Ὁ οἶκος τοῦ Ἑνός


Ἔτσι θά ὀνομάζεται τό νέο ἀρχιτεκτονικό καί θρησκευτικό ἐπίτευγμα τῶν "πρωτοπόρων" Γερμανῶν. Ἕνας πάστορας, ἕνας ἰμάμης καί ἕνας ραββῖνος τοῦ Βερολίνου ἀποφάσισαν νά γραφτοῦν στήν ἱστορία ἐμπαίζοντας οὐσιαστικά τήν ἴδια τήν πίστη τους.
Σ᾽ ἕνα κτήριο χωρισμένο στά τρία «θά λατρεύεται ὁ ἕνας θεός». Ἐνύλωση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐπαναφορά τοῦ συγκρητισμοῦ καί ὄχι παράδειγμα οἰκουμενικότη­τας, ὅπως θέλουν νά τό παρουσιάζουν οἱ ἐμπνευστές του, θά εἶναι αὐτό τό κτήριο πού τό ὀνόμασαν «οἶκο τοῦ Ἑνός». Πῶς ὁ βλοσυρός Ἀλλάχ τοῦ Ἰσλάμ καί ὁ παραποιημένος ἐθνοκεντρικός Γιαχβέ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ μποροῦν νά ταυτι­στοῦν μέ τόν ἕνα Κύριο καί Θεό, τόν ἐ­σταυρωμένο Ἰη­σοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος καλεῖ καί ἀγκαλιάζει πάντα τά ἔθνη εἰς σωτηρίαν;
Πιστεύουμε σέ Ἕναν Θεό πού μᾶς ἀ­ποκαλύφθηκε ὡς ὁμοούσια Τριάδα ἤ σέ ἕναν θεό πού τόν τριχοτομήσαμε γιατί ἔ­τσι μᾶς ἐξυπηρετεῖ; Καί δέν ὑποπέσαμε σέ εἰ­δωλολατρία;

Συγχαρητήρια Δήμαρχο Μεσολογγίου!


Μέ ἀφορμή αἴτηση πού κατατέθηκε στήν Πολεοδομική Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου Μεσολογγίου γιά ἀνέγερση λατρευτικοῦ χώρου τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου Νῖκος Καραπάνος λεβέντικα καί θαρρετά δηλώνει: «Ρητά καί κατηγορηματικά δηλώνω ἀντίθετος στήν ἀνέγερση θρησκευτικοῦ χώρου τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν Ἱερή Πόλη τοῦ Μεσολογγίου. Τό θράσος ὁρισμένων πε­ρισ­σεύει.
Εἶναι γελασμένοι ἂν σκέφτηκαν ὅτι ὁ Δῆμος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου εἶναι ὁ Δῆμος ἐκεῖνος στόν ὁποῖο θά ὑλοποιή­σουν τά σκοτεινά τους σχέδια γιά νά βε­βη­λώσουν τήν ἱστορία, τό ἦθος καί τήν πα­ράδοση αὐτῆς τῆς πόλης, τῆς «κορωνίδας» τοῦ ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων...
Νά ἐμποδίσουμε μέ κάθε δυνατό τρό­πο τά σχέδια τῶν Ἰεχωβάδων καί ζητῶ μέ τήν θεσμική ἰδιότητα τοῦ πρώτου πολίτη τῆς περιοχῆς ἀπό τούς πολίτες νά περι­φρο­νήσουν κάθε λογῆς προκλήσεις πού ξεφυτρώνουν καί μᾶλλον ὄχι τυχαῖα αὐτή τήν περίοδο».
Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐπίμαχη τοποθεσία βρίσκεται κοντά στό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Ἁη Συμιοῦ, «ἐκεῖ πού χτυπᾶ ἡ θρη­σκευ­τική καί ἱστορική “καρδιά” τῶν Μεσολογγιτῶν».

Ἀλλαγή πολιτικῆς!


