ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

aima

Τήν Τρίτη 9 Μαΐου στό "Δημητρούλειον", 4.00-7.30 μ.μ.

(Πέλοπος 2, ἀπέναντι ἀπό τήν αἴθουσα τῆς "Ἀπολυτρώσεως")

θά πραγματοποιηθεῖ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