰκο­γέ­νει­άς του ἀλλά καί τῆς πατρίδας μας!

  Σκληρό χτύπημα στήν οἰκογένεια

  Τήν ὥρα πού οἱ θάνατοι τά τε­λευ­ταῖα δύο χρόνια εἶναι διπλάσιοι ἀπό τίς γεννήσεις, ἡ κυβέρνηση, σέ ἀγα­στή σύ­μπνοια μέ τά Μ.Μ.Ε. καί τά πε­ρισ­σότερα κόμ­μα­τα, ἑτοιμάζεται νά κατα­φέρει ἕνα τερά­στιο χτύπημα στόν τα­λαιπωρημένο θεσμό τῆς οἰκογένειας. Τό ἑπόμενο διά­στημα θά καταθέσει νομοσχέδιο πού θά ἐπιτρέ­πει τόν γάμο καί τήν τεκνοθεσία ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Οἱ ὀλέ­θριες συνέ­πειες αὐτοῦ τοῦ νόμου εἶναι προ­φα­νεῖς. Ἡ πα­­ραδο­σιακή οἰκογένεια κα­ταργεῖται, ἐνῶ πολ­λά παιδιά θά στε­ρη­θοῦν διά πα­ντός τήν παρουσία τῆς μητέρας ἤ τοῦ πατέρα. Γιά τόν λόγο αὐτό καί ἡ με­γάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀρνη­τι­κή. Οἱ κυβερ­νῶ­ντες ὅμως ζήλε­ψαν τή «δόξα» αὐ­τῶν πού ξεπούλησαν τή Μα­κε­δονία μας ἀντί «πινακίου φα­κῆς». Δυ­στυ­χῶς αὐτή πού τήν πληρώνει εἶναι ἡ δύ­σμοιρη πατρίδα μας.