Δέν εἶναι τά ἑκατομμύρια πού ξοδεύ­ονται στίς ἐκλογές. Δέν εἶναι ὁ λαϊκισμός πού καταφανῶς ὑποτιμᾶ τή νοη­μοσύνη μας. Δέν εἶναι τά πάθη πού ἐξάπτονται καί δημιουργοῦν ἀτμόσφαιρα ἐμφυλίου. Εἶναι ὅλα αὐτά συνταιριασμένα καί μέ ἕνα ἐπίπεδο ἀγώνα πού θυμίζει καβγά σέ τεκέ λιμανιοῦ...
Μίση, πάθη, ὕβρεις, «κοσμητικά» ἐπί­θε­τα, λάσπη καί βωμολοχίες... Αὐτή εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν ἐκλογῶν μέσα -καί ὄχι μόνο- στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο στή χώ­ρα τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. Καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα κανενός κόμματος καί καμιᾶς πολιτικῆς ἀλλά συλλήβδην τῆς παιδείας καί τῆς ἀγωγῆς ὅλων ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. «Οἷος ὁ λαός, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἄρχοντες...». Ἐμεῖς ἀναθρέψαμε αὐτά τά "ἀναστήματα" καί ἐμεῖς τά ἀναδείξαμε σέ ἡγέτες μας. Ἐμεῖς πού ἐνδιαφερόμαστε πρωτίστως γιά τήν οἰκονομική ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν μας καί ἀδιαφοροῦμε παντε­λῶς γιά τό ἦθος τους. Ἐμεῖς πού φροντίζουμε γιά ὅλα ὅσα ἀφοροῦν στά παιδιά μας ἐκτός ἀπό τά ἴδια τά παιδιά μας. Ἐ­μεῖς πού τά παιδαγωγοῦμε ἐρήμην τοῦ Θε­οῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου. Μετάνοια λοιπόν μᾶς χρειάζεται, ἀλλαγή προτεραιοτήτων, ἀλλαγή ζωῆς καί τότε θά ἔρθει καί ἡ ἀλ­λα­γή πολιτικῆς. Μόνον τότε!

Οἱ Ρῶσοι παραγγέλλουν εἰκόνες


Ἀντίγραφο τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τοῦ Σωτῆρος, πού θεωρεῖται προστάτης τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἔγινε μετά ἀπό παραγγελία καί χρηματοδότηση τοῦ προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν καί εὐλογήθηκε τήν ἡμέρα τοῦ Πά­σχα ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας καί πα­σῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλο. Ἡ εἰ­κό­να ξεκίνησε τήν περιήγησή της σέ ὅλη τή χώ­ρα, ἀναφέρει ἡ ἱστοσελίδα Russian Orthodox Church, ἀπό τή Σεβαστούπολη καί θά τελειώσει στή Μόσχα στήν κεντρική ἐκκλησία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων γιά τήν 75η ἐπέτειο ἀπό τή νίκη στόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ κύριου στρατιωτικοπολιτικοῦ τμήματος τῆς διοίκησης τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, συνταγματάρχης Ἀν­τρέι Καρταπολόφ, συμμετεῖχε στήν τελετή μεταφορᾶς τῆς εἰκόνας στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Βλαντιμίρ στή Σεβαστούπολη καί ἐξήγησε: «Ἡ εἰκόνα τοῦ Σω­τῆ­ρος πού δέν ἔγινε μέ τά χέρια, ἀπεικονίστηκε στά πανό τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ καί ἡ εἰκόνα Του τοποθετήθηκε πάνω ἀπό τίς πύλες τῶν φρουρίων. Οἱ στρατιῶτες πάν­τα ἔβλεπαν σέ Αὐτόν τόν προστάτη τους καί οἱ ἄμαχοι τόν ὑπερασπιστή καί Σωτή­ρα τους».
Οἱ Ρῶσοι ὑψώνουν καί λιτανεύουν εἰκόνες καί μάλιστα στόν στρατό κι ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα ... κατεβάζουμε τίς εἰκόνες!