Ὑπάρχει φῶς

23 Θερμές οἱ εὐχές μας, φίλοι ἀναγνῶστες, γιά τή νέα χρονιά πού τό ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς χαρίζει. Νά εἶναι γιά ὅλους εἰρηνική, χαρούμενη, μέ ὑγεία, εὐημερία καί πρόοδο, μέ τήν εὐλογία καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ.
 Αὐτό τό φῶς εἶναι ἡ μεγάλη ἔλλειψη τῶν καρδιῶν μας. Κι ἀποτελεῖ, πράγματι, εὐλογημένη συγκυρία τό γεγονός ὅτι τίς πρῶτες μέρες τοῦ μήνα καί τοῦ νέου χρόνου γιορτάζουμε τά Θεοφάνια, πού ἐπικράτησε νά λέγονται καί Φῶτα. Διότι κατά τή Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη ἔχουμε τή φανέρωση τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό ἀληθινό φῶς. Αὐτός, πού μ᾽ ἕνα του λόγο διέλυσε τό σκοτάδι καί χάρισε στή γῆ τό φυσικό φῶς, «φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» (Ἰω 1,9). Ἀποκαλύπτεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τό «φῶς τοῦ κόσμου», ὁ «ἥλιος τῆς δικαιοσύνης», «ἀνατολή ἀνατολῶν», ὅπως χαρακτηριστικά ψάλαμε κατά τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο.
 Πλήθυνε τό σκοτάδι γύρω καί μέσα μας. Ἀμέτρητα καί συχνά ἀξεπέραστα τά προβλήματα σέ ἐπίπεδο προσωπικό, οἰκογενειακό, ἐθνικό, κοινωνικό, συναπαρτίζουν ἕναν ἀποπνικτικό κλοιό· δημιουργοῦν τήν αἴσθηση ὅτι παραδέρνουμε σ᾽ ἕνα σκοτεινό τοῦνελ. Σκοτάδι εἶναι τό ψεύτισμα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, πού ἀπομονώνει τόν καθένα μέσα στή μοναξιά του. Σκοτάδι ἡ ἠθική χαλάρωση μέ τά τόσα θλιβερά ἐπακόλουθα, πού γέμισε ναυάγια τήν κοινωνία. Σκοτάδι οἱ προλήψεις καί οἱ δεισιδαιμονίες, πού κατατρύχουν ὄχι μόνο κάποιους ἀδαεῖς καί ἀφελεῖς ἀλλά καί ἀνθρώπους μορφωμένους καί ἔξυπνους. Σκοτάδι οἱ φανταχτερές φιλοσοφίες, ὁ εὐδαιμονισμός -ἡ θεότητα τῶν ἡμερῶν μας-, πού μᾶς ξεγελᾶ. Σκοτάδι ἡ ὕβρις, ποῦ μᾶς ξεβαφτίζει, μᾶς ἀλλοτριώνει ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τήν οὐσία τῆς ζωῆς μας.
 Ὡστόσο, ἡ γιορτή τῶν Φώτων άποτελεῖ μιά κραυγαλέα ὑπόμνηση, μιά ζωντανή μαρτυρία ὅτι ὑπάρχει φῶς! Εἶναι ὁ Θεός, πού γιά χάρη μας κατέβηκε ὡς ἄνθρωπος στή γῆ. Βεβαίως δέν μποροῦμε νά προσεγγίσουμε τήν ούσία του. Βλέπουμε ὅμως τό θέλημά του καταγραμμένο μέσα στό Εὐαγγέλιο, ὅπως τό κήρυξε ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως τό ἑρμηνεύει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, πού μᾶς καθοδηγεῖ στή βίωσή του. Ἡ ὑπακοή στό Εὑαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στό φῶς, στήν ἀληθινή ζωή. Εἶναι ὁ ἀλάνθαστος ὁδηγός γιά κάθε στιγμή καί κάθε μέρα, γιά κάθε μήνα, κάθε χρόνο καί γιά ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς μας, «ἕως ἡμέρα διαυγάσῃ καί φωσφόρος ἀνατείλῃ ἥλιος», ὥς τήν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς Βασιλείας του.

Στέργιος Ν. Σάκκος

"Ἀπολύτρωσις" 63 (2008) 3