Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21 (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21 (Λειτουργικό κήρυγμα)

  Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν...

Περισσότερα

Ἐγκώμιο στόν ἅγιο μάρτυρα Βαρλαάμ

Ἐγκώμιο στόν ἅγιο μάρτυρα Βαρλαάμ

 Μᾶς προσκαλεῖ ὁ μακάριος Βαρλαάμ στήν ἱερή μέρα τῆς μνήμης...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

῾Η σωτηρία δωρεά τῆς χάριτος  Εἰσαγωγικά στήν πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολή    ῾Η...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει καί σήμερα

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει καί σήμερα

Ὁ Χριστός τό πᾶν γιά μένα  Δίκαια, λοιπόν, δέν μᾶς ἀποστρέφεται...

Περισσότερα

"Δόξα τῷ Θεῷ..."

"Δόξα τῷ Θεῷ..."

  Τό εὐγενέστερο καί πιό θεάρεστο εἶδος προσευχῆς εἶναι ἡ...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

   Εἶναι πολύ γνωστή ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου σέ...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος πολιτικός

Ὁ ἅγιος πολιτικός

  Ὁ κύριος συντελεστής τῆς ἀνάκτησης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς...

Περισσότερα

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

   Γι᾿ ἄλλους ἀποτελοῦν οὐτοπία, γι᾿ ἄλλους ρομαντικό κατάλοιπο τῶν...

Περισσότερα

Μιά πορεία ὅλη του ἡ ζωή

Μιά πορεία ὅλη του ἡ ζωή

  Σφίγγει στήν καρδιά του τή φιλντισένια εἰκόνα τῆς Παναγίας...

Περισσότερα

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Μύρο καί αἷμα

Μύρο καί αἷμα

 Φαιδρύνει μές στήν καρδιά τοῦ φθινοπώρου τήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης...

Περισσότερα

Μαρτυρία γιά τόν μεγαλομάρτυρα

Μαρτυρία γιά τόν μεγαλομάρτυρα

  Ὕμνοι κι ἐγκώμια πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τόν ἅγιο...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Ὁρίζοντας τήν Ἑλλάδα

Ὁρίζοντας τήν Ἑλλάδα

  Ὁ Ὀκτώβριος εἶναι γιά τήν πατρίδα μας ἕνας μήνας...

Περισσότερα

Ὁ σμυρνιός πολεμικός καλλιτέχνης

Ὁ σμυρνιός πολεμικός καλλιτέχνης

  Τή φθινοπωρινή αὐγή τῆς 28ης Ὀ­κτωβρίου 1940, σάν βρόντηξε...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Ἀλήθεια καί πλάνη   «Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί...

Περισσότερα

Πίστη καί ζωή

Πίστη καί ζωή

 Ἕνα ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τῶν καιρῶν μας εἶναι καί...

Περισσότερα

Τό αἷμα του σταυρός

Τό αἷμα του σταυρός

  Ἦταν μόλις ἕντεκα χρονῶν! Σήμερα, δέν στεκόμαστε μπρός του...

Περισσότερα

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

῾Η ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν   ῾Ο εὐαγγελιστής...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 7,11-16)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 7,11-16)

«Χαρίζει ζωή» (Λκ 7,11-16)   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε σήμερα...

Περισσότερα

Κριτήριο ἐπιλογῆς

Κριτήριο ἐπιλογῆς

  Μία λεπτομέρεια, μία ἀσήμαντη κατά τά ἄλλα λεπτομέρεια, ἀρκεῖ...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Ἀγάπη καί ἁγιότητα   Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσα­με σήμερα (Λκ...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

Εὐγνωμοσύνης σπονδή στόν ἐθνομάρτυρα Αἰμιλανό Λαζαρίδη

Εὐγνωμοσύνης σπονδή στόν ἐθνομάρτυρα Αἰμιλανό Λαζαρίδη

  Ἑκατό καί πλέον χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού στή...

Περισσότερα

Ἄμουσος μελωδός

Ἄμουσος μελωδός

  Τέλη τοῦ 5ου αἰ. μ.Χ. στή Συρία συναντοῦμε τήν...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 5,1-11)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 5,1-11)

 Σήμερα, πού εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, μᾶς θυμίζει...

Περισσότερα

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

 Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν    Στήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς...

Περισσότερα

Ἐκ θεοσεβῶν γονέων καταγόμενος...

Ἐκ θεοσεβῶν γονέων καταγόμενος...

  Διαβάζοντας τά συναξάρια τῶν Ἁ­γί­ων συχνά συναντοῦμε μία ἐπιγραμματική...

Περισσότερα

Δικαίωμα καί ὑποκρισία

Δικαίωμα καί ὑποκρισία

Σχόλιο στήν ἐπικαιρότητα  Πολιτισμός! Καυχιόμαστε -ἰδιαίτερα στή Δύ­ση- γιά τόν...

Περισσότερα

Εἷς πρός ἕνα πρός Ι.Χ.Θ.Υ.Ν.

Εἷς πρός ἕνα πρός Ι.Χ.Θ.Υ.Ν.

 Μεγαλόπνοο καί βαρυσήμαντο τό μήνυμα τοῦ μήνα φθάνει στίς μέρες...

Περισσότερα

THE PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN

THE PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥἈπό τήν σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ...

Περισσότερα

Τό γιορτάσι τῆς Σάμου

Τό γιορτάσι τῆς Σάμου

  Τό νησί τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἡ Σά­μος, μέ τά...

Περισσότερα

Συνεργοί στό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ (Α΄ Θε 3,2)

Συνεργοί στό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ (Α΄ Θε 3,2)

  Βασικό γνώρισμα τῆς ἀποστολικῆς τακτικῆς τοῦ Παύλου ἦταν ἡ...

Περισσότερα

Ἐν ἀναμονῇ τῶν Χριστουγέννων

Ἐν ἀναμονῇ τῶν Χριστουγέννων

Ὁ Νοέμβριος εἶναι ὁ μήνας τῆς προσδοκίας καί τῆς ἀναμονῆς...

Περισσότερα