«Τελειώνει ὁ καιρός γιά τό ἀνθρώπινο γένος;»

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε καθηγητά, παρακαλέσαμε νά μᾶς δώσετε καί πάλι μιά νέα σειρά μαθημάτων γιά τό θέμα τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πού πρόθυμα ἀποδεχθήκατε τήν πρόσκλησή μας.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καί ἐγώ σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί εἶναι ἐπιθυμία μου νά συνεχίσω τά θέματα αὐτά, πού τά θεωρῶ πολύ σπουδαῖα καί πολύ ἀναγκαῖα. Σπουδαῖα μέν, γιατί εἶναι μαθήματα τῆς ἁγίας Γραφῆς, φῶς τῆς θείας ἀποκαλύψεως, ἀλήθειες πού ἐλευθερώνουν καί ἁγιάζουν τόν ἄνθρωπο. Ἀναγκαῖα δέ, γιατί ὁ κίνδυνος τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶναι μεγάλος στίς μέρες μας καί στόν τόπο μας λόγῳ τῆς δραστηριότητος πού ἀναπτύσσουν οἱ αἱρετικοί αὐτοί καί λόγῳ τῆς ἀγνοίας πού ἔχουν οἱ περισσότεροι χριστιανοί μας. Θά θυμᾶστε ἀπό τήν πρώτη σειρά τῶν συνεντεύξεών μας πόσο φοβερά διαστρεβλώνουν τήν ἁγία Γραφή οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί πόσο μεγάλος κίνδυνος εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Καί βέβαια τά θυμόμαστε ὅλα ὅσα μᾶς εἴπατε. Τά διάφορα δέ περιστατικά πού διαβάζουμε συχνά στόν τύπο, φανερώνουν πόσο δίκαιο ἔχετε ν’ ἀγωνιᾶτε τόσο πολύ καί ν’ ἀγωνίζεστε τόσο σκληρά ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ κινδύνου.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καί ὁ ἀγώνας αὐτός, ὅπως τόνισα τότε, δέν γίνεται ἀπό μῖσος καί πάθος ἐναντίον τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἀλλά ἀπό ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη. Ἐκεῖνο πού μισοῦμε εἶναι ἡ πλάνη, ἡ αἵρεση. Τούς ἀνθρώπους τούς ἀγαποῦμε, τούς συμπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμαστε νά τούς ἀποσπάσουμε ἀπό τήν αἵρεση καί νά τούς φέρουμε στήν ἀλήθεια, στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Ὁ ἀγώνας μας μοιάζει μέ τό ἔργο τῶν γιατρῶν, πού ἀγαποῦν τήν ὑγεία καί τόν ἄρρωστο καί γι’ αὐτό πολεμοῦν τήν ἀρρώστια.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Πολύ σωστός καί δίκαιος ἀγώνας. Ποιό, λοιπόν, εἶναι τό θέμα σας σήμερα, κ. καθηγητά;
