Ἑκατό καί πλέον


Δέν ἔχουν πέσει ὅλα τά προπύργια σ᾽ αὐτή τή χώρα πού ἀκολουθεῖ κατά πό­δας στά τυφλά τόν ἠθικό ξεπεσμό τῆς Εὐρώ­πης καί τοῦ δυτικοῦ κόσμου γενι­κῶς. Θαρρεῖς καί ἐπιβάλλεται, γιά νά θεω­ρεῖ­σαι εὐρωπαϊκό κράτος, νά υἱοθετεῖς «ὅ,τι αἰ­σχρόν ἐστι καὶ λέγειν» τῆς εὐ­ρω­παϊκῆς θολοκουλτούρας καί νά ἀπε­μπο­λεῖς ὅσα σέ ἔθρεψαν καί σέ ἀνέστησαν ὡς ἔθνος καί ὡς πολιτιστική ἀξία!
Ἑκατό καί πλέον προσωπικότητες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπό τόν κόσμο τῆς διανόησης, τῆς τέχνης, τῶν γραμ­μά­των καί τῆς πολιτικῆς ἐξέφρασαν μέ ἐ­πιστολή τους στόν πρωθυπουργό τή δια­φωνία τους γιά τή θεσμοθέτηση τοῦ γά­μου τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Ἐπιτέλους ἄς ἀκουστεῖ καί κάτι δια­­φορετικό, πού ὡστόσο ἐκπροσωπεῖ τήν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων!

Δικαίωμα στή ζωή


Εὔκολα ἀπαιτοῦμε δικαιώματα γιά τούς... διαφορετικούς, μένουμε ὅμως ἀ­διάφοροι ἤ καί ἀρνητικοί γιά τά αὐτο­νό­ητα δικαιώματα τῶν ἀνυπεράσπιστων ἀ­- γέννητων παιδιῶν. Ἐκεῖ κωφεύουμε. Δέν φτάνει, βλέπετε, ἡ κραυγή τους στά δικά μας αὐτιά... Φτάνει ὅμως τό ἐνα­γώ­νιο τίκ-τάκ τῆς καρδούλας τους στόν εἰ­δι­κό ὑπερηχογράφο. Ἐκεῖ μεταξύ 4ης καί 6ης ἑβδομάδας ἀρχίζει νά ἀκούγεται ὁ καρδι­ακός παλμός. Γι᾽ αὐτό καί δείχνει κάποια εὐαισθησία γιά τήν προάσπιση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἔ­κ­τρωσης τουλάχιστον ἀπό τήν 6η ἑβδο­μά­δα κύησης καί μετά, στήν πολιτεία τοῦ Τέξας. Ὑπῆρχαν βέβαια καί ἐκεῖ ἀντι­δρά­σεις γιά τά δικαι­ώματα τῶν ... ἐπι­χει­ρήσεων ἄμβλωσης!!!

Ἡ «μικρή» Ἀμάλ


Στά μέσα Αὐγούστου ἐπισκέφτηκε τήν πατρίδα μας ἡ «μικρή» Ἀμάλ καί μέ τήν ἄδεια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν ἔκανε πε­ριο­δεῖες, οἱ ὁποῖες συνοδεύονταν ἀπό καλλι­τεχνικές ἐκδηλώσεις, σέ διάφορες πόλεις. Ἡ Ἀμάλ εἶναι μία μαριονέτα ὕ­ψους 3,5 μέ­τρων, πού ταξιδεύει σέ διά­φορες χῶρες τῆς Εὐρώπης καί, σύμφω­να μέ τούς ἐμ­πνευστές της, συμβολίζει τά παιδιά-πρόσφυγες πού ψάχνουν κα­τα­φύγιο. Ὅ­πως ὅμως δείχνει ἡ πικρή ἐ­μπειρία τῶν τε­λευταίων χρόνων, μέ τό πρόσχημα τῆς προστασίας τῶν προσ­φύ­γων, συντε­λεῖ­ται μέ τήν καθοδήγηση τῶν ΜΚΟ ὁ μα­ζικός ἐποικισμός τῆς Ἑλ­λά­δας ἀλλά καί τῆς Εὐρώπης γενικό­τερα ἀπό ἰσλαμικούς πληθυσμούς.
Συγχρόνως, τίς ἴδιες μέρες λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπαγο­ρεύο­νταν οἱ λιτανεῖες καί ἡ περιφορά τῆς εἰ­κό­νας τῆς Παναγίας τόν Δεκαπενταύ­- γουστο. Τό γεγονός αὐτό, καθώς καί ἡ ἀ­προ­κάλυπτη προπαγάνδα τῶν «ἀνοι­χτῶν συνόρων» ἀπό τίς ΜΚΟ, πού ὀρ­γάνω­σαν αὐτές τίς περιοδεῖες, προκά­­λε­σαν ἀντι­δράσεις τόσο ἀπό τόν ἁπλό κό­σμο, ὅσο καί ἀπό ἐπίσημες ἀρχές. Ἔτσι, ὁ Μητρο­πολίτης Σταγῶν Θεό­κλη­τος δέν ἐπέτρε­ψε τήν παρουσία της σέ θρησκευ­τικούς χώ­ρους τῶν Μετεώρων, ἐνῶ ἀκο­λούθως καί ὁ Δήμαρχος Καλα­μπάκας τε­λικά δέν ἔ­δωσε τήν ἄδεια γιά τήν πα­ρου­σία της στόν Δῆμο του.

