Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστημένου

 anastasi Ἄς ἐξετάσουμε αὐτές τίς ἴδιες τίς μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Καταρχήν θέλω νά τονίσω ὅτι πουθενά στήν Καινή Διαθήκη δέν γίνεται περιγραφή τῆς Ἀναστάσεως, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι κανείς δέν εἶδε πῶς ἔγινε ἡ Ἀνάσταση. Κάποιο «Κατά Πέτρον εὐαγγέλιον», πού ἐπιχειρεῖ ἐξιστόρηση τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως, ὄχι μόνο δέν τό συμπεριέλαβε ἡ Ἐκκλησία στόν κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀλλά καί τό στιγμάτισε ὡς ἀπόκρυφο.
  Μά τότε, ποιός μᾶς βεβαιώνει γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; Ἐκεῖνοι πού εἶδαν τόν ἀναστημένο Κύριο. Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστημένου, κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, εἶναι ἡ «διά πραγμάτων ἀπόδειξις τῆς Ἀναστάσεως». Σημειωτέον ὅτι κανείς ἀπό τούς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως δέν πίστεψε ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Χριστός πρίν τόν δεῖ αὐτοπροσώπως, ἀκόμη κι ἄν πρόσωπα δικά του τόν βεβαίωναν ὅτι τόν εἶδαν ἀναστημένο· καί κανείς ἀπό τήν στιγμή πού τόν εἶδε αὐτοπροσώπως δέν ἀμφέβαλε ποτέ ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, π.χ., καί οἱ ἄλλες μυροφόρες πῆραν ρητή πληροφορία ἀπό τούς ἀγγέλους ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ἀλλά δέν πίστεψαν· πίστεψαν ὅταν τόν εἶδαν προσωπικά. Οἱ μαθητές πληροφορήθηκαν ἀπό τίς γυναῖκες ὅτι ἀναστήθηκε, ἀλλά δέν πίστεψαν παρά μόνον, ὅταν ὁ καθένας τους εἶδε μέ τά μάτια του τόν ἀναστημένο Χριστό.
  Τέλος, εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιοπρόσεκτο τό γεγονός ὅτι οἱ ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Κυρίου περιγράφονται μέ χαρακτηριστική ἁπλότητα καί ἀφέλεια, στήν ὁποία διαφαίνεται ἡ εἰλικρίνειά τους. Μία παραβολή τῶν εὐαγγελικῶν διηγήσεων μέ τίς διηγήσεις καί περιγραφές πού περιέχουν τά ἀπόκρυφα ἀρκεῖ γιά νά δείξει τήν ἀσύγκριτη ὑπεροχή τῶν πρώτων. Ἀπου-σιάζει καθετί τό ἐξεζητημένο καί φαντασμαγορικό, ἐνῶ ἀντίθετα τά στοιχεῖα αὐτά κυριαρχοῦν στά ἀπόκρυφα.

Ποιοί τόν εἶδαν
Δώδεκα ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστημένου ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη. Τόν εἶδαν:
✿ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή (Μρ 16,9-11· Ἰω 20,11-18)
✿ οἱ μυροφόρες γυναῖκες (Μθ 28,9-10)
✿ οἱ δύο μαθητές πού πήγαιναν πρός Ἐμμαούς (Μρ 16,12-13· Λκ 24,13-32)
✿ ὁ Πέτρος (Λκ 24,34· Α΄ Κο 15,4)
✿ οἱ δέκα μαθητές (Λκ 24,36-43· Ἰω 20,19-25)
✿ οἱ ἕνδεκα μαθητές (Μρ 16,14· Ἰω 20,26-29)
✿ οἱ ἑπτά μαθητές στήν Τιβεριάδα (Ἰω 21,1-23)
✿ οἱ μαθητές στό ὄρος (Μθ 28,16-20)
✿ οἱ πεντακόσιοι μαθητές (Α΄ Κο 15,6)
✿ ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος (Α΄ Κο 15,7)
✿ οἱ μαθητές στήν Βηθανία, κατά τήν Ἀνάληψη (Λκ 24,50-53· Πρξ 1,2-12)
✿ ὁ ἀπ. Παῦλος (Α΄ Κο 15,8).

Ἀλλ᾿ αὐτές εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς πολλές ἐμφανίσεις τοῦ Κυρίου, διότι, ὅπως σημειώνουν οἱ Πράξεις, «παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα... δι᾿ ἡμε-ρῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς» (Πρξ 1,3).

Πόσοι τόν εἶδαν
Ὁ ἀναστημένος Κύριος ἐμφανίσθηκε σέ:
♦ ἕνα ἄτομο
♦ δύο
♦ τρία-τέσσερα
♦ ἑπτά
♦ δέκα
♦ ἕνδεκα
♦ ἑβδομήντα
♦ ἑκατόν εἴκοσι
♦ πεντακόσια,
ἦταν δέ ἄτομα καί τῶν δύο φύλων.

Πότε τόν εἶδαν
Ἐμφανίσθηκε:
✤ πρωί
✤ μεσημέρι
✤ δειλινό
✤ ποτέ νύχτα, γιά νά μή θεωρηθεῖ ὄνειρο.

Ποῦ τόν εἶδαν
Οἱ μαθητές εἶδαν τόν ἀναστημένο Κύριο σέ διάφορα μέρη:
✣ κοντά στόν τάφο
✣ στόν δρόμο
✣ στόν γιαλό
✣ σέ σπίτι
✣ σέ βουνό
✣ σέ πόλη
✣ σέ ὕπαιθρο
✣ στήν Ἰουδαία - Ἰεροσόλυμα
✣ στήν Γαλιλαία.

Πῶς τόν εἶδαν
Ἡ παρουσία τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ δέν ἦταν μία φευγαλέα ὀπτασία. Πολλές ἀπό τίς ἐμφανίσεις κράτησαν ὧρες ὁλόκληρες.
✿ Τόν ἀντιλήφθηκαν μέ ὅλες τίς αἰσθήσεις τους οἱ παριστάμενοι. Ὁ Ἰωάννης μαρτυρεῖ· «ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν... ἀπαγγέλλομεν» (Α΄ Ἰω 1,1-2).
✿ Τόν εἶδαν.
✿ Τόν ἄκουσαν νά μιλᾶ καί μάλιστα νά τούς ἐξηγεῖ πράγματα πού μέχρι τότε δέν καταλάβαιναν.
✿ Τόν ἄγγιξαν.
✿ Τοῦ ἔδωσαν κι ἔφαγε μαζί τους. Ἦταν «συναλιζόμενος αὐτοῖς» (Πρξ 1,4), σημειώνει ὁ Λουκᾶς. Ὁ Πέτρος καταθέτει· «συνεφάγομεν καί συνεπίομεν αὐτῷ μετά τό ἀναστῆναι αὐτόν ἐκ νεκρῶν» (Πρξ 10,41).

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Στεργίου Σάκκου, Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος, ἔκδ. 3η, Θεσ/νίκη 2007, σελ. 140-144