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέ ἀφορμή τόν πόλεμο στή Μέση Ἀνατολή οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ξεσηκώθηκαν σέ γενικό συναγερμό. Νόμισαν ὅτι ἄρχισε ὁ Ἀρμαγεδών. Ξεσηκώθηκαν σέ μιά παγκόσμια ἐξόρμηση, γιά νά ἐκμεταλλευθοῦν τά γεγονότα καί νά αὐξήσουν τούς ὀπαδούς τους. Κυκλοφόρησαν μάλιστα σέ διάφορα κράτη κατά ἑκατομμύρια ἕνα τετρασέλιδο φυλλάδιο μέ τόν τίτλο: «Τελειώνει ὁ καιρός γιά τό ἀνθρώπινο γένος;», μέ συναρπαστικές εἰκόνες καί χτυπητά σχήματα, γιά νά συγκινήσουν τούς ἀφελεῖς, καί νά ἐπεκτείνουν τήν ὀργάνωσή τους. Τό κυκλοφόρησαν κι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαβάσατε, κ. καθηγητά, αὐτό τό φυλλάδιο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό διάβασα. Σκόρπισαν πολλά στίς πόρτες τῶν σπιτιῶν καί πολλά ἔστειλαν ταχυδρομικῶς σέ διαφόρους. Πολλοί πιστοί μοῦ τά ἔφεραν νά τά δῶ. Τό γραφεῖο μας, τό ἀντιαιρετικό γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μάζεψε πολλά ἀπ’ αὐτά τά φυλλάδια. Καί διοργάνωσε ἀμέσως γενικές καί τοπικές συναθροίσεις, ὅπως καί κατ’ οἶκον συνομιλίες στίς διάφορες συνοικίες, καί ἀπό τό ἕνα μέρος κατατόπισε τούς πιστούς, ἀπό τό ἄλλο βρῆκε κατάλληλα τά ἴδια τά βόλια τῶν αἱρετικῶν νά τά ἐπιστρέψει στά κεφάλια τους. Αὐτό τό φυλλάδιο ἦταν πράγματι μιά εὐλογία γιά τόν ἱερό ἀγώνα μας.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Δέν μπορῶ νά καταλάβω πῶς ἕνα χιλιαστικό φυλλάδιο τό χαρακτηρίζετε γιά εὐλογία στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέ τό δίκιο σας ἀπορεῖτε καί ἴσως μερικοί νά θυμώνουν κιόλας. Ὅμως ἡ Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ σατανᾶς καί οἱ ὀπαδοί του πολλές φορές συντρίβονται καί ἐξευτελίζονται μέ τά ἴδια τους τά ἔργα. Νά, ἕνα μεγάλο παράδειγμα. Ὁ σατανᾶς ἑτοίμασε τό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ καί ὁ θάνατος ἔγινε αἰτία τῆς λυτρώσεώς μας, ἡ δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄλλοτε ὁ σατανᾶς ἐμπόδισε τόν ἀπόστολο Παῦλο νά ἐπισκεφθεῖ τή Θεσσαλονίκη, καί αὐτό ἔγινε ἀφορμή νά γράψει ὁ ἀπόστολος τίς δύο πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολές πού ἔχουμε ὅλοι μας μέχρι σήμερα. Ἀργότερα ξεσήκωσε τόν Ἄρειο καί τούς ἄλλους αἱρεσιάρχες νά διαφθείρουν τήν Ἐκκλησία, καί ἔγιναν ἀφορμή νά λάμψουν οἱ ἀλήθειες καί τά δόγματα τῆς πίστεώς μας. Καί σήμερα οἱ αἱρετικοί βοηθοῦν ἔμμεσα νά φαίνονται οἱ δόκιμοι, οἱ ἐκλεκτοί. Γι’ αὐτό καί ὁ Παῦλος γράφει: «Χρειάζεται νά ἐμφανίζονται ἀνάμεσά σας αἱρέσεις, γιά νά φαίνεται ποιοί εἶναι οἱ γνήσιοι». Ἔτσι καί μέ τό φυλλάδιο αὐτό ἔπαθαν μεγάλη ζημιά. Νόμισαν, ὅτι ὁ πόλεμος Ἰσραήλ καί Αἰγυπτίων θά συνεχισθεῖ μέ τόν Ἀρμαγεδώνα, τόν πόλεμο πού θά φέρει τήν καταστροφή τοῦ κόσμου. Ἔπεσαν ὅμως ἔξω στίς προβλέψεις τους· ὅπως πέφτουν πάντοτε. Γιατί ἡ διδασκαλία τους γιά τό τέλος τοῦ κόσμου εἶναι μιά φοβερή διαστρέβλωση τῆς ἁγίας Γραφῆς.