Ἕνας σύγχρονος «Φιλέλληνας»


Ὁ γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας τῶν ΗΠΑ, τιμή­θη­κε στήν Κύπρο γιά τήν προσφορά του στόν Κυπριακό Ἑλλη­νι­σμό. Στήν ὁμιλία του τό­νισε πώς στόχος του εἶναι νά φύγει κι ὁ τελευταῖος στρα­τιώτης ἀπό τήν Κύ­προ.
Εἶναι πραγματικά συγκλονιστική ἡ βοήθεια τοῦ Γερουσιαστῆ στά ἐθνικά θέ­ματα, τόσο τῆς Ἑλλάδας ὅσο καί τῆς Κύ­πρου, καί στήν προσπάθεια ἀντιμετώ­πισης τῆς τουρκικῆς ἐπεκτατικότητας. Τά τελευταῖα χρόνια οἱ προσπάθειες αὐ­τές, σέ συνεργασία μέ τούς ὁμογενεῖς τῆς Ἀ­μερικῆς, ἔχουν ἀρχίσει νά ἔχουν ἁπτά ἀ­πο­τελέσματα. Αὐτό πού προκαλεῖ ἀλ­γεινή ἐντύπωση, βέβαια, εἶναι ὅτι σπά­νια βλέ­πουμε Ἕλληνες (Ἑλλαδίτες καί Κυ­πρί­ους) πολιτικούς νά ἔχουν τέτοια ἀ­πο­φα­σιστι­κότητα καί πάθος γιά τήν ὑ­περά­­σπιση τῶν ἐθνικῶν δικαίων. Πέρα ἀπό τήν εὐ­γνωμοσύνη πού τοῦ ὀφεί­λου­με, ὁ Ρό­μπερτ Μενέντεζ ἀποτελεῖ  ἕνα πα­ρά­δει­γμα γιά ὅλους μας!

Καί βραβεῖο;


Ὁ πρώην πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας καί ὁ πρωθυπουργός τῶν Σκο­πίων Ζόραν Ζάεφ τιμήθηκαν μέ τό «Βρα­βεῖο Εἰρήνης τῆς Βεστφαλίας» γιά τήν ὑπογραφή τῆς ἐπαίσχυντης Συμφωνίας τῶν Πρε­σπῶν. Μέ τό βραβεῖο αὐτό τι­μῶ­νται προ­σω­πι­κότητες ἤ ἐκπρόσωποι κρα­τῶν πού ἔ­χουν ἀναδειχθεῖ σέ πρό­τυ­πο γιά τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο γιά τό ἔργο τους ὑ­πέρ τῆς εἰρήνης. Τό βραβεῖο μά­λιστα συ­νοδευόταν κι ἀπό τό χρημα­τικό ποσό τῶν 100.000 εὐρώ.
Δέν γνωρίζαμε ἕως τώρα πώς, ἄν πα­ραδίδεις τιμαλφῆ τῆς Πατρίδας σου σέ ξένους, γίνεσαι πρότυπο γιά τούς ἄλ­λους καί μέ τιμητική ἀμοιβή μάλιστα. Γερμα­νική ἡ ἑ­ται­ρεία πού θέσπισε τό βραβεῖο (θε­σμο­θε­τήθηκε τό 1998 ἀπό Οἰκονομική Ἑταιρεία γιά τή Βεστφαλία-Λίπε σέ ἀνά­μνηση βα­σικῶν ἀρχῶν τῆς Συμφω­νίας Εἰρήνης τῆς Βεστφαλίας τό 1648 πού σφράγισε τό τέ­λος τοῦ Τριακονταετοῦς Πολέμου). Πῶς, λοιπόν, νά κρύψουν τή χαρά τους οἱ «φί­λοι» μας Γερμανοί γιά τήν ἐξυπη­ρέτηση τῶν συμφερόντων τους ἀπό τήν τραγική γιά τόν Ἑλληνισμό συμφωνία;