Τό φάρμακο γιά τίς θλίψεις (Α΄ Θε 5,16-18)


THESS  Οἱ χριστιανοί τῆς Θεσσαλονίκης ἀντιμετώπιζαν διωγμούς καί δοκιμασίες γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό. Γι’ αὐτό πρός τό τέλος τῆς Ἐπιστολῆς του ὁ ἀπόστολος Παῦλος τούς δίνει μερικά παραγγέλματα, ὥστε ὄχι μόνο νά μήν τούς καταβάλουν οἱ θλίψεις ἀλλά καί νά ὠφεληθοῦν ἀπό αὐτές: «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» (5,16-18).
῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ζητᾶ ἀπό τούς πιστούς πάντοτε νά χαίρονται, ἀ­κόμη καί τώρα πού ἀντιμετωπίζουν πειρασμούς καί θλίψεις (πρβλ. Κλ 1,24· ᾿Ια 1,2). ῾Ο ἴ­διος ὁ Παῦλος μαζί μέ τόν Σίλα μέσα στή φυλακή τῶν Φιλίππων, τραυματισμένοι καί δέσμιοι, ὑμνοῦσαν τόν Θεό (βλ. Πρξ 16,25). ᾿Από τή φυλακή τῆς Ρώμης ἀρ­γό­τερα ὁ Παῦλος ἔστειλε στούς Φιλιππησί­ους τήν «᾿Επιστολή τῆς χαρᾶς». Σ᾿ αὐτήν ἐπαναλαμβάνει τό πα­ράγγελμα «πάντοτε χαίρετε» προσθέτο­ντας τό «ἐν Κυρίῳ» (3,1· 4,4). ῾Ο Κύριος δίνει στούς μαθητές του τή δική του χα­ρά πλήρη καί ἀναφαί­ρετη (βλ. ᾿Ιω 16,22. 24· 17,13). ᾿Ακόμη καί τά λυπηρά καί οἱ πειρασμοί γίνονται, κα­τά τόν Οἰκουμένιο, πρόξενοι χαρᾶς, διότι ἀποδεικνύουν τούς πιστούς ἄξιους νά στεφανωθοῦν (βλ. Β´ Κο 4,17). Τό βάρος τῆς λύπης, ἐξάλλου, παρατηρεῖ ὁ Ζιγαβηνός, ἀνακουφίζεται ἀπό τήν ἐλπίδα γιά τά αἰώνια ἀγαθά (βλ. Ρω 12,12).
  ῾Η ἀληθινή χαρά εἶναι καρπός τοῦ ἁ­γίου Πνεύματος (βλ. Γα 5,22). ῞Οταν ὁ πιστός ἔχει στήν καρδιά του τόν Παρά­­κλη­το, δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι χαρούμενος, ὁποιεσδήποτε κι ἄν εἶναι οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες. ῞Οπως εἶναι ἀδύνατο νά εἶναι κάποιος πιστός ἤ ἁγνός λίγες ἤ ἔ­στω τίς περισσότερες μέρες τοῦ χρόνου καί τίς ὑπόλοιπες νά μήν εἶναι, ἔτσι ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ ἄλλοτε νά εἶναι χαρούμενος κι ἄλλοτε ὄχι· ἡ πηγή τῆς χα­ρᾶς του εἶναι ἀνεξάντλητη.
  ῾Η ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν παντοτινή χαρά εἶναι, κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Γι᾿ αὐτό ὁ ἀπό­στο­λος μετά τό παράγγελμα «πάντοτε χαί­ρετε» προσθέτει τό παράγγελμα «ἀ­δια­λείπτως προσεύχεσθε». Στρέφει ἔτσι τίς ψυχές σ᾿ ᾿Εκεῖνον πού χαρίζει τήν πα­ντοτινή χαρά.
  ῾Η ἀδιάλειπτη προσευχή δέν εἶναι ἀποκλειστικό προνόμιο τῶν ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι ἀκατάπαυστα δοξολογοῦν τόν Θεό· οὔτε μόνο τῶν μοναχῶν πού θέ­λη­σαν νά ζήσουν μακριά ἀπό τόν κόσμο, ἀφιερώνοντας τή ζωή τους στό ἔργο τῆς προσευχῆς. ῾Ο Παῦλος ἀπευθύνει τήν προτροπή του σέ ὅλους τούς χριστια­νούς τῆς Θεσσαλονίκης. Στόχος του εἶναι ν᾿ ἀνάψει μέσα τους τήν ἐπιθυμία νά μέ­νουν συνεχῶς ἑνωμένοι μέ τόν Κύριο· νά ἀναζητοῦν τήν παρουσία του, νά ἐπιδιώ­κουν τήν ἐπικοινωνία μαζί του. Εἶναι δυνατόν, παρατηρεῖ ὁ Ζιγαβηνός, καί ἐ­κεῖ­­νος πού τρώει νά ἀνυμνεῖ τόν Θεό καί ἐκεῖνος πού βαδίζει νά ζητεῖ τή θεία συμμαχία. Κι ἄν δέν μπορεῖ μέ τό στόμα νά προσεύχεται, εἶναι δυνατόν νά προσεύ­χεται μέ τόν νοῦ.