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί διδάσκουν γιά τό τέλος τοῦ κόσμου οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ;
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στό περιοδικό τους «Σκοπιά», τό Μάρτιο τοῦ 1880, ἔγραψαν τά ἑξῆς: «Οἱ καιροί τῶν ἐθνῶν ἐκτείνονται ὥς τό ἔτος 1914 , ἡ δέ οὐράνια βασιλεία δέν θά ἔχει πλήρη ἐξουσία ἕως τότε». Περίμεναν, λοιπόν, νά ἔλθει ὁ Χριστός, τό 1914, γιά νά ἱδρύσει τήν οὐράνια βασιλεία του στή γῆ. Ἔλα ὅμως πού ἦλθε τό 1914 καί ὁ Χριστός δέν ἦλθε, οὔτε ἔγινε τίποτα. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτυχίας τους αὐτῆς ἦταν νά ξευτελισθοῦν καί νά πάθουν μεγάλη πανωλεθρία καί διάλυση. Πολλοί ἀπό τούς ὀπαδούς τους τότε θυμήθηκαν τή μαρτυρία τοῦ Δευτερονομίου. «Ἐάν ἕνας πεῖ κάτι, λέγοντας ὅτι εἶναι προφητεία ἀπό τόν Κύριο, καί δέν πραγματοποιηθεῖ αὐτό πού εἶπε γιά προφητεία, ὁ προφήτης αὐτός εἶπε μία ἀσέβεια· δέν θά τόν πιστέψετε» (Δευτ. 18,22). Οἱ ἀρχηγοί τῆς αἱρέσεως καί τά φανατικά τους στελέχη δέν εἶχαν μοῦτρα νά ἐμφανισθοῦν στόν κόσμο. Ἡ ἀποδοκιμασία τῶν παρασυρμένων ἦταν ἔντονη καί γενική. Ἔτσι νεκρώθηκε γιά μερικά χρόνια ἡ ὀργάνωση τῶν χιλιαστῶν, ἤ σπουδαστῶν τῆς Γραφῆς, ὅπως λέγονταν τότε. Στήν περίοδο αὐτή τῆς ἀποτυχίας καί ἀποδοκιμασίας πέθανε καί ὁ ἱδρυτής τῆς ὀργανώσεως Ρῶσσελ, τό 1916. Ὁ διάδοχός του, ὁ Ἑβραῖος δικαστής Ρόδερφορδ ἐμφανίσθηκε λέγοντας ὅτι ἔλαβε «νέο φῶς» καί ὅτι μέ τά νέα στοιχεῖα καί τούς νέους ὑπολογισμούς ἡ β΄ παρουσία τοῦ Χριστοῦ θά γίνει τό 1925!
   ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε καθηγητά, τί εἶναι αὐτά πού ἀκοῦμε; Καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἐξακολουθοῦν νά τούς πιστεύουν; Μήπως δέν τά γνωρίζουν αὐτά;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὁ σατανᾶς φροντίζει κάθε φορά νά τούς δίνει ἐπιχειρήματα. Καί ἕνα ἀπό τά ἐπιχειρήματά τους εἶναι καί τοῦτο. «Ἐμεῖς, λένε, δέν δογματίζουμε. Δέν μένουμε σταθεροί σέ κάτι. Μέ τό νέο φῶς πού παίρνουμε, μποροῦμε ἀμέσως ν’ ἀλλάζουμε τίς θέσεις μας. Γι’ αὐτό εἴμεθα σπουδασταί τῆς Γραφῆς».
