Τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στίς 6:30 μ.μ.

μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ

τήν ὁμιλία τοῦ μαθηματικοῦ - θεολόγου

κ. Ἀναστασίου Μπούτσικου

«Τί εἶπαν οἱ προφῆτες

γιά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ».

 

 
Προηγούμενο Επόμενο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία...

Περισσότερα

Πεντεκαίδεκα

Πεντεκαίδεκα

   Δέν ἦταν ἕνας καί δυό ἀλλά πολλοί οἱ δικοί...

Περισσότερα

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

 Εὐλογημένα τά χέρια πού κράτησαν ψηλά τή σημαία τῆς Ὀρθοδοξίας...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

  Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

῾Η ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινωνία ἀγάπης καί εἰρήνης    Στό πρῶτο μέρος...

Περισσότερα

Ὁ λευκαντής

Ὁ λευκαντής

  Τῇ 22ᾳ τοῦ μηνός Νοεμβρίου, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

῾Η σωτηρία δωρεά τῆς χάριτος  Εἰσαγωγικά στήν πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολή    ῾Η...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

   Εἶναι πολύ γνωστή ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου σέ...

Περισσότερα

Τό ἅλμα

Τό ἅλμα

   Ἕνα ἅλμα, τό σωτήριο ἅλμα, ἀπαιτεῖται γιά νά βγεῖς...

Περισσότερα

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

   Γι᾿ ἄλλους ἀποτελοῦν οὐτοπία, γι᾿ ἄλλους ρομαντικό κατάλοιπο τῶν...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Σωτήριος Εὐσταθίου

Σωτήριος Εὐσταθίου

  Στίς 9 Φεβρουαρίου τ.ἔ. ἀναπαύ­θη­κε ἀπό τούς κόπους του...

Περισσότερα

Πιστός στό στενό μονοπάτι

Πιστός στό στενό μονοπάτι

  Τόν π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλο τόν συνάντησα στή ζωή μου...

Περισσότερα

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Η τραγικότητα και αγιότητα του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, Δαβίδ...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Ἐμεῖς καί τό 1940

Ἐμεῖς καί τό 1940

  «Μᾶς ἦρθε μιά ψιλή γραφή, ἀπάνω ἀπό τή Φούρκα,  ...

Περισσότερα

Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς ἐποποιΐας 1940-1941

Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς ἐποποιΐας 1940-1941

  «Ἀναλαμβάνων τήν ἀρχηγίαν τοῦ Στρατοῦ καλῶ τούς ἀξιωματικούς καί...

Περισσότερα

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

   28η Ὀκτωβρίου 1940. Δευτέρα, τρεῖς μετά τά με­σά­νυχτα. Κάποιες...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Ἁγία Ταβιθά

Ἁγία Ταβιθά

 Ἔγραψε τήν ἱστορία της μέ τό ἀνεξίτηλο μελάνι τῆς ἀγάπης...

Περισσότερα

Ἅγιος Κατηχητής

Ἅγιος Κατηχητής

   Θά μποροῦσε λόγῳ τῆς θέσης του νά ἀνή­­κει...

Περισσότερα

Τό αἷμα του σταυρός

Τό αἷμα του σταυρός

  Ἦταν μόλις ἕντεκα χρονῶν! Σήμερα, δέν στεκόμαστε μπρός του...

Περισσότερα

Ἡ συντριβή τοῦ σατανᾶ (Λκ 10,16-21)

Ἡ συντριβή τοῦ σατανᾶ (Λκ 10,16-21)

Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου    Σήμερα, μέρα Κυριακή, γιορτάζουμε τό μέγιστο γεγονός...

Περισσότερα

Οἱ φυσικοί νόμοι καί οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου

Οἱ φυσικοί νόμοι καί οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου

Ἡ νομοτέλεια τῶν φυσικῶν νόμων  Ὁ ἄνθρωπος, πέρα ἀπό τήν ὑλική συνι­στῶ­σα...

Περισσότερα

Πλοῦτος καί δύναμη ἡ ὀρθόδοξη πίστη!

Πλοῦτος καί δύναμη ἡ ὀρθόδοξη πίστη!

   Πυρωμένος ὁ Αὔγουστος τοῦ 1773 στή Λάρισα τῆς τουρκοκρατούμενης...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Ἀλήθεια καί πλάνη   «Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί...

Περισσότερα

Πίστη καί ζωή

Πίστη καί ζωή

 Ἕνα ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τῶν καιρῶν μας εἶναι καί...

Περισσότερα

Στόν ἀγρό τῶν καρδιῶν

Στόν ἀγρό τῶν καρδιῶν

  Φθινόπωρο. Ἀρχίζουν οἱ γεωργικές ἐργασίες, τό ὄργωμα καί ἡ...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Η νύμφη Σιών

Η νύμφη Σιών

Στό τέλος τοῦ 61ου κεφαλαίου ὁ προφήτης ᾿Ησαΐας περιγράφει μιά...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός, ἡ ἀλήθεια

Ὁ Χριστός, ἡ ἀλήθεια

Θά ἠχήσουν καί φέτος οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων. Τό ὑπέροχο...

Περισσότερα

Ἕνα γραμματόσημο μᾶς μαθαίνει ἱστορία...

Ἕνα γραμματόσημο μᾶς μαθαίνει ἱστορία...

- Παιδιά, ξεκί­νη­σα μπαίνοντας στήν τά­ξη καί ἀφή­νον­τας ἐπιδεικτι­κά ἕναν...

Περισσότερα

Πορεία ἁγιασμοῦ

Πορεία ἁγιασμοῦ

 Τήν τελευταία μέρα τοῦ Νοεμβρίου ἡ μορφή τοῦ Πρωτοκλήτου ἀποστόλου...

Περισσότερα