  ᾿Επιπλέον, ἐκτός ἀπό τή νοερά ἤ καρ­­διακή προσευχή, ἀδιάλειπτη προσευχή γίνεται καί ὅλη ἡ προσπάθεια γιά μιά ζωή εὐάρεστη στόν Κύριο. ῾Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ὅτι ὁ πι­στός προσεύχεται ἀδιάλειπτα ὄχι μόνον ὅταν λέει διαρ­κῶς λόγια προσευχῆς, ἀλ­λά καί ὅ­ταν εἶ­ναι τέ­τοια ἡ διαγωγή του, ὥστε νά μένει ἑνω­μένος συνεχῶς μέ τόν Θεό· τότε κά­νει τή ζωή του προσευχή καί τήν προσευ­χή ζωή του. Τό τέλειο πρό­τυπο τῆς ἀδιά­λειπτης προσευχῆς, ἐξάλ­λου, ὑπῆρξε ἀ­ναμ­φί­βο­λα ὁ ᾿Ιησοῦς, στό πρό­σωπο τοῦ ὁποίου ἑνώθηκε τέλεια καί ἀχώριστα, ὑποστατικά, ἡ ἀνθρώπινη μέ τή θεία φύ­ση.
  ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ ὄχι μόνο τήν ἀδιάλειπτη προσευχή ἀλλά καί τή συνεχῆ εὐχαριστία στήν προσευ­χή. Νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τό καθετί: «᾿Εν παντὶ εὐχαριστεῖτε». Καί γιά τίς δυσκο­λίες; ᾿Ασφαλῶς, διότι ἀποβλέπουν πά­ντο­τε στό συμφέρον μας. Εἶναι εὔκο­λο γιά τόν Θεό, σημειώνει ὁ Θεοδώρητος, νά καταπαύσει ἀμέσως κάθε τρικυ­μία· θέλει ὅμως νά κατεργασθεῖ τή σωτηρία μας. ῎Αν αὐτό τό καταλάβουμε καί ἄν δέν λησμονοῦμε τίς εὐεργεσίες πού δι­αρ­κῶς ἀπολαμβάνουμε ἐν Χριστῷ, ὅ­πως τονίζει ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος, θά μποροῦμε γιά ὅλα νά εὐχαριστοῦμε. Κι ἐκεῖ­νος πού ἔχει τή συνήθεια νά συνομιλεῖ μέ τόν Θεό, παρατηρεῖ ὁ ἴδιος πατέ­ρας, καί νά τόν εὐχαριστεῖ γιά ὅλα μέ τήν πεποί­θηση ὅτι συμβαίνουν γιά τό συμ­φέ­ρον του, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι θά ἔχει καί χαρά συνεχῆ.
  «Τὸ ἀεὶ εὐχαριστεῖν, τοῦτο φιλοσό­φου ψυχῆς», διδάσκει ὁ ἅγιος Χρυσόστο­μος. Κι ἐξηγεῖ: «῎Επαθες κάποιο κακό; ῎Αν θέλεις, δέν εἶναι κακό. Εὐχαρίστησε τόν Θεό καί τό κακό μεταβάλλεται σέ κα­λό. Πές κι ἐσύ ὅπως ὁ ᾿Ιώβ: “Εἴη τὸ ὄ­νο­μα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶ­νας”. Διότι, πές μου, τί λογῆς κακό ἔ­πα­θες; ᾿Αρρώστησες; ᾿Αλλ᾿ αὐτό δέν εἶ­ναι παράξενο· διότι θνητό εἶναι τό σῶμα μας καί παθητό. Σέ βρῆκε φτώχια; Μά τά χρήματα ἀποκτοῦνται καί μένουν σ᾿ αὐτή τή ζωή. ᾿Αντιμετωπίζεις ἐπιβουλές καί συ­­κοφαντίες ἀπό ἐχθρούς; ῞Ομως δέν ἀδικούμαστε ἐμεῖς μ᾿ αὐτά ἀλλά ἐκεῖνοι πού τά κάνουν. Δύστυχος δέν εἶναι αὐ­τός πού παθαίνει ἀλλά αὐτός πού κάνει τό κακό. Παράδειγμα ἡ μέ­λισσα, ἡ ὁποία μόλις τσιμπήσει κάποιον μέ τό κεντρί της πεθαίνει».
  ῞Ενα θαυμαστό ζωντανό ὑπόμνημα στούς λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀποτελεῖ ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Χρυσοστό­μου, πού γιορτάζουμε αὐτόν τόν μήνα. ᾿Ανα­δεί­χθηκε ὁ μεγαλομάρτυρας μετά τούς διωγμούς. Οἱ πίκρες, οἱ κακουχίες, οἱ θλί­ψεις του ἦταν ἀτέλειωτες καί σκλη­ρές. ᾿Εντούτοις, δέν τόν κλόνισαν. Πάντοτε προσευχόταν καί ἀνέπε­μπε εὐχα­ριστία στόν Θεό. Σφράγισε τή μαρτυρική ζωή του μέ τόν συγκλονιστικό λόγο: «Δό­ξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Στέργιος Ν. Σάκκος

"Ἀπολύτρωσις"Νοέμβρ. 2023