Πέντε ὀνόματα

2 11᾿Ανεμπόδιστος, ᾿Ακίνδυνος, Πηγάσιος, ᾿Αφθόνιος, ᾿Ελπιδηφόρος. Μία ἡρωική πεντάδα ἁγίων τιμᾶ ἡ ᾿Εκκλησία μας στίς 2 Νοεμβρίου. ᾿Αρκοῦν καί μόνο τά ὀνόματά τους γιά νά μᾶς προσφέρουν  ἕνα διδακτικό, ἐπίκαιρο, ἐνθαρρυντικό μήνυμα.
Δρόμος μετ᾿ ἐμποδίων χαρακτηρίσθηκε -ὄχι ἀστόχαστα οὔτε ἄστοχα- ἡ ζωή μας σ᾿ αὐτή τή γῆ. Τά ἐμπόδια εἶναι ὁ κλῆρος ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα ἐκείνων πού συνειδητά ἐπιλέγουν νά πορεύονται τήν «στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν» (Μθ 7,14). ᾿Αλλά, ὅπως διακηρύττει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, οἱ πιστοί «ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρω 8,37). ῾Η ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πρῶτος μᾶς ἀγάπησε, χαλυβδώνει τή θέληση τοῦ χριστιανοῦ, ὥστε νά παραμερίζει κάθε ἐμπόδιο, καθώς δηλώνει τό ὄνομα τοῦ ἁγίου ᾿Ανεμποδίστου. Καί τό χειρότερο ἐμπόδιο, ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία θέλει νά μᾶς φράξει τό δρόμο γιά τόν οὐρανό, παραγκωνίζεται καί ἐξουδετερώνεται μέ τή μετάνοια. «Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καί πᾶν ὄρος καί βουνός ταπεινωθήσεται» (Λκ 3,4) διά τῆς μετανοίας. Εἶναι ὁ σίγουρος τρόπος ὑπέρβασης τῶν ἐμποδίων, ὁ ἀσφαλής δρόμος γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τήν ποθητή κατάληξη στήν ἄληκτη βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
῎Αν τά ἐμπόδια ἐμφανίζονται στή ζωή μας σποραδικά καί ἀπρογραμμάτιστα, ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ κίνδυνοι. Αὐτοί καιροφυλακτοῦν στό κάθε μας βῆμα, στημένοι φανερά ἤ ὕπουλα γύρω καί μέσα μας, παντοῦ. Οἱ πιστοί γνωρίζουν καί ἀναγνωρίζουν τούς κινδύνους πού τροφοδοτεῖ ὁ πονηρός. Δέν πτοοῦνται ὅμως. ῾Ο ἅγιος ᾿Ακίνδυνος βεβαιώνει ὅτι κανείς κίνδυνος καί κανείς ἐχθρός δέν μπορεῖ νά καταβάλει τόν καλό στρατιώτη τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Τό διακήρυξε ἕνας ἀπό τούς πρώτους χριστιανούς, ὁ εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης· «μείζων ἐστίν ὁ ἐν ὑμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α´ ᾿Ιω 4,4).
Μέ αὐτή τήν ἐλπίδα πορεύεται σ᾿ αὐτή τή γῆ ὁ χριστιανός. Καί εἶναι ἡ ἐλπίδα του ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τίς ἐλπίδες τοῦ κόσμου. Στό χῶρο τῆς πίστεως ἡ ἐλπίδα γίνεται χειροπιαστή πραγματικότητα, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἐνυπόστατη δική μας ἐλπίδα. ῾Ο ἅγιος ᾿Ελπιδηφόρος ἐνθαρρύνει τόν κάθε πιστό, πού φέρει μέσα του τόν Χριστό, τή ζωντανή ἐλπίδα μας. Καί ἡ προκαταβολή τῆς ἐλπίδος, πού γευόμαστε ἐδῶ, θά ὁλοκληρωθεῖ στήν ἄλλη ζωή, ὅπου ἄφθονα πηγάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό λένε τά ὀνόματα τῶν ἄλλων δύο ἁγίων, ᾿Αφθονίου καί Πηγασίου.
῞Αγιοι τοῦ Θεοῦ, ζητῆστε ἀπό τόν Κύριο -τήν ἀκένωτη Πηγή παντός ἀγαθοῦ- νά μᾶς παρέχει ἄφθονη τή χάρη του καί νά στηρίζει τήν ἐλπίδα μας, γιά νά ἀγωνιζόμαστε. Μέ τίς πρεσβεῖες σας νά ξεπερνοῦμε τούς κινδύνους καί τά ἐμπόδια αὐτῆς τῆς ζωῆς, γιά νά σᾶς συναντήσουμε μιά μέρα στήν αἰώνια βασιλεία του!
 
                             

Στέργιος Ν. Σάκκος