ΑΞΙΟΣ

  despotisΜέ χρηστές ἐλπίδες καί ἀγαθές προσδοκίες τό Σάββατο 25-11-23 ὑποδέχθηκε ἡ τοπική μας ἐκκλησία, ἡ κατοικία τοῦ ἁγίου καί μυροβλύτη Δημη­τρίου, τόν νέο ἐπί­σκο­πο καί μητροπολίτη της κ.κ. Φιλόθεο. Ἐκ Χαλκίδος ὁρ­μώ­με­νος ἐκλέχθηκε νά ἀναλάβει τήν ποι­μα­ντορία τῆς τοπικῆς μας ἐκ­κλη­σί­ας διαδεχόμενος τόν σεβάσμιο ἐπίσκοπο Ἄν­θιμο, τόν πατρι­ώ­τη καί ἄο­κνο ἀγωνιστή γιά τά δίκαια τῆς Πατρίδας μας καί δή τῆς Μακεδονίας μας. Ἡ φή­μη τοῦ νέου μας ἐπισκόπου προέ­τρεξε τῆς ἐνθρονίσεώς του καί οἱ καρδιές τῶν πιστῶν χριστιανῶν ἀγαλλίασαν ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐκλογῆς του. Νέ­ος, τα­πει­νός καί πνευματικά κατηρτι­σμέ­νος ἀνα­λαμ­βάνει τό βάρος τῆς ἱστορικῆς καί ἁγιοτόκου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Καλεῖται νά γίνει συνεχιστής τοῦ ἔργου τῶν ἁγίων μας Παύλου, Ἀριστάρχου καί Σιλουανοῦ, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ὅλων τῶν ἁγίων καί μαρτύρων τῆς πόλεως· ἐξαιρέτως δέ τοῦ ἁγίου κατηχητῆ τῆς Θεσσαλονίκης Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτη.
  Εἶναι διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας πώς δέν δύναται νά ὑπάρξει τοπική ἐκκλησία δίχως ἐπίσκοπο, ἀλλά καί τό ἀντίστροφο. Καί ὅπως διακηρύττει ὁ ἅ­γιος Κυπριανός Καρθαγένης, ἤδη ἀπό τόν 3° αιώνα, «ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ Ἐκ­κλησία ἐν τῷ ἐπισκόπῳ». Ἡ σχέση αὐτή εἶναι τόσο βαθιά καί καταλυτική, ὥστε νά παρομοιάζεται στήν παράδοσή μας μέ αὐτή τοῦ γάμου. Ὁ ἐπίσκοπος λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι, κατεξοχήν αὐτός, «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ», εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν τοπική του ἐκκλησία καί ταυτίζεται τό πρόσωπό του μέ τό ὄνομά της. Συγχρόνως ἀποτελεῖ σημεῖο ἑνότητας, τό­σο ἐντός τῆς ἐπισκοπῆς του, ἑνώνο­ντας ὅλα τά μέλη της, ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς, ὡς σύνδεσμος τῆς τοπικῆς ἐκ­κλησίας μέ τήν καθ᾽ ὅλου Ἐκκλησία.
  Ἡ Ἀδελφότητά μας χαίρεται ἐν Κυ­ρίῳ! Καλωσορίζει τόν νέο μας ἐπίσκο­πο καί εὔχεται ἀπό καρδίας κάθε ἐνί­σχυση καί δύναμη ἀπό τόν Κύριο καί Θεό μας στήν ἐπισκοπική του διακονία! Εἴθε ἡ ποιμαντορία του νά εἶναι μακρά καί καρποφόρα, πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καί σωτηρία ψυχῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε! ΑΞΙΟΣ!