Αὐτοῦ ἀκούετε...

 Ὥρα μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Τά μάτια τά σάρκινα τῶν μαθητῶν μπαίνουν στήν πνευματική διάσταση κι ἀτενίζουν τό ἄκτιστο φῶς. Ἐκεῖ στό ὑψηλό ὄρος, ὅπου τούς εἶχε ἀνεβάσει ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί «μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν», οἱ τρεῖς ἀπόστολοι (Πέτρος, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης) γίνονται θεαταί καί μάρτυρες τοῦ ὑπερκοσμίου, «ἐπόπται τῆς θεότητος» καί «κοινωνοί τῆς θείας φύσεως». Βλέπουν τήν οὐράνια δόξα σ᾿ ὅλη τή λάμψη καί τό μεγαλεῖο της!
 Κλήση καί πρόκληση ἱερή γιά τόν κάθε ἄνθρωπο -καί γιά τή δική σου ψυχή, ἀδελφέ μου-, ἡ ἐνόραση τοῦ Θεοῦ, ἡ κοινωνία μαζί του· αὐτή ἡ ἅγια συντροφιά, πού διώχνει τή μοναξιά, νικᾶ τό φόβο καί ἐμπνέει γιά τά μεγάλα καί ὑψηλά στή ζωή. Ρωτᾶς πῶς θά τήν ἐπιτύχεις; Ἄκουσε τί ὁ Πατέρας ἀποκαλύπτει, τήν ὥρα πού γίνεται ἡ Μεταμόρφωση ἐπάνω στό ὑψηλό ὄρος· «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀγαπητός Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὅποιος θέλει νά ἐγγίσει τή θεϊκή μακαριότητα ὀφείλει νά ὑπακούει σ᾿ Αὐτόν, νά ὑποτάσσεται στό θέλημά του καί νά συμμορφώνει τή ζωή του πρός τίς ἐντολές του.
 Ἡ ἐλεύθερη ὑποταγή στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀδιάψευστη ἐγγύηση τῆς γνησιότητας τοῦ ἀνθρωπίνου πόθου γιά τή συνάντηση μέ τόν Θεό καί ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν πραγματοποίηση τῆς συνάντησης. Ἐλεύθερα πλάσματα μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός καί σέβεται τήν ἐλευθερία μας «γιά νά ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς καί ἡ ἐπιθυμία γιά τά ἀνώτερα καί ἡ ἀποχή ἀπό τά κατώτερα», διδάσκει ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος.
 6august akouteἩ ἐλεύθερη ὑποταγή καί πλήρης ὑπακοή στόν Ἰησοῦ Χριστό εἶναι τό γνώρισμα τῶν μαθητῶν του, τῶν πρώτων, πού «ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ», ἀλλά καί ὅλων τῶν ἄλλων, πού τόν ἀκολούθησαν ἀνά τούς αἰῶνες. Αὐτό εἶναι τό κατ᾿ ἐξοχήν παράδειγμα πού μᾶς παραδίδει ἡ πρώτη καί καλύτερη μαθήτριά του, ἡ Παναγία Μητέρα του. Ταπεινά ὑποτάχθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή στό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ· «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου». Κι ἔγινε αὐτή ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ ὄχι μόνο κοινωνός, ἀλλά καί συνεργός τῆς θεότητος καί ἡ μεγαλύτερη εὐεργέτιδα τῆς ἀνθρωπότητος. «Διότι αὐτά τά λόγια της μετέτρεψαν τή γῆ σέ οὐρανό... συνέπλεξαν τό οὐράνιο καί τό ἀνθρώπινο γένος σ᾿ ἕναν μοναδικό χορό γύρω ἀπ᾿ Αὐτόν, πού ὄντας Θεός ἔγινε καί ἄνθρωπος», σχολιάζει ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας.
 Τό μήνυμα τῆς Παρθένου πρός τήν κάθε θεοφιλῆ ψυχή ταυτίζεται πρός τή φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί διατυπώνεται ἐπιγραμματικά σ᾿ ἐκείνη τήν ἀπαράμιλλη σκηνή τοῦ ἐν Κανᾶ γάμου. Ἀφοῦ μετέφερε τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων στόν Υἱό της, ἀποσύρεται διακριτικά προτρέποντας τούς διακόνους· «ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε». Ἡ συμμόρφωσή τους πρός τῆς Παρθένου τήν προτροπή τούς ἀξίωσε νά δοῦν τό θαῦμα· τό νερό νά γίνεται κρασί. Ἡ συμμόρφωσή μας πρός τῆς Παρθένου τήν προτροπή καί τό παράδειγμα θά μᾶς ἀξιώσει νά ζοῦμε τό θαῦμα τῆς μεταμορφωμένης ζωῆς μας. Καί θά ᾿ναι αὐτή ἡ μεταμόρφωση ἡ καλύτερη τιμή στήν Παναγία μας, ἀλλά καί ἡ οὐσιαστικότερη προσφορά στόν ἑαυτό μας.

Στέργιος Ν. Σάκκος

Ἀπολύτρωσις 54 (1999) 147