Οὐδετερόθρησκη=Ἀντίχριστη! 

Μέ ἐμφανῆ βιάση ἀποφάσισε ἡ Ἑλ­λη­νική(;) Βουλή νά ἐγγραφεῖ στό Σύνταγμα ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά εἶναι πλέον οὐδετερόθρησκη χώρα. Γκρίζος καί θολός ὁ ὅρος, σκοπίμως ἴσως γιά νά ἐπιδέχεται ποικίλες ἑρμηνεῖες. Ὁπωσδήποτε ὅμως εἶναι ξεκά­θαρο ὅτι στό «οὐδετερόθρησκη» χωράει κάθε τι ἄλ­λο ἐκτός ἀπό Χρι­στό καί Ὀρθοδοξία. Δέν εἶναι φοβική οὔτε κἄν ὑποθετική αὐτή ἡ ἑρμηνεία. Τά παρά­δοξα πού συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα εἶ­ναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐπιβεβαίωση:
Στή Μυτιλήνη συνελήφθησαν 33 ἄτο­μα ἐπειδή θέλησαν νά στήσουν ἕναν σταυ­ρό σέ δημόσιο χῶρο. Πῶς δικαιολο­γήθηκαν οἱ ἀρχές; Προσβάλλονται, λέει, οἱ ἀλλόθρησκοι (βλ. www.kathimerini.gr).
Στά Χανιά ἐντούτοις οἱ εἰσαγγελικές ἀρχές μέ ἀπόφασή τους (ἀ.π. 302/18) χα­ρακηρίζουν νόμιμο τόν σχεδιασμό πανθρη­σκειακῶν καί σατανιστικῶν συμβόλων σέ δημόσιους χώρους (βλ. www.nafpaktianews.gr.). Ἔτσι παρόλη τήν προκλη­τικότητά τους δέν πρόκειται νά ἀπα­λειφθοῦν ἀπό δη­μό­σια κτήρια τῶν Χα­νί­ων καί τῆς Κισ­σάμου τραγόμορφες θε­ό­τητες, δράκοι καί ταοϊστικά σύμβολα.
Μόνο οἱ ἀλλόθρησκοι ἔχουν εὐαισθησία καί προσβάλλονται ἤ μόνο οἱ ἀλλό­θρη­σκοι ἔχουν δικαιώματα σέ μία οὐδετερό­θρησκη χώρα;;; Τότε ὅμως δέν πρόκει­ται γιά οὐδέτερη ἀλλά γιά ἀντίχριστη χώ­ρα. Ἐκεῖ στοχεύουν μᾶλλον οἱ 150 (+1 στό «καί πέντε») πού ψήφισαν τό συγκε­κριμένο ἄρθρο. Ὡστόσο εἶναι πολύ λίγοι γιά νά ἀ­ποφασίζουν σέ ποιόν Θεό θά πι­στεύουν ἑκατομμύρια Ἕλληνες!

Γιατί Ἑλληνικά;


Πρωτότυπο καί πρωτοποριακό ὅσο καί ἀποτελεσματικό αὐτό πού ἐπιχείρησε ἑλληνοαμερικανίδα ἐκπαιδευτικός.
Ἡ κ. Παναγιωσούλη εἶναι διευθύντρια σέ δημόσιο Λύκειο στό Μπρόνξ τῆς Νέας Ὑόρκης, μιά περιοχή μέ ὑψηλότατη ἐγ­κληματικότητα καί πολλά κοινωνικά προβλήματα. Γιά νά βοηθήσει οὐσιαστικά τούς μαθητές, πού πολλοί μεγαλώνουν στόν δρόμο μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, ἀποφάσισε νά ἐντάξει στό πρό­- γραμμα τῶν μαθημάτων ὡς ξένη γλώσσα τά ἑλληνικά. Μέ τή βοήθεια καί ἄλλων καθηγητῶν τά παιδιά διδάσκονται ἐπίσης τήν ἑλληνική φιλοσοφία καί τό ἑλληνικό θέατρο.
Ἡ κατάθεση τῆς κ. Παναγιωσούλη γιά ὅλη τή δουλειά πού γίνεται στό πρωτότυπο αὐτό δημόσιο σχολεῖο διαλύει κάθε ἀμφιβολία: «Τά παιδιά μποροῦν νά σωθοῦν, μποροῦν νά μεταμορφωθοῦν. Εἶ­ναι δύσκολο ἀλλά μπορεῖ νά συμβεῖ. Τό ἔχω δεῖ, τό ἔχω νιώσει. Ἡ ἑλληνική σκέ­ψη τά κάνει ἄλλους ἀνθρώπους».