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Καί πείθει τό ἐπιχείρημα αὐτό; Εἶναι ὅλοι τους τόσο ἀνόητοι καί κατά τό κοινῶς λεγόμενο «χαύτουν» τέτοιες κακοδοξίες χωρίς νά διαμαρτύρονται;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὄχι βέβαια καί ὅλοι. Πολλοί τούς ἐγκατέλειψαν καί τούς ἐγκαταλείπουν. Καί μάλιστα πολλοί ἔγραψαν καί βιβλία ἐναντίον τῆς ὀργανώσεως καί γράφουν φοβερές ἀλήθειες. Ξεσκεπάζουν κυριολεκτικά τήν ὀργάνωση, ἀποδεικνύουν μέ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα ὅτι εἶναι ὀργάνωση τοῦ σατανᾶ, ἡ πιό ἐπικίνδυνη ἀπ’ ὅλες.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Θά θέλατε νά ἀναφέρετε μερικά ἀπό τά ὀνόματα αὐτά;
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εὐχαρίστως. Τά ἔργα τοῦ William J. Schnell, ὁ ὁποῖος ἐπί 30 χρόνια ἦταν ἡγετικό στέλεχος τῆς ὀργανώσεως τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ καί μετά τούς ἐγκατέλειψε, ἔκαναν μεγάλη θραύση στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀμερική. Τό βιβλίο ἑνός γερμανοῦ, πού μοῦ διαφεύγει τό ὄνομά του, τό “Von Jahowas Zeugnis zu Christi Zeugnis” ἐξερράγη σάν βόμβα στήν Εὐρώπη. Στήν Ἑλλάδα ὁ Εὐάγγ. Τζέλης, πρώην μάρτυς τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐγκατέλειψε τήν ὀργάνωση καί ἔγραψε ἕνα πολύ χρήσιμο βιβλίο: «Ἐκστρατεία ἀγάπης». Σ’ αὐτό ὁ συγραφέας μέ ἁπλότητα, σαφήνεια, ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα ἀπό τά ἴδια τά βιβλία τους, ἀλλά καί μέ εἰλικρινῆ ἀγάπη τούς ξεσκεπάζει καί φανερώνει τίς κυριώτερες πλάνες τους.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί γράφει, λοιπόν, γιά τίς ψευδοπροφητεῖες τους;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σᾶς διαβάζω ἕνα χαρακτηριστικό κομμάτι ἀπό τή σελίδα 9 γιά τό 1925. «Πρό τοῦ 1925 ὁ Ρόδερφορδ κυκλοφόρησε ἕνα βιβλιαράκι μέ τόν τίτλο «Ἑκατομμύρια ἤδη ζώντων οὐδέποτε θά ἀποθάνωσι». Ἐκεῖ ὁ Ρόδερφορδ ὅριζε τό 1925 ὡς τό ἔτος τῆς ἀναστάσεως τῶν ἀρχαίων πατριαρχῶν καί τῆς συντελείας τοῦ κόσμου. Ὅσο δέ πλησίαζε τό ἔτος 1925, τόσο οἱ ὀπαδοί του ἀδιαφοροῦσαν γιά κάθε τι τό ἐγκόσμιο, διότι πίστευαν πώς τό τέλος πλησίαζε. Ἀκόμη πολλοί τό 1924 δέν ἀγόραζαν οὔτε ἕνα καινούργιο κοστούμι, διότι ὕστερα ἀπό λίγο θά τούς ἦταν ἄχρηστο. Μόνο ὁ Ρόδερφορδ ἀγόρασε μιά ὄμορφη βίλλα στό Σάν Ντιέγκο τῆς Νοτίου Καλιφόρνιας, μέ σκοπό νά γίνει κατοικία τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ καί τοῦ Ἰακώβ, καί τήν ὁποία ὀνόμασε Μπέθ Σαρίμ, πού σημαίνει οἶκος ἀρχόντων. Ἀλλά ὅταν ἦρθε καί παρῆλθε τό 1925 χωρίς νά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου καί χωρίς νά ἀναστηθοῦν οἱ πατριάρχες, ὁ Ρόδερφορδ κέρδισε τή βίλλα καί στούς ἀφελεῖς εἶπε ὅτι δέν ἦταν δυνατόν νά ἔρθει τό τέλος, ἀφοῦ ἀκόμη εἶχαν πολύ ἔργο νά κάνουν!!! Τήν τραγική αὐτή εἰρωνεία δέν τήν χώνεψαν ὅλοι, καί ἔτσι, ἕνας ἀριθμός ἀπό 40.000 Σπουδαστές τῶν Γραφῶν ἐπαναστάτησε καί ἀπεχώρησε».
