Γιά τό 1914

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήμερα περιμένουμε νά ἀκούσουμε, κ. καθηγητά, τή διδασκαλία τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ γιά τό 1914.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὅπως εἶπα στήν προηγούμενη συνέντευξη, οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ πιστεύουν ὅτι ἡ Β΄ παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε τό 1914. Καυχῶνται μάλιστα γι’ αὐτό καί γράφουν ὅτι «Ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους μόνο οἱ μάρτυρες ὑπέδειξαν τό 1914 ὡς τό ἔτος τῆς πλήρους ἱδρύσεως τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν οὐρανό» (Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα παράδεισο στόν ἀποκαταστημένο παράδεισο, σελ. 170). Γιά νά θεμελιώσουν τή θεωρία τους αὐτή, διδάσκουν τά πιό παράλογα, ἀνόητα, καί αὐθαίρετα πράγματα, καί διαστρεβλώνουν χωρία τῆς Γραφῆς πού εἶναι σαφέστατα. Πρῶτα-πρῶτα, γιά νά φτάσουν στό 1914, παίρνουν χωρία ἀπό διάφορες συνάφειες, τά συνδέουν, τά δίνουν τό νόημα πού θέλουν, καί μέ αὐθαίρετους ὑπολογισμούς, πού εἶναι ἀντίθετοι πρός τή Γραφή καί τήν Ἱστορία, ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ Γραφές προφητεύουν ὅτι τό 1914 θά γίνει ἡ Β΄ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καί τότε ὀ Ἰησοῦς Χριστός θ’ ἀναλάβει τή βασιλεία στόν οὐρανό. Καί πράγματι, ἰσχυρίζονται οἱ χιλιασταί, τό 1914 ἀνέλαβε ὁ Χριστός βασιλεύς στόν ουρανό καί ἀπό ἐκεῖ διευθύνει τόν ἀγώνα τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πού ἀγωνίζονται στά λίγα χρόνια πού μένουν μέχρι τόν Ἀρμαγεδώνα, τό τέλος τοῦ κόσμου.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Πολύ θά θέλαμε ν’ ἀκούσουμε ἀπό ποιά χωρία τῆς Γραφῆς καί μέ ποιούς ὑπολογισμούς κατέληξαν στό 1914.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἀκοῦστε τά χωρία πού χρησιμοποιοῦν, γιά νά θαυμάσετε σπουδαστάς τῆς Γραφῆς. Τό πρῶτο χωρίο εἶναι Λκ 21,24. «Ἔσται τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπί τῆς γῆς καί ὀργή τῷ λαῷ τούτῳ, καί πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καί αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τά ἔθνη, καί Ἰερουσαλήμ ἔσται πατουμένη ὑπό ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσι καιροί ἐθνῶν». Πόσοι ὅμως εἶναι οἱ καιροί τῶν ἐθνῶν; Εἶναι ἑπτά. Τό βρῆκαν στό Δα 4,20. Στό χωρίο αὐτό λέγεται ὅτι ὁ Ναβουχοδονόσορ θά εἶναι ἄρρωστος 7 καιρούς. Πόσος χρόνος εἶναι οἱ 7 καιροί; Ἀφοῦ οἱ 3½  εἶναι 1260 μέρες κατά τήν Ἀποκάλυψη (12,6.14), τότε οἱ 7 καιροί εἶναι τό διπλάσιο, δηλαδή 2520 μέρες. Τίς μέρες ὅμως τίς λογαριάζουν γιά χρόνια καί γίνονται 2520 χρόνια!
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Καί μέ ποιό δικαίωμα τίς 2520 μέρες τίς μετατρέπουν σέ 2520 χρόνια;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέ βάση δύο χωρία· τό ἕνα Ἀρ 14,34 λέει: «Κατά τόν ἀριθμόν τῶν ἡμερῶν ὅσας κατεσκέψασθε τήν γῆν, τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἡμέραν τοῦ ἐνιαυτοῦ, λήψεσθε τάς ἁμαρτάις ὑμῶν τεσσαράκοντα ἔτη, καί γνώσεσθε τόν θυμόν τῆς ὀργῆς μου». Καί τό δεύτερο Ἰζ 4,6 «Καί λήψῃ τάς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ἰούδα τεσσαράκοντα ἡμέρας. Ἡμέραν εἰς ἐνιαυτόν τέθεικά σοι».
    Στό πρῶτο χωρίο ὁ Θεός λέει στούς Ἰσραηλῖτες στήν ἔρημο, ὅταν ἁμάρτησαν πολύ βαριά ἐναντίον του, τό ἑξῆς: «Σαράντα μέρες ἦταν στήν Παλαιστίνη οἱ ἀπεσταλμένοι σας ἀνιχνευταί, στούς ὁποίους δέν πιστεύετε; Σαράντα χρόνια θά σᾶς τυραννήσω στήν ἔρημο αὐτή, γιά τήν ἀπιστία πού μοῦ δείξατε στό ζήτημα αὐτό. Γιά κάθε μέρα θά σᾶς τιμωρῶ ἕνα χρόνο». Στό ἄλλο χωρίο λέει στόν Ἰεζεκιήλ ὅτι τοῦ ἐπιβάλλει μιά προσωπική τιμωρία ἐπί 40 μέρες, ὄχι γιατί φταίει ὁ προφήτης σέ τίποτε,ἀλά γιά νά τοῦ δώσει νά νιώσει καλά τά σαράντα χρόνια πού θά τιμωρεῖ τούς Ἰουδαίους γιά τά ἁμαρτήματά τους. «Ὅσες μέρες», τοῦ λέει, «θά βασανίζεσαι σύ, τόσα χρόνια θά βασανίζω τούς Ἰουδαίους. Μέ κάθε μέρα σου συμβολίζω ἕνα χρόνο γιά τούς Ἰουδαίους».
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Καί μετά τί τά κάνουν τά 2520 χρόνια;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἀπό τά 2520 ἀφαιροῦν 606 γιά π.Χ. καί μένουν 1914 γιά μ.Χ.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Καί γιατί 606;
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δέχονται ὅτι τό 607 π.Χ. ἄρχισαν οἱ «καιροί τῶν ἐθνῶν», οἱ 7 καιροί πού εἴπαμε, δηλαδή τά 2520 χρόνια. Γράφουν ἐπί λέξει: «Ὁ βασιλεύς τῆς Βαβυλῶνος ἀπεμάκρυνε τόν Σεδεκία ἀπό τόν «Θρόνον τοῦ Ἰεχωβᾶ» τό ἔτος 607 π.Χ. καί κατερήμωσε τήν πόλη του καί τήν περιοχή. Ἔτσι ἔληξε ἡ ἐπίγεια βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνο τό ἔτος (Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα παράδεισο, σελ. 172). Καί ἔτσι ὁ Θεός ἀπό τό 607 π.Χ. μέχρι τό 1914 μ.Χ. ἤτοι 2520 χρόνια ἔμεινε χωρίς βασιλεία. Ἀπέκτησε καί πάλι βασιλεία τό 1914 καί διόρισε βασιλέα τόν Ἰησοῦ Χριστό. Καί ἡ βασιλεία αὐτή εἶναι στόν οὐρανό. Γι’ αὐτό χρησιμοποιοῦν τό χωρίο τοῦ Δανιήλ 2,44 πού λέει ὅτι ὁ Θεός τοῦ οὐρανοῦ θά ἀναστήσει αἰώνια καί ἄφθαρτη βασιλεία.

Ἀπολύτρωσις 29 (1974) 183-184