Μᾶς γεμίζει ὑπερηφάνεια


Ἐπιτέλους καί κάτι πολύ σημαντικό καί ἐλπιδοφόρο γιά τήν Πατρίδα μας. Δια­βάσαμε: «Αὐτός εἶναι ὁ Αὐξέντιος Κα­­λαγ­κός, ὁ διεθνοῦς φήμης καρδιοχει­ρουρ­γός, ὁ Ἕλληνας τῆς διασπορᾶς πού ἔχει σάν ἀρχή καί τέλος στό λειτούργημά του τό μότο: “Νά προσπαθεῖς νά γίνεις κά­ποιος πού θά προσφέρει στούς ἄλ­λους”». Ὁ κ. Καλαγκός χειρουργεῖ, χω­ρίς νά πλη­ρώνε­ται, ἄπορα παιδιά ἀνά τόν κόσμο -καί στήν Ἑλλάδα- μέ συγ­γε­νεῖς καρδιο­πά­θει­ες, μέ­σα ἀπό τό πρό­γραμμα τοῦ φι­λαν­θρω­πι­κοῦ ἱδρύματος πού ἔχει ἱδρύσει «Coeurs pour tous» («Καρδιές γιά ὅ­λους»).
Εἶναι νά μήν καμαρώνεις σάν Ἕλ­ληνας γιά τέτοια ἑλληνικά ἀναστήματα παγκοσμίως ἀναγνωρισμένα; Ὁ κ. Κα­­λαγκός εἶναι Ἕλ­λη­νας τῆς διασπορᾶς, γεννημένος στήν Πόλη καί ταξιδεμένος μα­ζί μέ τήν ἐπι­στη­μονική του ὁμάδα σέ πάρα πολλές χῶ­ρες τοῦ κό­σμου καί κυ­ρίως σέ πολλές ὑ­ποβαθμι­σμέ­νες πε­ρι­ο­χές. Ἐκεῖ ἐπιτελεῖ τό θεάρεστο ἔργο του. Δί­καια τόν ἀπο­καλοῦν «ὁ φιλάν­θρωπος καρδιοχει­ρουρ­γός». Τόν συγχαί­ρουμε καί τοῦ εὐχό­μαστε ὁ Κύριος νά κατευθύνει γιά χρόνια πολλά τά ἐπιδέξια χέρια του γιά νά αὐ­ξά­νεται τό χαμόγελο καί ἡ ἐλπίδα στά εὐερ­γετημένα παιδιά.

«O tempora, o mores»


Τό διαβάζουμε καί αὐτό καί φρίτ­του­με μέ τήν ἀναισθησία, τήν ἀδιαφορία καί τή «δολοφονία» τῶν νέων παιδιῶν. Στή Γαλ­λία πρόσφατα ὁ «προοδευτικός» πρω­θυ­πουργός Μακρόν κατήργησε τίς λέξεις πατέρας καί μητέρα ἀπό ἐπίσημα ἔγγρα­φα καί ἀντί τούτων δόθηκε ἐντολή νά χρη­σιμοποιοῦνται οἱ λέξεις «γονέας 1» καί «γονέας 2». Τώρα ποιός ἤ ποιά ἀπό τούς δύο ὁμοφυλόφιλους θά εἶναι ὁ 1 καί ποιός ἤ ποιά ὁ 2 δέν τό διευκρινίζει. Μᾶλ­λον θά... βροῦν τή λύση.
Καί δέν εἶ­ναι μόνο αὐτό. Ἤδη εἰσή­χθη καί διδά­σκε­ται στά σχολεῖα ἡ ὁμο­φυ­λοφιλία μέ τρα­γικά μα­θή­ματα καί ὀλέ­θρια γιά τό μέλλον τῶν μι­κρῶν παιδιῶν. Γράφουν: «Θά γίνεις γυ­ναί­κα, ἀγόρι μου». Καί ἀκόμα: «Δέν γεν­νιέται κανείς γυναίκα, γίνεται», ἤ «Γεν­νιέ­ται κάποιος ἄνδρας καί γίνεται γυ­ναίκα ἤ καλύτερα, γεννιέται γυναίκα καί γίνεται ἄνδρας», ἤ ἀκόμη, «Γεννιέται ἄν­δρας, γί­νε­ται γυ­ναί­κα καί ὕστερα ξανα­γί­νεται ἄν­δρας». Φρικτός παραλογισμός! Ἀλήθεια, γιατί τόσο πολύ ἐνδιαφέρον γιά τούς ὁμοφυ­λό­φι­λους καί ὅλους τούς παρό­μοι­ους στή Γαλ­λία; Πόσοι πιά εἶναι αὐτοί; Διότι, ἄν εἶ­ναι ἡ πλειοψηφία τότε ποιά ἡ δια­φο­ρά ἀπό τά Σόδομα καί τά Γό­μορ­ρα;