Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

st dimitrios cΤί θέλει νά συμβολίσει ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὡς ἀρματωμένου καβαλάρη;
• Πρῶτον, ἡ ἀρματωσιά εἶναι σύμβολο τῆς πνευματικῆς πανοπλίας, τῆς «πανοπλίας τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ 6,10-18), μέ τήν ὁποία καλεῖται ὁ κάθε πιστός νά ἀντιμετωπίζει τίς ἐπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου. Οἱ ἅγιοι χρησιμοποίησαν μ᾿ ἐπιτυχία τά ὅπλα τοῦ Πνεύματος, γι᾿ αὐτό πολλοί ἀπ᾿ αὐτούς -μεταξύ τῶν ὁ­ποίων καί ὁ ἅγιος Δημήτριος- εἰκονίζονται ἐξοπλισμένοι.
• Ἔπειτα, ἡ λαχτάρα τοῦ λαοῦ, πού ζήτησε καί ἔλαβε ἀμέριστη τή βοήθεια τοῦ ἁγί­ου σέ ποικίλες δύσκολες περιστάσεις, ἀρμάτωσε τόν Δημήτριο μέ στρατιωτική πανοπλί­α, διότι τόν νιώθει ὡς ἰσχυρό προστάτη της. Καβάλα στό κόκκινο ἄλογό του τρέχει κάθε φορά, γιά νά συνδράμει ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται καί μάλιστα τούς συμπατριῶτες του Θεσσαλονικεῖς.
• Ὅταν στίφη ἐχθρῶν κυκλώ­νουν τή Θεσσαλονίκη, ὁ ἅγιος τήν ὑπερασπίζεται.
• Τή σώζει ἀπό τίς βαρβαρικές ἐπιδρομές.
• Καταπαύει τίς τρικυμίες πού ταράσσουν τή θάλασσά της.
• Ὅταν ἰσχυροί σεισμοί ἀπειλοῦν νά καταστρέψουν τήν πόλη του συθέμελα, ὁ «συμπολίτης ἅ­γιος» συγκρατεῖ καί στερεώνει τή γῆ.
Κι ὅταν αἱρέσεις  καί κακοδοξίες ἀπειλοῦν νά σαλεύσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἐκεῖνος τή στηρίζει.
...Ἀλλά ἄν μείνουμε σ᾿ αὐτό τό σύμβολο, πού παριστάνει τόν Δημήτριο ἀρματωμένο πάνω στό ἄ­λο­γο νά ἐξολοθρεύει τόν κατακτητή, ὅπως μέ τήν εὐχή του ἐνίσχυσε τόν Νέστορα γιά νά συντρίψει τόν Λυ­αῖο, τόν ἀδικοῦ­με σκληρά. Τόν ἀνακηρύττουμε ἐθνικό ἥρωα. Δέν εἶναι ὅμως ἥρωας. Εἶναι ἅ­γιος, μεγαλομάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, βλαστός τῆς θείας χάριτος.

Στέργιος Ν. Σάκκος
(Ἀπό τό βιβλίο
"Ὁ Κατηχητής
τῆς Θεσσαλονίκης")