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιά τό 1914;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γι’ αὐτό μπορεῖ νά βρεῖ κανεῖς χίλια δυό φαιδρά καί σοβαρά πού γράφτηκαν τότε σέ ὁλόκληρο τόν τύπο, ἡμερήσιο καί περιοδικό, τῆς Ἀμερικῆς. Ἀλλά καί ἀπό τά βιβλία πού σήμερα ἐκδίδουν οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ μπορεῖ κανείς νά μάθει γιά τήν συντριβή πού ὑπέστησαν μέ τήν ἀποτυχία τους τό 1914. Βέβαια αὐτοί δέν τό γράφουν ἄμεσα ἀλλά ἔμμεσα. Ὅποιος ὅμως ξέρει τήν ἱστορία τό καταλαβαίνει εὔκολα.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέ συγχωρεῖτε, κ. καθηγητά. Νομίζω ὅτι οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν ντρέπονται σήμερα γιά τό 1914, ἀλλά καυχῶνται μάλιστα.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἀκριβῶς αὐτό θέλω τώρα νά πῶ. Μετά ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες ἀποτυχίες καί ἀφοῦ διεπίστωσαν ὅτι δέν γίνονται πιστευτοί μέ τή θεωρία ὅτι κάθε τόσο λαμβάνουν περισσότερο φῶς, ἐπανῆλθαν μέ ἀκράτητο ἐνθουσιασμό στήν πρώτη προφητεία. Καλά προφήτευσε ἡ Σκοπιά τοῦ 1880 ὅτι τό 1914 θά γίνει ἡ β΄παρουσία καί θά ἀναλάβει ὁ Χριστός τήν ἐξουσία. Πράγματι τό 1914 ἔγινε ἡ β΄ παρουσία. Ντροπή στούς σπουδαστές τῆς Γραφῆς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης πού δέν τό ἀντελήφθηκαν καί νόμισαν ὅτι γελάσθηκαν καί φοβήθηκαν καί κρύφτηκαν ἀπό τόν κόσμο. Τοὐς νέκρωσε ὁ σατανᾶς καί τούς κράτησε σέ ἀδράνεια τόσα χρόνια.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποῦ τά γράφουν αὐτά, κ. καθηγητά;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στά νεώτερα βιβλία καί περιοδικά τους. Στό βιβλίο τους π.χ. «Ἀπό τόν ἀπολεσθέντας παράδεισο στόν ἀποκαταστημένο παράδεισο» τό γράφουν 3-4 φορές. Στή σελ. 186, 3 γράφουν· «Άλλά οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἀντί νά ἐξακολουθήσουν νά κηρύττουν, τελικά σχεδόν ἐσιώπησαν στόν πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τί συνέβη; Οἱ μάρτυρες ἐνεκρώθησαν μέ μιά πνευματική ἔννοια. Ὁ Θεός ἄφησε τόν Διάβολο νά σταματήσει τή μαρτυρία. Ὁ Θεός ὠργίσθη μέ τούς μάρτυράς του». Ἐπίσης στή σελ. 188 γράφουν· «Ἀπό τό ἔτος 1914 ὥς τό 1918 οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἦσαν αἰχμάλωτοι στήν πνευματική Βαβυλῶνα ἤ σύγχρονη Βαβυλῶνα» κ.ἄ.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Ὥστε δέν ἀρνοῦνται λοιπόν καί οἰ ἴδιοι ὅτι μετά τό 1914 ἔπαθαν πανωλεθρία. Ἀλλά πῶς σήμερα μιλοῦν μέ τόσο ἐνθουσιασμό γι’ αὐτό;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὅπως εἶπα, μετά ἀπό πολλές ἀποτυχίες ξαναγύρισαν στήν πρώτη τους προφητεία. Τήν βρῆκαν σωστή καί προσπάθησαν νά τήν θεμελιώσουν μέ διάφορες θεωρίες. Ἀλλά γι’ αὐτά θά μιλήσουμε στήν ἑπομένη συνέντευξη.

Ἀπολύτρωσις 29 (1974) 137-140