Κριτήριο ἐπιλογῆς

Lot  Μία λεπτομέρεια, μία ἀσήμαντη κατά τά ἄλλα λεπτομέρεια, ἀρκεῖ πολλές φορές γιά νά σταθμίσει καί νά ρυθμίσει ὅλη σου τή ζωή, τήν ἐπίγεια, καί κάποτε, καί τήν αἰώνια. Διότι, μέσα ἀπό μία λεπτομέρεια ἡ ὁποία καθορίζει τίς ἐπιλογές σου ἀφήνεις νά φανερωθοῦν οἱ διαθέσεις καί οἱ προθέσεις σου καί, τελικά, ἡ τοποθέτησή σου ἔναντι τοῦ ἴδιου τοῦ αἰώνιου Θεοῦ. Παράδειγμα παλιό, πού ὅμως μπορεῖ νά εἶναι πολύ διαφωτιστικό καί γιά τή δική μας ἐποχή, ὁ δίκαιος Λώτ, ὁ ἀνεψιός τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε στίς 9 Ὀκτωβρίου.
  Ἀκολουθοῦσε τόν θεῖο του στίς μετακινήσεις πού προγραμμάτιζε ὁ Θεός· ἀπό τήν Οὔρ στή Χαράν, στή Χαναάν τῆς Παλαιστίνης, στήν Αἴγυπτο καί πάλι στήν Παλαιστίνη. Μαζί τους οἱ δικοί τους καί ὅλη ἡ περιουσία τους· κοπάδια ζώων, δοῦλοι μέ τίς οἰκογένειές τους, σκηνές, πράγματα. Κάποτε ὅμως οἱ βοσκοί τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Λώτ μάλωσαν μεταξύ τους γιά τά βοσκοτόπια. Δέν τούς χωροῦσε ὁ τόπος. Τό ζήτημα ἔλυσε ἀμέσως ὁ Ἀβραάμ μέ ἀγάπη καί ἁπλότητα. Κάλεσε τόν Λώτ καί τοῦ πρότεινε νά διαλέξει πρῶτος τό μέρος στό ὁποῖο θά ἤθελε νά ἐγκατασταθεῖ, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν οἱ προστριβές. Κι ὁ Λώτ διάλεξε μία περιοχή πλούσια καί ὡραία σάν παράδεισο, τήν περιοχή τῶν Σοδόμων. Εἶχε ὅμως ἕνα μειονέκτημα αὐτή ἡ πανέμορφη καί εὔφορη περιοχή· οἱ κάτοικοί της ἦταν «πονηροί καί ἁμαρτωλοί σφόδρα» κι ἐξόργιζαν μ᾿ αὐτό τόν Θεό.
  Δέν λέει τίποτε περισσότερο ἡ ἁγία Γραφή. Ἀφήνει ὅμως νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ ἐπιλογή τοῦ Λώτ δέν ἦταν καλή. Βέβαια, ὁ Λώτ δέν ἦταν οὔτε και ἔπειτα ἔγινε ἁμαρτωλός. Ἦταν ἁγνός ἄνθρωπος. Ἔκανε ὅμως ἕνα λάθος πολύ σοβαρό, κι ἄς φαινόταν ἀσήμαντη λεπτομέρεια: Ἐπειδή τοῦ ἄρεσε ἡ περιοχή γιά τά κοπάδια του, δέν ὑπολόγισε καθόλου τόν πνευματικό κίνδυνο πού διέτρεχε ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του μέσα σ᾿ αὐτή τήν πλούσια ἀλλά διεφθαρμένη πόλη. Ἀγνόησε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ κι ἀδιαφόρησε γι᾿ αὐτό. Καί τό ἀποτέλεσμα; Δέν τόν τιμώρησε, ὄχι, γιά τήν κακή ἐπιλογή του ὁ Θεός. Ἁπλῶς τόν ἄφησε νά βγεῖ ἀπό τό σχέδιό του. Ἔτσι, ὁ μέν ἴδιος σώθηκε, ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια καί οἱ ἀπόγονοί του πλήρωσαν πολύ ἀκριβά τήν κακή του ἐπιλογή· ἀποξενώθηκαν ἀπό τόν Θεό κι ἀλλοτριώθηκαν ἀπό τό λαό του.
   Πόσες φορές καί σήμερα ἄνθρωποι εὐσεβεῖς, καλοί καί ἅγιοι κατά τά ἄλλα, ἐπαναλαμβάνουν τό σφάλμα τοῦ Λώτ! Προγραμματίζουν καί ρυθμίζουν μέ γνώμονα τήν ὀρθή λογική τους, τά οἰκονομικά τους συμφέροντα, τήν κοινωνική τους ἀνάδειξη, χωρίς ὅμως νά ἐνδιαφέρονται γιά τό πνευματικό καί ἠθικό κόστος τῆς ἐπιλογῆς τους. Ἀδιαφοροῦν ἄν αὐτό πού ἐπιθυμοῦν καί ἐπιδιώκουν τό θέλει ὁ Θεός. Ἀποφασίζουν, π.χ., μία ἀγορά, μία μετοίκηση σέ ἄλλη πόλη, συνάπτουν μία γνωριμία, ἐπειδή αὐτό προωθεῖ τίς δουλειές τους, τίς σπουδές τῶν παιδιῶν τους κτλ. καί μόνο ἕνα δέν λογαριάζουν· τί συνέπειες θά ἔχει αὐτό ἀπό ἠθική καί πνευματική ἄποψη. Ρωτοῦν καί συμβουλεύονται φίλους, ἐμπειρογνώμονες, εἰδικούς. Μά γιά τή γνώμη τοῦ Θεοῦ δέν ἐκδηλώνουν ἐνδιαφέρον. Κι ὅμως, ἔχει λόγο καί στίς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας ὁ Θεός. Ἡ ἐξάρτησή μας ἀπό τό θέλημά του δέν εἶναι λεπτομέρεια. Συμφωνεῖτε;


Στέργιος Ν. Σάκκος

Ἀπολύτρωσις 57 (2002) 195