Ἡ δική μας Μεταμόρφωση

 6august dikhmasΣυνέβη τότε, στά χρόνια τῆς ἐπίγειας δράσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀλλά ἡ ἀκτινοβολία της, ὅπως ἄλλωστε καί ὅλων τῶν γεγονότων τῆς θείας Οἰκονομίας, διασχίζει τοῦς αἰῶνες και φθάνει ὥς τις μέρες μας, στό ἐδῶ καί τώρα. Σάν τόν φυσικό ἥλιο πού δημιουργήθηκε τότε στήν ἀρχή τοῦ κόσμου, ἀλλά ἔκτοτε φωτίζει καί ζωογονεῖ τήν πλάση, ἔτσι ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου (6 Αὐγούστου) διαχέει τό φῶς της διαχρονικά καί πανανθρώπινα.
 Μέσα σέ τοῦτο τό ὑπερκόσμιο, τό ἄκτιστο φῶς ἀποκαλύπτεται ἡ φωνή τοῦ Πατέρα, οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὧ εὐδόκησα αὐτοῦ ἀκούετε… (Μθ 17,5) προβάλλει ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τό ἀνθρώπινο σῶμα του ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐπισκιάζει τό ὄρος καί τυφλώνει τά μάτια τῶν μαθητῶν γιά νά τά φωτίσει στήν ἄλλη διάσταση, ὥστε νά δοῦν τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ.
 Ἀλλά μέσα στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως φανερώνεται, ἐπίσης, ἡ δόξα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καθώς «ἡ βροτεία (=ἀνθρώπινη) ἅπασα φύσις προλάμπει θεϊκῶς». Ὁ μεταμορφούμενος Ἰησοῦς Χριστός «ἔδειξε τό ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος», τήν προπτωτική παραδείσια κατάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, «μεταστοιχειώσας αὐτήν, εἰς τήν τῆς θεότητος δόξαν τε καί λαμπρότητα», ὅπως παιανίζει ὁ ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος. Αὐτό τό κάλλος καί τή δόξα προβάλλει σέ μᾶς ἡ γιορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
  Ἐπίκαιρο ὅσο ποτέ και ἄμεσα ἀναγκαῖο τό μήνυμα μᾶς καλεῖ σε αὐτοέλεγχο: Ἡ κοινωνία μας, ἡ πατρίδα μας, ἡ οἰκογένεια. ἡ καρδιά μας καταυγάζονται ἀπό το φῶς τῆς Μεταμορφώσεως; Ὁ σημερινός ἄνθρωπος διατηρεῖ ἐκείνη τήν αἴγλη στήν ὁποία τόν ἀνύψωσε ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος; Ἡ ἀπάντηση ἀρνητική, ἐπιβεβαιώνεται καθημερινά ἀπό πράξεις καί ἔργα ἀπάνθρωπα, πού ἀποκαλύπτουν τό παραμορφωμένο πρόσωπο τῆς κοινωνίας μας ὁμολογεῖται μυστικά στά μύχια τοῦ καθενός πού νιώθει τή μοναξιά νά τόν πληγώνει, καθώς τό σκοτάδι διαποτίζει τήν καρδιά του ἐπιμαρτυρεῖται ἀπό τίς ἔρευνες καί τίς διαπιστώσεις τῶν εἰδικῶν, πού κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά ταἠν ἐπαυξανόμενη ἐξαχρείωση καί ἐξαγρίωσή μας. Πόσο θλιβερά ἐπίκαιρο ἠχεῖ τό μοιρολόγι τοῦ ποιητῆ: «ἰδού ἐγώ μέ τόσα φῶτα τυφλός, τυφλός ὅπως καί πρῶτα»!
 Μήπως γι’ αὐτό, ἀδελφέ μου, θά ἀπελπισθοῦμε; Ὄχι! Ὥρα νά ἀποδεχθοῦμε τό φῶς τῆς Μεταμόρφωσεως. Τό χορηγεῖ φιλάνθρωπα ὁ Κύριος σ’ ἐκείνους πού θά τολμήσουν «τήν κρείττονα ἀλλοίωσιν», τήν ἀλλαγή τοῦ νοῦ, τοῦ φρονήματος, τήν ὁποία προτείνει ἡ μετάνοια καί πραγματώνει ἡ εἰλικρινής συμμόρφωση πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ σίγουρος δρόμος γιά νά ’ρθει ἡ μεταμόρφωση μέσα μας καί γύρω μας.

Στέργιος Ν. Σάκκος