ΕΔΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

 Εἶναι κάποια πράγματα πού, ὅσο κι ἄν προσπαθεῖς, δέν μπορεῖς νά τά συγκαλύψεις. Βοᾶ ἡ ἀλήθεια. Μιά τέτοια βοή προέρχεται ἀπό τή μεγαλειώδη συγ­κέντρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στή Θεσσαλονίκη τό μεσημέρι τῆς Κυρια­κῆς 21ης  Ἰανουαρίου.

 Ὅσο κι ἄν διάφοροι προσπάθησαν νά τήν ἀγνοήσουν -τό κρατικό κανάλι ἀπαξίωσε τήν κάλυψη τῆς ἐκδήλωσης- ἤ νά τήν ὑποτιμήσουν -σέ μόλις 90.000 ἀνθρώπων ἐκτίμησαν τό πλῆ­θος πού κατά τίς μετριοπαθέστερες ἐκτιμήσεις ξεπερνοῦσε τίς 500.000- ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πρόκειται γιά μία ὄχι συνηθι­σμέ­νη οὔτε εὐκαταφρόνητη συρροή λαοῦ.
 Τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι τό γεγονός δέν ὑποκινήθηκε οὔτε στηρίχθηκε ἀπό κάποιο δημόσιο ἤ κομματικό φορέα. Ἦταν μία αὐθόρμητη κίνηση τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, πού ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη νά διαμαρτυρηθοῦν κι ἕνωσαν τή φω­νή τους γιά νά διατρανώσουν ὅτι: Πολλές πιέσεις καί ταπει­νώσεις ἀνεχθή­καμε, ἀλλά τόν εὐτελισμό τῆς πατρίδας μας δέν τόν ἀντέχουμε. Δέν χαρίζουμε σέ κανέναν τό ὄνομα τῆς Μα­κεδονίας μας, δέν προδίδουμε τήν ταυ­τότητά μας, δέν ἀπε­μπολοῦμε τήν ἱ­στορία μας!  Ἀσ­φαλῶς οἱ γείτονές μας ἔχουν τό δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι μποροῦν νά ὑποκρίνονται τόν Μακεδόνα, νά σφετερίζονται  τό ὄνομα τῆς ἑλλη­νι­κότατης Μα­κε­δο­νίας μας καί νά πλα­στογρα­φοῦν ἀσύστολα τήν ἱστορία.
 Τοῦτο τό δίκαιο αἴτημα διατράνωσαν οἱ διαδηλωτές, πού συνέρευσαν ἀπό ὅλα τά διαμερίσματα τῆς χώρας, ἀπό Ἕβρο μέχρι Κρήτη. Κι ἄν οἱ κρα­τοῦν­τες καί οἱ διπλωμάτες κωφεύουν κι ἔχουν τά δικά τους σχέδια, ὁ παντοκράτορας Θεός δέν θά ἀνεχθεῖ τήν κατάφωρη ἀδικία. Τή δική του μακρό­­θυ­μη προστασία ἐπικαλέσθηκαν οἱ πιστοί στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο πού ἔ­γινε τό πρωί στόν ναό τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου. Οἱ εὐχές τοῦ παναγιωτάτου μητροπολίτου μας κ. Ἀνθίμου καί τῶν ἄλ­λων ἱε­ραρχῶν πού τόν πλαισίωναν, ἀλ­λά καί ἡ παρουσία τους στό συλλα­λητήριο ἀ­ποτελεῖ μία ἐνθάρρυνση γιά ὅλους.

 

syllalitirio c